24.3. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke : I63)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I63 I63 I63 I63 I63
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 41 670 6.12 34 558 6.09 7 112 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 27 258 10.47 22 196 11.22 5 62 8.06 0 0 0.00 0 0 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 10 78 12.82 9 69 13.04 1 9 11.11 0 0 0.00 0 0 0.00
12439-สถาบันประสาทวิทยา 3 137 2.19 2 96 2.08 1 41 2.44 0 0 0.00 0 0 0.00
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1 96 1.04 1 96 1.04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 3 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 91 0.00 0 91 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 4 0.00 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 3 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565