24.2. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (HemorrhagicStroke : I60-I62) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (HemorrhagicStroke : I60-I62)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 40 293 13.65 31 259 11.97 9 34 26.47 0 0 0.00 0 0 0.00
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 25 112 22.32 19 89 21.35 6 23 26.09 0 0 0.00 0 0 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 8 47 17.02 7 42 16.67 1 5 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12439-สถาบันประสาทวิทยา 6 52 11.54 4 46 8.70 2 6 33.33 0 0 0.00 0 0 0.00
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1 58 1.72 1 58 1.72 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 2 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 21 0.00 0 21 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565