24.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke : I60-I69)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 88 1131 7.78 71 968 7.33 17 163 10.43 0 0 0.00 0 0 0.00
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 58 447 12.98 46 355 12.96 12 92 13.04 0 0 0.00 0 0 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 19 148 12.84 16 130 12.31 3 18 16.67 0 0 0.00 0 0 0.00
12439-สถาบันประสาทวิทยา 9 230 3.91 7 177 3.95 2 53 3.77 0 0 0.00 0 0 0.00
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 2 155 1.29 2 155 1.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 127 0.00 0 127 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 11 0.00 0 11 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 8 0.00 0 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 4 0.00 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565