24.3. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke : I63)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I63 I63 I63 I63 I63
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 148 2825 5.24 43 884 4.86 39 888 4.39 43 642 6.70 23 411 5.60
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 73 889 8.21 18 279 6.45 17 291 5.84 24 205 11.71 14 114 12.28
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 41 430 9.53 15 152 9.87 11 114 9.65 10 112 8.93 5 52 9.62
12439-สถาบันประสาทวิทยา 19 479 3.97 8 182 4.40 6 165 3.64 4 94 4.26 1 38 2.63
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 10 456 2.19 1 75 1.33 3 150 2.00 3 112 2.68 3 119 2.52
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 2 24 8.33 1 15 6.67 0 7 0.00 1 1 100.00 0 1 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 1 23 4.35 0 10 0.00 0 5 0.00 1 5 20.00 0 3 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 10 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00 0 2 0.00 0 5 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 451 0.00 0 131 0.00 0 136 0.00 0 109 0.00 0 75 0.00
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 6 0.00 0 4 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 57 3.51 0 35 0.00 2 17 11.76 0 2 0.00 0 3 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565