24.2. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (HemorrhagicStroke : I60-I62) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (HemorrhagicStroke : I60-I62)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 199 1393 14.29 68 459 14.81 61 451 13.53 44 294 14.97 26 189 13.76
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 102 455 22.42 33 149 22.15 33 154 21.43 21 98 21.43 15 54 27.78
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 73 323 22.60 30 125 24.00 18 95 18.95 17 73 23.29 8 30 26.67
12439-สถาบันประสาทวิทยา 11 194 5.67 2 68 2.94 5 73 6.85 2 34 5.88 2 19 10.53
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 10 256 3.91 2 59 3.39 4 88 4.55 3 52 5.77 1 57 1.75
12256-สถาบันโรคทรวงอก 2 7 28.57 1 2 50.00 0 0 0.00 1 4 25.00 0 1 0.00
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 19 5.26 0 7 0.00 1 6 16.67 0 4 0.00 0 2 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 2 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 135 0.00 0 48 0.00 0 33 0.00 0 29 0.00 0 25 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565