24.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke : I60-I69)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 360 4684 7.69 116 1493 7.77 106 1465 7.24 88 1046 8.41 50 680 7.35
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 178 1445 12.32 50 449 11.14 51 450 11.33 46 339 13.57 31 207 14.98
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 121 848 14.27 49 310 15.81 33 241 13.69 27 208 12.98 12 89 13.48
12439-สถาบันประสาทวิทยา 31 817 3.79 10 293 3.41 12 299 4.01 6 150 4.00 3 75 4.00
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 20 707 2.83 3 133 2.26 7 236 2.97 6 164 3.66 4 174 2.30
11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 3 50 6.00 2 34 5.88 0 12 0.00 1 1 100.00 0 3 0.00
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 30 6.67 1 12 8.33 1 7 14.29 0 7 0.00 0 4 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 3 36 8.33 1 12 8.33 0 8 0.00 2 11 18.18 0 5 0.00
12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 0 20 0.00 0 5 0.00 0 7 0.00 0 2 0.00 0 6 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 663 0.00 0 203 0.00 0 187 0.00 0 160 0.00 0 113 0.00
14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 0 3 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 1 0.00
12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 0 3 0.00 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2 62 3.23 0 38 0.00 2 18 11.11 0 3 0.00 0 3 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565