24.3. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke : I63) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Ischemic Stroke : I63)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I63 I63 I63 I63 I63
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 31 455 6.81 0 6 0.00 1 49 2.04 16 164 9.76 14 236 5.93
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1 10 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 10 10.00
12439-สถาบันประสาทวิทยา 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 27 365 7.40 0 6 0.00 1 49 2.04 16 128 12.50 10 182 5.49
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 3 9 33.33 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 3 7 42.86
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 65 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 34 0.00 0 31 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565