24.2. อัตราตายของผู้ป่วยโครหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke : I60-I62)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (HemorrhagicStroke : I60-I62) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (HemorrhagicStroke : I60-I62)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62 I60-I62
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 46 253 18.18 3 14 21.43 4 22 18.18 23 92 25.00 16 125 12.80
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 43 184 23.37 3 14 21.43 4 20 20.00 23 75 30.67 13 75 17.33
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 3 20 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 3 19 15.79
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 0 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 8 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 37 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 15 0.00 0 20 0.00
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565