24.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69)

ตัวแปร

A หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายสถานะตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : I60-I69) จากทุกหอผู้ป่วย

B หมายถึง จำนวนครั้งของการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน (Stroke : I60-I69)

สูตรคำนวณ (A/B)X100

โรงพยาบาล รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69 I60-I69
A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ A B ร้อยละ
รวม 78 744 10.48 3 22 13.64 5 74 6.76 39 271 14.39 31 377 8.22
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 70 573 12.22 3 22 13.64 5 72 6.94 39 214 18.22 23 265 8.68
12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 1 16 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 16 6.25
12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 0 3 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 2 0.00
13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
12256-สถาบันโรคทรวงอก 0 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4 0.00
11472-โรงพยาบาลราชวิถี 7 33 21.21 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 7 30 23.33
12439-สถาบันประสาทวิทยา 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00
11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00
11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 0 111 0.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 53 0.00 0 56 0.00
หมายเหตุ ::
วันที่ประมวลผล :: 2 กรกฎาคม 2565