ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ป่วยใน (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
23 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้ป่วยใน (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
23 พฤษภาคม 2565

# หน่วงงาน คน ครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 4,913 5,311
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 17,447 19,328
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 2,036 2,276
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 18,932 22,699
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 4,591 4,959
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 57 68
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 7,613 8,742
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 4,094 4,538
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 181 231
11 12261-สถาบันทันตกรรม 0 0
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 589 640
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 828 1,718
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 844 868
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 767 1,909
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4,240 4,896
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 1,937 2,107
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 35 49
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 0 0
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 1,075 3,289
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 2,707 2,770
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 572 613
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 0 0
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 717 766
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 64 66
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 1,587 2,570
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1,429 3,353
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 747 1,368
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 1,419 2,284
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 141 153
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 41 45

ปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้ป่วยใน (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ 23 พฤษภาคม 2565

Generate Excel
# หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 732 750 1,080 1,104 1,016 1,042 1,409 1,427 972 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 1,970 2,054 2,118 2,223 1,985 2,063 2,515 2,591 4,366 4,466 3,862 3,996 1,895 1,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 125 130 228 241 227 244 213 232 378 388 867 875 166 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 2,405 2,508 2,774 2,885 2,573 2,687 3,018 3,156 4,153 4,259 4,822 4,945 2,091 2,161 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 423 435 791 803 670 678 761 776 823 840 1,155 1,183 228 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 6 6 9 9 10 10 13 13 8 8 17 17 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 277 312 336 380 303 347 786 837 2,080 2,134 2,789 2,844 1,627 1,659 229 229 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 531 553 615 631 736 770 695 722 822 845 1,007 1,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 40 40 44 44 22 22 51 51 29 29 30 30 12 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 12261-สถาบันทันตกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 51 51 69 71 90 90 99 99 138 139 132 144 44 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 200 233 217 262 184 221 229 272 219 254 216 267 176 208 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 83 84 125 125 134 136 167 171 132 133 119 119 76 76 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 193 267 206 286 197 272 221 308 191 256 202 295 161 190 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 546 564 749 791 559 581 866 895 706 729 877 907 420 428 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 90 90 329 336 254 257 322 331 497 502 583 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 5 5 9 9 9 9 10 10 9 9 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 322 438 340 464 314 400 368 493 364 492 359 498 325 405 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 196 196 506 506 97 97 336 343 997 999 540 540 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 324 325 99 100 41 41 51 52 44 44 38 48 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 127 128 159 159 134 134 119 120 89 90 105 105 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 15 15 6 6 12 12 6 6 16 16 7 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 275 288 351 397 292 315 348 377 316 338 337 375 279 312 168 168 0 0 0 0 0 0 0 0
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 373 453 383 488 419 504 388 448 402 461 368 413 299 358 223 228 0 0 0 0 0 0 0 0
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 148 173 182 218 162 177 161 190 142 154 145 158 169 190 104 108 0 0 0 0 0 0 0 0
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 148 165 184 218 181 218 294 356 350 389 475 520 263 290 114 128 0 0 0 0 0 0 0 0
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 19 19 28 28 20 20 31 31 17 17 34 34 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 7 7 8 8 6 6 7 7 2 2 8 9 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ::ข้อมูลจาก แฟ้มบริการ DIAGNOSIS_IPD อัปเดตล่าสุด :: 23 พฤษภาคม 2565
7
© 2021 กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์