ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
16 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564 จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
16 กันยายน 2564

# หน่วงงาน คน ครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 115,510 432,713
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 148,014 431,897
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 7,088 19,500
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 195,661 887,563
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 57,575 148,552
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 56,098 130,466
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 34,954 122,042
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 46,533 140,460
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 13,426 88,935
11 12261-สถาบันทันตกรรม 9,198 17,236
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 10,816 28,974
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 11,293 55,357
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 12,553 49,705
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 13,345 64,988
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 47,601 116,526
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 49,901 146,309
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 1,121 9,019
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 11,142 22,750
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 0 0
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 2,842 13,706
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 1,544 16,008
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 834 2,615
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 2,529 7,053
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 1,103 3,310
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 15,035 54,533
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 15,293 72,924
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 8,779 40,173
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 15,811 83,272
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 1,226 3,472
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 1,556 10,578

ปีงบประมาณ 2564 จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ 16 กันยายน 2564

Generate Excel
# หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 30,417 45,688 30,878 45,649 30,458 45,810 25,958 38,285 24,531 35,640 30,893 48,712 24,398 35,850 22,721 33,274 27,603 41,856 22,792 34,697 18,887 27,252 0 0
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 36,953 51,354 39,515 53,935 36,242 49,968 31,369 42,827 32,361 42,991 38,520 51,492 29,236 37,919 24,776 32,420 28,098 37,556 23,522 31,435 0 0 0 0
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 3,399 5,596 3,234 5,154 2,942 4,707 2,531 4,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 54,454 89,305 56,520 92,871 56,917 94,886 48,654 78,313 46,303 73,531 57,519 98,280 43,238 66,922 39,628 60,638 51,509 82,129 53,141 78,304 39,845 62,383 8,745 10,001
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 15,318 18,831 13,578 16,607 15,169 18,544 10,692 12,916 12,379 14,947 0 0 11,542 14,208 9,996 12,426 12,603 15,361 10,504 13,175 9,532 11,537 0 0
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 12,140 14,920 12,910 15,535 12,545 15,099 10,077 12,146 9,795 11,720 13,274 16,283 9,260 10,976 8,558 10,162 9,606 11,428 5,469 6,186 5,343 6,011 0 0
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 8,448 13,250 8,536 13,262 7,773 12,624 6,167 10,737 6,471 10,802 8,463 14,404 5,312 8,936 4,931 8,780 5,940 10,652 5,696 10,645 4,576 7,950 0 0
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 12,404 14,788 13,005 15,285 12,695 15,073 11,863 13,583 10,317 12,135 14,396 17,268 10,793 12,360 10,481 11,918 12,124 14,019 11,526 14,031 0 0 0 0
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 3,151 9,596 3,099 9,195 2,956 8,675 2,680 7,437 2,811 7,553 3,424 10,777 2,724 6,275 2,936 5,819 5,259 8,940 4,150 7,178 2,868 7,490 0 0
11 12261-สถาบันทันตกรรม 1,962 2,208 2,761 3,352 1,895 2,151 1,398 1,592 1,736 1,961 2,438 2,978 0 0 323 369 556 635 768 931 857 1,059 0 0
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 2,021 2,743 2,016 2,740 2,068 2,765 1,968 2,551 1,762 2,358 2,260 3,136 1,844 2,392 1,695 2,200 1,865 2,539 1,687 2,259 2,506 3,291 0 0
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2,357 6,608 1,706 4,873 2,173 5,872 2,308 6,407 2,668 5,471 3,043 6,639 2,058 4,402 1,913 4,377 0 0 2,220 5,432 2,245 5,276 0 0
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 3,426 5,231 3,438 5,102 0 0 3,271 4,802 3,267 4,765 3,726 5,907 3,371 4,643 3,227 4,703 3,529 5,280 3,224 4,854 2,981 4,418 0 0
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2,910 6,454 3,139 6,608 2,667 6,263 2,120 5,953 2,387 5,760 2,999 6,859 2,001 4,821 1,936 5,502 2,453 6,435 1,965 5,519 1,818 4,814 0 0
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 11,447 14,850 11,696 14,803 10,156 12,758 7,582 9,822 8,259 10,550 10,331 13,376 6,697 8,480 5,597 7,401 7,795 10,223 5,730 7,382 5,287 6,881 0 0
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 10,796 14,199 11,167 14,750 11,237 15,066 9,728 12,423 9,674 12,494 12,455 16,670 9,979 13,416 10,170 12,488 0 0 13,822 18,298 13,292 16,505 0 0
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 359 1,033 342 1,013 343 1,067 207 553 282 875 349 1,350 263 655 170 443 215 609 214 588 203 564 183 269
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 1,903 2,255 2,234 2,592 1,992 2,391 1,977 2,285 2,093 2,427 2,459 2,965 0 0 1,557 1,893 1,742 2,042 1,586 1,895 1,700 2,005 0 0
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 896 1,581 887 1,522 757 1,383 741 1,337 774 1,313 965 1,702 700 1,038 611 769 764 993 764 969 874 1,099 0 0
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 194 1,546 226 1,361 208 1,244 233 1,295 190 1,212 239 1,411 187 1,410 149 1,483 387 1,684 368 1,719 428 1,643 0 0
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 118 285 84 208 96 223 101 233 104 207 125 276 89 210 121 227 101 221 90 195 183 330 0 0
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 592 724 613 740 685 829 656 775 617 725 707 903 616 703 517 580 0 0 490 547 463 527 0 0
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 254 329 175 234 210 278 245 314 170 257 233 320 161 222 155 206 388 503 225 305 295 342 0 0
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,255 9,360 3,453 7,242 3,588 7,715 4,842 9,912 4,265 8,797 6,497 11,507 0 0
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 0 0 3,536 7,643 3,349 7,469 3,084 6,814 3,255 7,038 3,793 8,608 2,959 6,111 3,087 6,786 3,604 7,594 3,249 7,217 3,595 7,644 0 0
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 2,001 4,157 0 0 2,167 4,476 2,025 4,562 2,197 4,661 2,771 6,016 1,809 3,710 0 0 1,981 3,877 1,965 4,192 1,954 4,522 0 0
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 3,063 6,715 3,067 6,459 3,137 6,828 3,204 7,069 3,225 6,734 3,697 8,381 3,473 6,977 3,832 7,524 4,196 9,260 3,852 8,257 4,502 9,068 0 0
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 274 386 274 372 261 352 246 331 252 326 266 364 229 279 203 243 208 260 239 274 210 285 0 0
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 538 1,414 494 1,243 447 1,102 395 1,045 412 1,050 475 1,233 291 675 217 553 371 1,010 286 735 205 518 0 0
หมายเหตุ ::ข้อมูลจาก แฟ้มบริการ DIAGNOSIS_OPD อัปเดตล่าสุด :: 16 กันยายน 2564
8
Version 1.0 © 2020 กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์