ปีงบประมาณ

จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
23 พฤษภาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ
23 พฤษภาคม 2565

# หน่วงงาน คน ครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 66,127 158,667
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 95,398 253,170
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 9,734 31,309
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 163,977 631,992
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 53,021 124,613
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 31,097 59,548
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 30,840 92,106
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 60,037 94,618
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 10,387 69,654
11 12261-สถาบันทันตกรรม 8,575 22,416
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 8,027 22,152
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 12,722 32,867
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 11,160 35,670
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 13,159 45,889
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 38,314 73,496
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 44,828 88,695
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 863 4,689
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 9,739 19,941
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 10,267 44,658
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 4,034 8,687
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 1,208 9,803
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 630 1,590
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 1,992 5,317
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 605 1,813
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 18,839 75,375
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 15,364 57,913
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 6,875 30,657
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 14,055 54,909
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 887 2,703
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 1,212 9,083

ปีงบประมาณ 2565 จำนวนผู้ป่วยนอก (คน,ครั้ง) ที่มารับบริการ 23 พฤษภาคม 2565

Generate Excel
# หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
1 11469-โรงพยาบาลเลิดสิน 23,343 34,915 26,060 40,641 26,729 40,451 28,389 42,555 104 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 25,579 34,096 28,615 39,582 27,927 38,196 27,515 37,151 25,628 34,455 28,311 37,812 24,645 31,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11471-โรงพยาบาลสงฆ์ 2,311 3,651 2,958 4,697 3,293 5,222 3,462 5,174 3,352 5,037 3,764 5,362 1,666 2,123 20 43 0 0 0 0 0 0 0 0
4 11472-โรงพยาบาลราชวิถี 43,714 70,525 51,264 86,029 52,508 86,420 52,762 85,775 50,452 80,539 58,336 97,980 49,137 78,510 32,749 46,192 0 0 0 0 0 0 0 0
5 11473-โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 12,914 15,916 14,229 17,827 15,183 19,141 13,826 17,308 14,133 17,335 16,208 20,544 13,644 16,542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12248-สถาบันพยาธิวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 12249-สถาบันโรคผิวหนัง 6,956 7,608 8,307 9,275 8,390 9,387 7,657 8,439 7,137 7,846 8,177 9,188 7,161 7,805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 12250-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 7,164 11,271 9,034 15,323 8,184 13,681 7,730 13,556 7,156 12,114 7,601 13,597 6,192 10,294 1,838 2,270 0 0 0 0 0 0 0 0
9 12256-สถาบันโรคทรวงอก 11,366 13,436 12,999 15,783 12,561 15,326 14,549 17,703 12,969 15,443 14,017 16,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 12258-สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 2,740 6,610 3,217 9,198 2,969 8,179 3,128 8,283 3,548 10,065 3,923 12,543 3,502 9,845 2,404 4,931 0 0 0 0 0 0 0 0
11 12261-สถาบันทันตกรรม 2,008 2,752 2,515 3,502 2,361 3,169 2,228 2,939 2,311 3,040 2,332 3,132 1,878 2,358 1,334 1,524 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12262-สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1,907 2,618 2,198 3,196 2,034 2,821 2,418 4,526 2,271 3,066 2,436 3,380 1,874 2,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12276-โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 2,606 5,261 2,832 5,556 1,915 3,097 3,034 5,401 3,013 5,317 2,672 4,401 1,839 2,651 857 1,183 0 0 0 0 0 0 0 0
14 12281-โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 3,135 4,664 3,316 4,959 3,367 4,964 3,209 4,591 3,092 4,298 3,402 5,174 3,088 4,518 2,030 2,502 0 0 0 0 0 0 0 0
15 12283-โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 2,530 5,966 2,877 6,861 2,703 6,206 4,640 8,618 2,690 5,892 2,769 6,595 2,458 4,877 596 874 0 0 0 0 0 0 0 0
16 12438-สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 7,893 9,600 8,871 10,733 8,696 10,304 7,897 9,171 8,191 9,409 8,603 10,021 7,396 8,418 5,253 5,840 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12439-สถาบันประสาทวิทยา 0 0 14,843 18,785 11,658 15,405 15,251 19,145 14,756 18,324 12,803 17,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 12442-โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี 250 559 273 724 240 551 242 513 257 636 292 777 245 618 185 311 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13755-โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง 1,968 2,269 2,167 2,522 2,233 2,735 2,251 2,674 2,016 2,391 2,116 2,751 2,146 2,735 1,529 1,864 0 0 0 0 0 0 0 0
20 13760-โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2,192 5,251 2,649 6,087 2,443 5,712 2,467 6,038 3,802 7,323 3,466 7,668 2,561 5,353 853 1,226 0 0 0 0 0 0 0 0
21 13785-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ 776 978 1,096 1,335 733 1,001 997 1,197 1,598 1,784 1,220 1,491 700 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14194-โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 480 1,670 347 1,480 210 1,273 263 1,323 205 1,162 274 1,451 297 1,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 14195-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 180 257 105 166 200 298 126 211 86 169 119 261 110 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 14196-โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 607 714 614 711 604 695 671 785 562 620 606 696 565 631 441 465 0 0 0 0 0 0 0 0
25 14197-โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 224 296 240 306 223 313 245 308 166 191 163 220 147 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 14199-โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 5,047 9,589 5,321 11,475 4,970 10,124 5,397 10,460 4,533 9,101 5,114 11,048 4,586 8,667 2,986 4,911 0 0 0 0 0 0 0 0
27 14201-โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 3,900 7,546 3,488 7,741 3,842 7,682 3,274 7,095 3,569 7,073 4,501 9,406 3,781 7,260 2,440 4,110 0 0 0 0 0 0 0 0
28 14203-โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี 1,555 3,324 1,827 4,328 1,944 4,153 1,968 4,016 1,927 3,908 1,892 4,343 1,898 4,050 1,408 2,535 0 0 0 0 0 0 0 0
29 14923-โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 3,400 7,092 3,546 7,891 3,371 6,980 3,749 7,671 4,573 8,036 3,664 7,669 3,012 5,910 1,988 3,660 0 0 0 0 0 0 0 0
30 23951-โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร 270 378 368 465 309 375 335 422 326 371 303 399 244 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 40866-สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อสูงอายุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 41374-โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง 340 877 429 1,122 399 961 458 1,213 449 1,269 474 1,491 442 1,284 417 866 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ::ข้อมูลจาก แฟ้มบริการ DIAGNOSIS_OPD อัปเดตล่าสุด :: 23 พฤษภาคม 2565
7
© 2021 กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศ สำนักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์