รายงานจำนวนหัตถการผู้ป่วยนอกจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ  ปี2562

รหัส การผ่าตัด/หัตถการ รวม เพศ กลุ่มอายุ
วัน เดือน ปี
0-29 1-11 1-4 5-14 15-24 25-44 45-59 60-69 70+
# ไม่ระบุ
9503 Extended ophthalmologic workup 77703 30945 46758 11 5 81 83 9 10 231 194 813 912 4321 5421 9171 14002 8950 14469 7358 11662
9357 Wound dressing on scalp 53650 30401 23249 5 2 114 93 562 363 790 533 2845 1644 7818 5507 7886 6644 5742 4550 4638 3912
9929 Localized delivery of chemotherapeutic agents via a controlled release vehicle into diseased crevicular tissue,per tooth,by report 51692 20291 31401 1 0 0 2 64 66 484 801 2249 4052 6472 10394 5103 7398 2876 4151 3042 4537
9502 Comprehensive eye examination 42905 17969 24936 0 0 0 0 10 13 126 114 361 337 2811 2884 5798 8049 5232 7892 3631 5647
9918 Injection or infusion of electrolytes 38492 16445 22047 0 0 19 13 69 84 534 478 1358 2041 4576 5826 4414 5824 2670 3318 2805 4463
9511 Fundus photography 37074 14913 22161 0 1 0 0 4 7 78 93 182 224 1684 2191 4948 7248 4401 7012 3616 5385
9335 Hyperthermia 36250 8827 27423 0 0 11 0 10 0 93 12 87 106 1137 3018 3028 10760 2447 8472 2014 5055
8926 Per vagina examination [PV] 33150 0 33150 0 0 0 0 0 0 0 34 0 3634 0 14364 0 9780 0 3754 0 1582
8952 Electrocardiogram 32760 13951 18809 19 16 53 46 63 101 270 253 487 609 2630 3691 4036 5704 3204 3931 3189 4458
9925 Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance 29646 9799 19847 0 0 1 2 126 156 250 277 112 128 994 4163 3591 9166 2892 4234 1833 1721
8879 Ultrasonography of testis 5616 5616 0 5 0 35 0 77 0 69 0 216 0 1234 0 1649 0 1225 0 1105 0
8931 Limited oral evaluation-problem focused 20590 6731 13859 6 3 39 23 94 58 193 222 650 1627 1536 3611 1779 3762 1322 2906 1111 1647
863 Excision of lesion of scalp 19303 5679 13624 6 1 20 37 38 89 270 393 1554 3151 2150 6367 772 2151 431 939 438 496
9334 Shortwave diathermy 18897 4556 14341 0 0 6 0 5 5 11 2 14 67 445 1323 1756 5696 1285 4705 1034 2543
9501 Limited eye examination 12212 4822 7390 0 0 0 0 2 7 90 97 153 171 487 644 1163 1787 1548 2561 1379 2123
9982 Ultraviolet light therapy 11800 5449 6351 0 0 0 0 0 69 271 128 614 255 1750 2280 1643 2413 878 882 293 324
9433 Behaviour therapy 11335 8079 3256 2 2 214 163 2303 1189 5252 1817 260 81 47 0 0 1 0 3 0 0
8969 Monitoring of coronary blood flow 10794 2661 8133 0 0 0 0 0 0 0 0 36 17 340 709 758 2581 739 2723 788 2103
8876 Ultrasonography of whole abdomen 9888 3535 6353 4 0 7 8 23 11 34 37 35 46 486 968 1339 2594 1041 1797 566 892
9396 Other oxygen enrichment 8907 4300 4607 3 0 6 2 15 11 26 4 88 101 690 794 1201 1405 1019 1127 1252 1163
8737 Mammogram (bilateral) 8838 36 8802 0 2 0 0 0 0 0 0 0 46 5 1499 10 4321 14 2165 7 769
8950 Ambulatory cardiac monitoring 8326 3995 4331 1 0 0 1 2 6 23 22 165 148 854 827 1228 1283 862 950 860 1094
9316 Joint manipulation/play head 7550 1998 5552 0 0 0 0 13 0 12 0 31 14 198 230 661 2766 680 1529 403 1013
9383 Functional activity assessment and evaluation 7292 4845 2447 1 0 33 29 870 312 2762 875 34 16 212 216 354 312 341 340 238 347
8659 Repair of laceration or wound of scalp 7288 5373 1915 0 0 1 4 158 82 265 96 1204 285 2277 657 949 412 285 157 234 222
8873 Ultrasonography of breast 7268 79 7189 0 3 0 0 0 0 0 0 2 67 15 1506 19 3329 17 1642 26 642
9938 Administration of tetanus toxoid 6845 1367 5478 0 0 0 0 2 0 8 18 146 1733 499 2918 389 467 195 183 128 159
9923 Injection of steroid or substance into vertebra; cervical vertebrae 6828 2345 4483 0 0 0 0 1 4 52 92 883 1345 1111 2355 202 494 49 127 47 66
8624 Chemosurgery of facial skin 6782 1344 5438 0 0 0 1 0 0 78 132 653 1347 459 2564 96 1096 40 250 18 48
9654 Periodontal debridement ,-upper arch 6560 2093 4467 0 0 6 2 106 94 365 321 197 390 480 1052 452 1445 335 833 151 330
9541 Audiometry 6531 2917 3614 8 6 226 174 430 270 496 336 189 248 360 603 463 898 371 583 374 496
9319 Oral-motor stimulation and training 6499 2709 3790 1 0 64 43 884 587 841 556 54 79 223 368 180 685 164 736 298 735
9509 Eye examination, not otherwise specified 6423 3501 2922 0 2 24 19 487 386 1368 1054 338 352 588 298 245 195 238 322 213 294
9441 Group therapy for psychosexual dysfunction 6245 2394 3851 0 0 0 0 0 0 1 2 108 194 1061 1610 698 1107 296 473 230 465
8872 Color doppler ultrasound of the heart superficial approach 6219 2854 3365 36 32 140 154 338 335 439 412 112 139 238 303 486 659 499 589 565 742
9394 Respiratory medication administered by nebulizer 6182 3371 2811 12 9 541 393 923 643 303 185 48 95 241 280 473 396 410 302 419 507
9339 Massage at head 5861 3576 2285 1 0 72 48 939 649 802 603 49 46 48 129 283 294 465 259 917 256
232 Endodontic therapy on permanent teeth,root-filled visit,anterior 5497 2078 3419 0 0 0 0 259 212 620 536 93 164 191 475 357 982 351 674 207 376
5794 Insertion of indwelling urinary catheter 4968 2263 2705 0 2 31 14 38 16 16 23 83 50 342 307 419 611 454 547 880 1135
9516 P32 and other tracer studies of eye 4948 2609 2339 4 4 356 279 691 684 1455 1264 102 90 0 1 0 4 1 12 0 1
9438 Supportive verbal psychotherapy 4944 3403 1541 0 1 151 115 1269 710 1816 662 155 53 12 0 0 0 0 0 0 0
8712 Plain radiography of mandible(panoramic) 4893 1833 3060 0 0 3 0 90 108 349 297 180 314 401 752 386 788 236 564 188 237
2309 Extraction of permanent teeth 4875 2063 2812 1 1 2 0 107 95 368 344 97 202 302 510 451 735 406 559 329 366
8321 Biopsy of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 4749 1562 3187 0 0 0 0 0 0 4 4 53 132 233 917 564 1095 400 597 308 442
9505 Manual visual field study 4689 1690 2999 0 0 0 0 0 0 20 27 54 108 215 546 436 919 494 806 471 593
9904 Transfusion of packed cells 4640 2223 2417 1 0 16 13 55 87 466 401 216 237 304 426 471 523 355 274 339 456
9952 Prophylactic vaccination against influenza 4637 1567 3070 0 0 237 194 561 514 158 141 57 294 186 882 190 709 82 169 95 165
9229 Teleradiotherapy of the nasopharynx tumor 4441 1286 3155 0 0 0 0 1 0 5 3 11 18 139 790 484 1394 369 677 277 273
9449 Other counselling 4169 3302 867 7 0 7 5 72 17 1862 519 255 86 508 82 404 70 139 31 48 57
8801 Computed tomography of whole abdomen 4043 1780 2263 0 0 3 3 19 14 21 20 24 31 147 312 634 884 586 654 346 345
8838 Computed tomography of cervical spine 4017 1420 2597 0 0 2 2 16 11 32 35 36 10 124 385 482 791 386 747 342 616
4523 Fiberoptic colonoscopy; cecum 4008 1546 2462 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 200 343 560 1022 522 800 248 277
9789 Nonoperative removal of external fixation devices from clavicle 3947 1729 2218 2 1 21 13 96 50 111 85 212 229 542 730 352 504 223 336 170 270
9999 Unspecified maxillofacial prosthesis,by report 3721 1217 2504 0 0 23 33 0 0 1 2 45 49 290 434 330 928 253 509 275 549
9939 Administration of diphtheriatetanuspertussis, combined 3644 1921 1723 2 0 1491 1338 395 367 25 12 0 0 0 0 0 2 2 2 6 1
1479 Severing of vitreous strand, vitreous face adhesions, sheets, membranes or opacities by laser surger 3588 1638 1950 0 0 0 0 0 1 0 0 11 8 194 156 557 748 540 646 336 391
9944 Vaccination against rabies 3485 1567 1918 3 0 16 14 240 190 217 153 146 195 405 499 331 550 127 199 82 118
9322 Ambulation,tranfer and gait training,general mobility 3423 1006 2417 0 0 0 0 0 0 1 11 16 37 234 211 203 482 292 718 260 958
3995 Hemodialysis 3333 1552 1781 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 107 248 635 592 218 466 591 464
7534 Electronic fetal monitoring 3270 7 3263 0 0 0 0 0 0 0 5 0 859 7 2387 0 12 0 0 0 0
9921 Injection of antibiotic 3261 1123 2138 0 0 0 0 0 0 8 4 136 277 321 572 290 611 184 367 184 307
8192 Injection of therapeutic agents into intervertebral joint 3235 629 2606 0 0 1 0 0 5 6 5 12 6 68 199 204 1015 169 720 169 656
9389 Fitting face splint with thermoplastic for prevention of keloid formation 3218 987 2231 0 0 1 0 0 0 2 2 33 29 203 399 287 662 238 598 223 541
1621 Ophthalmoscopy 3188 1712 1476 1 5 66 74 536 479 1063 826 43 62 0 8 0 18 2 3 1 1
9214 Bone scan 3188 819 2369 0 0 1 1 6 3 3 6 10 11 68 486 264 1114 219 490 248 258
8741 Computed tomography of chest 3187 1303 1884 0 0 3 2 8 2 27 17 18 19 121 226 374 680 436 589 316 349
9652 Removal of cerumen from ear 2941 1382 1559 2 0 55 48 236 171 241 180 111 111 159 231 216 375 203 257 159 186
3142 Laryngoscopy 2732 1253 1479 0 0 0 0 11 8 16 5 44 46 225 442 450 557 307 296 200 125
9997 Complete denture - upper 2701 846 1855 0 0 0 0 0 0 25 32 111 216 97 491 112 336 203 351 298 429
9959 Other vaccination and inoculation 2663 1314 1349 2 7 461 370 639 595 89 94 47 154 51 78 13 30 6 13 6 8
2349 Repair broken complete denture base 2623 769 1854 0 0 2 1 34 12 49 36 50 130 154 353 187 568 150 518 143 236
9227 Brachytherapy of the nasopharynx tumor 2575 7 2568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 626 1 1035 5 639 1 260
0801 Incision of lid margin 2491 974 1517 0 0 0 0 0 0 2 1 2 12 144 338 351 685 275 312 200 169
4414 Closed[endoscopic] biopsy of stomach 2381 933 1448 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 120 201 310 570 322 490 175 168
9941 Administration of poliomyelitis vaccine 2356 1240 1116 0 0 867 768 355 337 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8937 Vital capacity determinations, right lung 2256 1205 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 107 142 280 341 376 295 429 257
9653 Irrigation of nasal passages 2241 1282 959 16 17 489 360 557 426 207 143 7 5 3 1 1 4 2 1 0 1
9314 Passive strecthing,manual 2163 971 1192 0 0 0 0 2 1 7 0 11 12 266 246 263 506 185 185 237 242
8602 Injection or tattooing of facial skin lesion and defect 2088 322 1766 1 0 0 0 0 0 2 2 46 186 157 772 76 596 27 175 13 35
8939 Physical examination on scalp 2047 1066 981 3 6 47 47 142 126 572 407 106 84 47 80 73 100 40 82 36 49
1475 Injection of vitreous substitute 2037 1107 930 1 0 2 4 0 0 0 0 4 8 189 162 492 423 242 188 177 145
8878 Obstetric ultrasound (superficial approach) 1872 0 1872 0 0 0 0 0 0 0 3 0 352 0 1221 0 199 0 52 0 45
1811 Otoscopy 2005 724 1281 3 0 2 0 8 6 12 18 7 12 151 253 222 485 191 339 128 168
9506 Color vision study 1923 1130 793 0 0 0 0 0 0 11 11 354 397 593 309 144 59 19 10 9 7
8628 Nonexcisional debridement of wound, infection or burn of facial skin 1889 1295 594 0 0 0 3 45 17 58 26 218 68 556 171 229 148 117 91 72 70
1424 Destruction of chorioretinal lesion, by laser photocoagulation 1850 918 932 0 0 28 18 0 1 4 1 7 8 160 165 418 450 234 204 67 85
8898 Bone densitometry using xray technique at wrist region 1837 83 1754 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 274 16 879 33 422 30 178
2121 Rhinoscopy 1822 661 1161 0 0 0 0 3 0 4 17 31 52 180 331 200 468 154 202 89 91
7021 Vaginoscopy 1797 0 1797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 843 0 644 0 180 0 59
4823 Rigid proctosigmoidoscopy transverse 1781 1062 719 0 0 0 0 0 0 0 0 49 45 217 187 236 172 295 172 265 143
4833 Destruction of rectal lesion or tissue by laser 1779 469 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 156 364 147 473 100 308 65 155
9546 Auditory Brain Stem Response 1779 1045 734 17 13 388 305 412 241 204 158 20 16 3 1 0 0 1 0 0 0
9513 Ultrasound study of eye 1769 777 992 1 4 20 9 19 17 45 29 8 6 49 31 159 135 223 331 253 430
9995 Stretching of foreskin 1761 409 1352 0 0 0 0 0 0 0 1 11 21 136 112 116 644 94 382 52 192
9218 Tumor Imaging (using Tc-99 MIBI ) 1748 258 1490 0 0 0 0 0 0 1 0 3 37 90 503 91 608 44 235 29 107
0233 Ventricular shunt to thoracic cavity; Left ventricle 1717 1717 0 0 0 0 0 2 0 39 0 61 0 215 0 473 0 550 0 377 0
8941 Exercise stress test 1691 854 837 0 0 0 0 0 0 7 5 18 6 106 92 283 303 281 297 159 134
9547 Hearing examination, not otherwise specified 1572 915 657 0 0 3 2 9 6 9 6 172 138 493 277 151 132 45 63 33 33
9948 Administration of measlesmumprubella vaccine 1570 817 753 0 0 474 428 304 284 35 29 0 2 1 5 1 4 0 1 1 0
9312 Back school training 1557 759 798 0 0 0 0 5 0 13 1 9 1 98 128 229 261 216 147 189 260
4514 Closed[endoscopic] biopsy of duodenum 1531 703 828 0 0 0 0 0 0 1 0 19 13 124 165 262 295 181 199 116 156
1259 Laser trabeculoplasty procedures 1530 758 772 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 155 157 339 362 201 193 58 56
4513 Fiberoptic endoscopy of small intestine; jejunum 1519 801 718 0 0 0 0 0 0 0 0 21 30 221 170 243 242 173 140 143 136
9375 Auditory training 1495 983 512 0 0 0 0 340 170 609 305 27 20 2 4 4 8 0 3 1 2
9924 Injection of other hormone 1484 23 1461 0 0 0 0 0 1 0 4 0 243 9 879 6 331 6 1 2 2
9607 Insertion of other gastric tube 1470 817 653 0 0 22 31 62 61 27 55 21 20 116 50 198 73 143 90 228 273
8703 Computed tomography of base of skull 1467 764 703 0 0 14 19 43 31 49 50 36 26 142 91 186 179 144 132 150 175
9354 Nonoperative immobilization of sternoclavicular joint 1439 802 637 11 4 75 50 133 107 196 165 102 55 165 90 80 99 23 33 17 34
9651 Irrigation of lacrimal passage 1414 652 762 0 2 0 5 9 13 9 14 50 35 173 72 141 157 142 248 128 216
9201 Thyroid scan (Tc99m Pertechnetate) 1384 309 1075 0 0 1 0 1 2 5 5 15 77 151 493 81 277 32 131 23 90
0711 Closed biopsy of adrenal gland 1377 1377 0 0 0 0 0 30 0 160 0 99 0 212 0 305 0 299 0 272 0
8875 Ultrasonography of kidneys 1346 664 682 8 3 38 16 76 37 36 33 7 11 82 102 153 191 128 140 136 149
8604 Incision on scalp 1342 761 581 1 0 6 0 19 17 29 28 127 52 269 220 180 139 72 64 58 61
9359 Nonoperative immobilization of clavicle 1311 373 938 0 0 0 0 4 4 31 12 36 13 82 127 94 357 66 228 60 197
9228 Injection or instillation of radioisotope 1276 308 968 0 0 0 0 0 0 1 6 22 95 136 408 95 307 32 112 22 40
9223 Teleradiotherapy (using Cobolt60/Linear accelerator), unspecified site 1258 660 598 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 56 99 263 203 212 227 126 69
4525 Closed [endoscopic] biopsy of large intestine; cecum 1257 639 618 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3 64 67 201 213 235 228 132 107
9353 Nonoperative immobilization of wrist joint 1238 672 566 14 4 23 27 30 31 91 57 124 31 220 107 97 156 40 59 33 94
0942 Probing of lacrimal canaliculi, unilateral or bilateral 1186 178 1008 0 0 0 0 2 1 3 4 20 4 39 143 32 249 37 267 45 340
1366 Mechanical fragmentation of secondary membrane (after cataract) 1175 392 783 0 0 0 0 0 0 4 4 6 8 19 38 102 155 134 276 127 302
9992 Acupuncture with electrical stimulation 1172 192 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 80 57 321 60 345 48 234
2219 Endoscopy of nasal sinuses (without biopsy); frontal sinus 1157 664 493 0 0 0 0 1 0 3 2 25 25 182 140 258 185 143 100 52 41
8744 Plain radiography of chest (PA) 1125 383 742 0 1 6 2 5 1 0 0 1 1 40 117 137 332 123 175 71 113
9317 Passive range of motion (PROM)exercise 1117 587 530 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 90 54 145 158 154 87 192 226
9427 Other electroshock therapy 1082 437 645 0 0 0 0 0 0 0 0 10 17 163 72 124 336 107 99 33 121
8943 Cardiovascular stress test using treadmill 1047 374 673 0 0 0 0 0 0 0 0 3 36 59 41 121 102 92 162 99 332
9549 Auricular prosthesis 1039 551 488 0 0 10 5 186 128 261 250 47 48 15 22 9 18 9 15 14 2
9788 Removal of external immobilization device 1027 519 508 14 3 70 48 84 88 166 121 48 23 69 48 35 86 20 35 13 56
5795 Replacement of indwelling urinary catheter 1004 545 459 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 49 19 76 47 93 127 314 266
9953 Prophylactic vaccination against arthropodborne viral encephalitis 995 520 475 0 0 10 17 501 448 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8891 MRI of base of skull (with IV contrast) 994 397 597 0 0 18 22 80 75 131 150 18 20 36 87 48 127 35 65 31 51
9811 Removal of intraluminal foreign body from ear 980 393 587 0 0 0 0 11 10 18 15 57 67 121 168 91 169 53 103 42 55
9399 Postural drainage for respiratory system without percussion or vibration technique 974 570 404 3 3 197 113 158 135 199 120 12 29 1 2 0 0 0 2 0 0
9656 Lavage of bronchus, right main bronchus 911 508 403 1 0 0 0 0 1 1 0 16 8 91 26 126 76 92 72 181 220
0299 Insertion of other skull devices; frontal skull 901 901 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 132 0 325 0 289 0 148 0
8826 Plain radiography of sacroiliac joints (3 views) 900 509 391 1 2 15 9 164 139 309 201 15 10 1 5 1 13 2 8 1 4
8619 Other diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue 895 198 697 0 0 2 0 5 2 10 15 21 72 60 359 57 179 32 55 11 15
9356 Application of pressure dressing on scalp 881 329 552 0 0 0 0 1 3 4 8 34 7 90 107 110 184 59 145 31 98
8398 Injection of locallyacting therapeutic substances into other soft tissue of back and buttock; upper 856 313 543 0 0 0 0 1 0 14 12 41 105 95 167 76 162 47 53 39 44
8611 Biopsy of scalp 854 85 769 0 0 1 1 4 5 11 11 14 55 17 308 15 242 10 98 12 49
8871 Transcranial doppler ultrasonography 817 272 545 10 3 55 36 30 21 34 38 4 16 25 116 44 167 38 89 32 59
8890 Diagnostic intraoral and extraoral images 809 414 395 0 0 0 0 0 0 2 1 13 23 124 125 137 119 71 56 67 71
9671 Continous mechanical ventilation of less than 96 consecutive hours 782 431 351 1 0 1 0 2 0 1 1 14 9 78 32 110 59 77 86 147 164
0294 Insertion of skull tongs; frontal skull 764 764 0 0 0 0 0 15 0 25 0 17 0 177 0 248 0 179 0 103 0
0009 Ultrasound therapy 720 375 345 0 0 1 0 0 0 4 2 17 5 65 41 136 133 98 83 54 81
8914 Electroencepalogram(EEG) 711 411 300 0 0 41 34 125 101 233 153 10 11 0 0 0 0 0 1 2 0
2341 Prefabricated stainless steel crown,-primary 711 247 464 0 0 1 0 36 26 46 23 2 3 26 47 36 150 53 145 47 70
9604 Endotracheal intubation procedures 694 408 286 1 0 23 13 57 55 85 52 17 7 35 15 55 22 53 36 82 85
7699 External fixation of facial fracture; zygoma bone 667 262 405 0 0 0 0 0 0 2 1 56 121 78 138 49 62 32 52 45 31
8938 Pulmonary function test, right lung 643 404 239 0 0 0 0 0 1 0 0 104 91 244 115 51 23 2 3 3 6
9605 Intubation of respiratory tract 641 363 278 1 0 0 0 0 0 1 0 15 10 74 20 97 59 69 62 106 127
5491 Percutaneous abdominal drainage 630 295 335 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 24 66 145 132 103 83 19 51
2319 Surgical removal of deciduous teeth 617 204 413 0 0 0 0 0 0 1 3 88 212 89 169 13 17 8 9 5 3
9512 Fluorescein angiography or angioscopy of eye 613 323 290 0 0 0 0 0 0 6 6 9 8 90 51 106 90 60 78 52 57
8622 Debridement of scalp 599 236 363 0 0 0 0 3 1 1 2 17 6 55 45 45 97 64 56 51 156
6733 Destruction of lesion of cervix by cryotherapy 570 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 305 0 176 0 48 0 20
8742 Lung Tomogram , right lung 543 224 319 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 39 85 133 80 89 47 55
2370 Treatment of root canal obstrucyion;non-surgical access 526 213 313 0 0 0 0 48 49 106 72 3 12 21 57 21 66 8 38 6 19
5732 Cystoscopy 525 339 186 0 0 1 0 3 0 3 1 1 1 15 23 57 59 97 51 162 51
3322 Fiberoptic bronchoscopy , right main bronchus 514 274 240 0 0 3 0 0 5 3 11 3 7 25 50 68 45 82 75 90 47
4131 Biopsy of bone marrow by aspiration 511 257 254 0 0 0 0 5 3 38 26 27 11 28 29 49 54 52 63 58 68
9633 Gastric lavage 504 276 228 0 0 0 1 0 1 2 2 18 15 62 34 72 41 56 39 66 95
9822 Removal of foreign body from scalp 499 416 83 0 0 0 1 1 1 1 2 90 4 218 21 77 21 24 15 5 18
0809 Other incision of eyelid 478 228 250 0 0 0 2 31 25 33 36 42 46 64 69 37 47 16 18 5 7
2371 Endodontic therapy on permanent teeth,anterior 469 122 347 0 0 0 0 0 2 6 9 10 16 33 92 39 125 13 66 21 37
0521 Sphenopalatine ganglionectomy sympathetic; cervical sympathetic nerve or ganglia 468 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24 0 123 0 174 0 145 0
8827 Plain radiography of femur (AP, lateral); Proximal femur 465 231 234 0 1 9 7 46 37 143 134 23 19 2 7 5 11 1 7 2 11
9784 Removal of sutures on back and buttock skin; upper back skin 463 181 282 0 0 0 1 1 0 1 2 25 10 47 56 48 89 34 78 25 46
966 Enteral infusion of concentrated nutritional substances 456 204 252 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 9 33 27 49 34 108 181
4516 Fiberoptic esophagogastroduodenoscopy[EGD] 453 172 281 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 31 61 58 100 51 60 29 57
0293 Implantation of epidural neurostimulator 450 450 0 0 0 0 0 33 0 78 0 4 0 63 0 124 0 93 0 55 0
9401 Administration of intelligence test 448 317 131 0 0 0 0 3 1 294 120 8 4 7 2 4 3 1 1 0 0
0295 Removal of tongs or halo applied device; frontal skull 442 442 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 88 0 172 0 118 0 53 0
9311 Neuro-developmental training 428 2 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1 44 0 163 1 154
0943 Probing of nasolacrimal duct, unilateral or bilateral 424 241 183 0 0 16 17 56 48 151 101 17 15 0 0 0 0 0 2 0 0
8819 Plain radiography of abdomen(supine and upright) 421 210 211 8 6 30 25 32 24 60 59 4 3 4 11 39 36 14 24 19 23
9331 Aquatic/water and pool exercise 418 157 261 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 77 23 29 59 21 53 26 123
9821 Removal of superficial - foreign body from eye without incision 407 295 112 0 0 0 0 1 3 1 2 44 7 158 26 60 37 14 15 17 22
3143 Closed (endoscopic) biopsy of larynx 395 305 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 31 14 125 43 89 23 60 8
9205 Cardiac scan (MUCA) 392 11 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 77 2 185 0 87 7 32
8385 Shortening of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 381 196 185 0 0 3 0 1 2 8 3 50 11 81 46 36 60 9 20 8 43
9701 Replacement of esophagostomy tube 379 162 217 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 7 0 40 13 35 29 79 169
8929 Other nonoperative genitourinary system measurements 377 3 374 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 55 0 160 3 110 0 47
8771 Computed tomography of kidneys 376 213 163 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 25 25 59 51 49 45 75 38
8601 Aspiration of scalp 367 90 277 0 1 0 0 0 1 4 4 7 27 31 100 35 96 10 35 3 13
4709 Appendectomy (simple) appendiceal 365 204 161 0 0 0 0 0 0 13 14 69 42 82 57 26 35 12 7 2 6
0331 Spinal tap spinal; cervical canal 363 278 85 1 2 1 5 4 9 9 5 11 5 52 15 59 14 70 14 71 16
0821 Excision of chalazion; single or multiple, one eye 362 149 213 0 0 0 0 1 1 3 4 31 49 67 95 27 38 14 12 6 14
8191 Arthrocentesis of intervertebral joint for examination 360 142 218 0 0 0 0 1 1 3 4 9 7 47 24 33 72 17 60 32 50
9723 Replacement of tracheostomy tube 355 223 132 0 0 19 7 48 52 87 49 1 6 4 3 30 6 22 4 12 4
9308 Nerve conduction study 1-3 nerves 349 91 258 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 28 53 36 109 11 58 9 35
0589 Other procedures and operations on sympathetic nerve or ganglion; cervical sympathetic nerve or gang 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 41 0 130 0 174 0
8709 Plain radiography of nasopharynx 347 213 134 1 0 3 1 66 47 121 56 2 1 4 8 5 11 9 7 2 3
8521 Local excision of lesion of breast 336 2 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 137 0 104 1 33 1 22
2301 Extraction of deciduous teeth 325 149 176 1 0 0 0 16 16 87 79 3 4 7 21 9 20 11 17 15 19
9307 Body composition measurement 323 136 187 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 76 118 48 51 2 12 0 4
9301 Neuropsychological evaluation 323 154 169 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 41 33 43 58 26 34 36 39
9402 Neurodevelopmental assessment and evaluation 318 155 163 0 0 1 0 8 2 31 20 15 15 51 79 34 37 15 4 0 6
8893 MRI of cervical spine 318 123 195 0 0 7 6 17 18 17 38 7 7 17 21 27 48 26 44 5 13
9738 Removal of sutures on scalp 308 137 171 0 0 0 0 2 0 3 2 2 0 12 4 29 32 45 64 44 69
5110 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography[ERCP] 302 150 152 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 20 45 52 51 29 15 45 37
8828 Plain radiography of heel (calcaneous)(lateral, transaxia 302 152 150 0 0 7 4 35 31 93 80 13 9 3 11 1 9 0 6 0 0
8894 MRI of shoulder 302 109 193 0 0 1 0 3 3 10 15 13 9 37 49 19 65 8 36 18 16
3323 Other bronchoscopy, right main bronchus 299 161 138 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 31 35 59 60 45 29 16 6
3491 Thoracentesis 299 138 161 0 0 0 0 0 0 0 1 8 6 20 27 35 43 30 37 45 47
0893 Correction of trichiasis; epilation, by forceps only 297 99 198 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3 1 4 19 37 23 42 50 111
8623 Removal of nail, nailbed or nailfold of thumb or fingers; Skin, finger 296 143 153 0 0 1 0 3 1 11 5 39 32 46 52 20 34 15 18 8 11
9926 Injection of transquilizer 282 102 180 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 32 28 34 69 19 33 15 48
0999 Other fistulization of lacrimal tract 280 280 0 0 0 0 0 0 0 2 0 33 0 65 0 74 0 68 0 38 0
1341 Phacoemulsification and aspiration of cataract 270 109 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 18 17 51 60 37 80
1212 Laser iridotomy(LPI) procedures 269 107 162 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 8 33 52 37 69 27 31
9327 Muscle stretching head 266 123 143 0 0 0 0 12 0 8 4 0 4 20 24 76 54 1 45 6 12
9936 Administration of diphtheria toxin 265 4 261 0 0 0 0 0 0 0 2 0 66 3 188 0 5 0 0 1 0
2001 Myringotomy with insertion of tube 263 125 138 0 0 0 0 8 7 6 3 12 2 36 17 38 47 8 28 17 34
8591 Aspiration of breast 261 2 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 80 1 123 1 35 0 16
1371 Insertion of pseudophakos at time of cataract extraction, one stage, rigid intraocular lens 259 103 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 17 17 49 58 34 78
9639 Transanal enema 256 147 109 1 2 38 28 78 56 24 16 1 0 0 1 0 3 4 2 1 1
1292 Injection into anterior chamber(separate procedure); air or liquid, medication 246 138 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 8 61 39 32 29 32 29
9771 Removal of intrauterine contraceptive device 245 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 118 0 23 0 2 0 1
0332 Biopsy of spinal meninges 244 244 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 39 0 91 0 76 0 35 0
0214 Choroid plexectomy left ventricle 240 240 0 0 0 0 0 0 0 13 0 35 0 68 0 61 0 39 0 24 0
0392 Injection of destructive agent into spinal canal; cervical canal 111 0 111 0 0 0 0 0 31 0 74 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2
8512 Open biopsy of breast 235 6 229 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 3 72 3 98 0 27 0 16
741 Cesarean section, lower uterine segment 234 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 2 164 0 1 0 0 0 0
713 Excision of labia minora 230 63 167 0 0 0 0 0 0 0 1 21 86 34 60 8 20 0 0 0 0
311 Temporary tracheostomy trachea 223 109 114 0 0 0 0 0 1 7 1 2 6 19 20 19 26 32 13 30 47
9851 Extracorporal shockwave lithotripsy of the kidney 221 122 99 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 42 13 41 48 28 24 8 14
8692 Epilation of hair 220 1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 110 0 48 0 19 1 7
1364 Discission of secondary membranous cataract (after cataract) 216 75 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 9 21 39 39 93
8842 Aortography of thoracic aorta 208 105 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 23 16 29 35 45 44
8822 Plain radiography of forearm (AP and lateral); Bone, radius 207 103 104 0 0 4 3 33 38 60 53 6 2 0 1 0 3 0 4 0 0
7532 Fetal EKG (scalp) 206 69 137 0 0 3 2 5 5 1 3 5 6 14 34 24 48 8 24 9 15
6732 Electroconization of cervix 199 0 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 95 0 77 0 19 0 6
9991 Acupuncture for anesthesia 189 65 124 0 0 1 1 1 1 3 2 2 10 20 25 21 51 9 27 8 7
1200 Removal of intraocular foreign body from anterior segment of eye , not otherwise specified 186 35 151 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 24 12 63 7 39 9 23
9907 Transfusion of other serum 186 114 72 0 0 0 1 0 0 10 8 4 4 39 5 24 28 20 7 17 19
7359 Normal delivery without episiotomy 184 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 115 0 0 0 0 0 0
8897 MRI of face (with IV contrast); zygoma bone 183 94 89 0 0 3 5 22 20 29 26 1 2 4 5 13 14 13 11 9 6
6711 Biopsy of endocervix 181 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 96 0 23 0 16
3959 Endoarterial repair of cerebral artery; anterior cerebral artery 179 83 96 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 11 31 37 18 25 18 23
9962 Other conversion of cardiac rhythm 178 101 77 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 24 8 29 16 21 13 22 37
9548 Fitting of hearing aids 177 80 97 0 0 0 0 5 1 6 7 0 0 1 2 9 21 17 25 42 41
9648 Irrigation of indwelling urinary catheter 173 127 46 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11 5 20 6 21 7 71 28
1151 Suture of corneal laceration 173 93 80 0 0 0 0 1 0 1 0 7 2 24 12 23 28 19 18 18 20
9960 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified 171 103 68 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 19 11 33 9 20 12 28 31
8711 Intraoral occlusal film 159 44 115 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 17 22 38 11 41 6 17
9672 Continous mechanical ventilation for 96 consecutive hours 154 93 61 0 0 0 3 2 0 0 1 3 1 9 1 25 7 14 8 40 40
6992 Intrauterine insemination (IUI) 146 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 141 0 3 0 0 0 0
247 Surgical splint-upper 144 37 107 2 0 0 1 1 1 9 12 21 54 1 32 1 3 1 2 1 2
4515 Open biopsy of duodenum 143 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 53 0 79 0 4 1 2
0601 Aspiration of thyroid field 138 129 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 56 4 39 1 11 0
3324 Closed[endoscopic] biopsy of bronchus, right main bronchus 138 65 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 15 23 27 19 20 12 10
8917 Polysomnogram 137 99 38 0 0 2 0 15 9 76 25 0 0 1 0 1 2 3 1 1 1
6902 Sharp curettage, following abortion or delivery 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 86 0 15 0 3 0 0
9922 Injection of other antiinfective 133 59 74 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 9 9 15 19 16 12 14 30
2101 Control of epistaxis by anterior nasal packing 133 90 43 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 26 9 33 21 19 8 7 2
9983 Other phototherapy 133 80 53 80 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9912 Immunization for allergy 131 84 47 0 0 0 0 0 0 74 11 8 34 0 1 1 1 0 0 1 0
8399 Other repair of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 129 47 82 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 30 24 8 30 4 7 2 7
9917 Injection of insulin 127 50 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 20 31 17 16 9 19
9813 Removal of foreign body from pharynx without incision 124 46 78 0 0 0 0 1 1 5 2 7 14 18 24 7 21 5 13 3 3
8716 Plain radiography of zygomatic arch 123 68 55 0 0 0 0 12 11 48 27 5 6 2 7 1 1 0 3 0 0
3894 Venous cutdown of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 119 64 55 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 15 12 21 7 11 11 15 23
8823 Plain radiography of wrist (AP and lateral) 116 71 45 0 0 4 3 20 14 42 18 3 4 0 1 0 2 1 2 1 1
0619 Other diagnostic procedures on thyroid glands 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 45 0 33 0 17 0
3895 Venous catheterization of upper extremity vein for renal dialysis; Vein, shoulder and axilla 113 57 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14 12 19 17 14 10 9 17
3893 Intraabdominal vein catheterization; Vena cava 111 44 67 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 5 8 24 16 26 9 11
6712 Other biopsy of cervix 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 42 0 50 0 7 0 7
8892 MRI of chest 108 50 58 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 4 17 16 12 18 11 19
6719 Colposcopic examination of cervix 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 0 51 0 14 0 3
8762 Upper GI study 105 62 43 0 0 18 20 33 17 9 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
2499 Reline complete denture,chairside -lower 105 47 58 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 18 20 15 10 10 8 7
9908 Transfusion of blood expander 104 34 70 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 13 25 8 23 4 8 8 10
9955 Prophylactic vaccination against other diseases 101 25 76 0 0 0 0 0 0 0 4 2 19 13 26 7 12 2 10 1 5
8945 Artificial pacemaker rate check 99 49 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 7 4 14 10 21 32
8776 Urethrogram (high osmolality iodinated contrast 99 60 39 1 1 28 9 23 13 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4223 Fiberoptic esophagoscopy 97 85 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 25 6 39 3 17 2
9395 Hyperbaric oxygenation 97 56 41 0 1 40 19 14 20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8581 Suture of laceration of breast 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 27 0 49 0 12 0 7
9905 Transfusion of platelets 96 38 58 0 0 0 1 0 26 4 6 5 2 9 8 8 7 5 5 7 3
8722 Plain radiography of cervical spine (AP, lateral) 95 48 47 0 0 1 0 11 16 34 24 1 2 0 0 1 3 0 2 0 0
248 Add clasp to existing partial denture-lower 93 37 56 0 0 0 0 0 0 4 0 13 13 12 23 3 16 2 3 3 1
1221 Diagnostic aspiration of anterior chamber of eye 93 56 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15 8 13 14 16 8 9 7
6739 Laser conization of cervix 91 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 36 0 34 0 9 0 2
6991 Insertion of other devices into uterus 92 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 38 0 24 0 20
1132 Excision of pterygium with conjunctival graft 91 31 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 31 10 18 6 5
6632 Other ligation and crushing of fallopian tube 91 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 75 0 1 0 0 0 0
6959 Aspiration curettage of uterus 91 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 27 0 52 1 5 0 2
8954 Electrographic monitoring monitoring 90 51 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 12 9 17 7 7 8 15 12
8923 Urethral sphincter electromyogram 88 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 32 3 16 0 13
0699 Other operation on parathyroid glands 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 26 0 39 0 13 0
0911 Biopsy of lacrimal gland 87 87 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 20 0 30 0 21 0 13 0
2593 Lysis of adhesions of tongue 87 56 31 16 8 21 15 9 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
586 Dilation of urethra 86 63 23 0 0 0 0 4 0 1 0 6 0 4 2 14 12 5 3 29 6
9954 Prophylactic vaccination against other arthropodborne viral diseases 83 49 34 0 0 9 12 30 17 8 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3992 Injection of sclerosing agent into intraabdominal vein; Vena cava 82 20 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18 4 27 4 10 5 7
7860 Operative removal of external fixation devices 79 53 26 0 0 0 0 0 0 1 0 19 2 22 10 9 5 0 7 2 2
236 Implant supported porcelain/ceramic crown 78 18 60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 26 11 27 3 4
4281 Insertion of permanent tube into esophagus 77 37 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 9 11 12 15 7 6
0991 Closure of the lacrimal punctum, by laser 76 60 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 2 23 5 19 4 2 4
8847 Arteriography of celiac artery 74 54 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 23 4 22 6 6 7
1121 Scraping of cornea, diagnostic, for smear and/or culture 70 37 33 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 18 7 8 8 2 8 4 7
0292 Repair of brain; Brain, frontal lobe 70 70 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 29 0 19 0 16 0
4011 Biopsy of lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 69 32 37 0 0 0 0 8 9 10 10 1 1 6 4 4 7 2 2 1 4
9910 Transcatheter thrombolysis of head & neck artery using thrombolytic agent; carotid artery 69 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 12 13 7 6 14
8704 Computed tomography of nasopharynx 66 44 22 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 3 18 9 15 3 3 6
8717 Plain radiography of skull (PA and lateral); frontal skull 64 31 33 0 1 1 3 16 4 13 17 0 2 0 2 1 3 0 0 0 1
9504 Eye examination under anesthesia 64 38 26 1 0 29 21 4 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8779 Plain radiography of KUB 64 26 38 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 11 8 7 14 2 9 2 3
4931 Endoscopic excision of lesion or tissue of anus 63 34 29 0 0 2 0 2 3 30 23 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7122 Incision and drainage of Bartholin's cyst or abscess 62 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 29 0 21 0 2 0 1
2211 Close (endoscopic)(needle) biopsy of nasal sinus; frontal sinus 61 41 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 9 18 8 2 1 1 2
9515 Ocular motility study 58 25 33 0 0 0 1 4 2 16 11 0 3 0 1 0 7 2 7 3 1
9915 Parenteral infusion of concentrated nutritional substances 58 29 29 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 6 13 8 9 14 2
8851 Venography of intrathoracic veins; superior vena cava 57 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 7 8 4 12 6 4
0722 Unilateral adrenalectomy 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 24 0 2 0 3 0 1 0
4901 Drainage of perianal abscess 56 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 20 6 12 3 3 0 2 1
9764 Removal of indwelling urinary catheter 56 43 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0 11 4 24 8
3424 Pleural biopsy 55 24 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 14 5 9 10 5
4233 Endoscopic excision of lesion or tissue of esophagus 55 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 1 19 9 9 4 0 1
8761 Barium swallowing study 55 40 15 0 0 10 2 9 5 7 0 2 2 3 3 1 1 4 1 4 1
5302 Repair of indirect inguinal hernia 54 43 11 0 0 6 2 14 6 13 2 1 0 4 0 1 0 3 0 1 1
1691 Retrobulbar injection of therapeutic agent 53 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 16 9 3 6 3 2
8511 Closed biopsy of breast 53 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 25 0 9 0 3
0799 Thymopexy 52 52 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 0 13 0 20 0 11 0
9624 Dilation of enterostomy stoma 52 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 2 3 2 20 15
7569 Repair of current obstetric laceration of vulva 52 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 37 0 0 0 0 0 0
6909 Dilation and curettage of uterus 51 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 26 0 4 0 2
3404 Insertion of intercostal catheter for drainage 50 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 11 4 12 4 3 1 6 2
4945 Ligation of hemorrhoids 50 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 11 12 5 4 2 3
8392 Insertion of skeletal muscle stimulator into back and buttock muscle; upper back soft tissue 49 11 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 12 6 8 1 10 3 6
8839 Lymphangiogram 49 24 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 6 8 8 4 5 6
2372 Therapeutic pulpotomy,-primary 48 17 31 0 0 0 0 6 9 10 17 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
6011 Closed[percutaneous][needle] biopsy of prostate 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 29 0 15 0
9444 Other group therapy 47 39 8 0 0 0 0 2 0 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631 Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 46 45 1 0 0 0 0 33 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8841 Arteriography of cerebral artery; anterior cerebral artery 46 22 24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 11 5 4 6 4 8
6662 Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 29 0 0 0 0 0 0
8831 Plain radiography of bone survey 44 25 19 0 0 3 2 6 4 16 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
640 Circumcision 43 43 0 0 0 0 0 5 0 13 0 8 0 8 0 5 0 2 0 2 0
8962 Central venous pressure monitoring 43 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 3 1 12 13
9213 Parathyroid scan ( using Tc-99m MIBI ) 42 17 25 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 3 7 9 3 5 0 5
0721 Excision of leison of adrenal gland 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 0 9 0 10 0 6 0
9374 Communication and Speech assessment and evaluation 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15 0 14 0 3
9635 Gastric gavage 40 22 18 1 0 3 2 2 1 0 1 0 0 4 0 6 1 1 9 5 4
7971 Closed reduction of dislocation sternoclavicular joint 39 29 10 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2 7 3 5 1 2 2 1 2
9812 Removal of intraluminal foreign body from nasal cavity 39 18 21 0 0 0 0 8 16 2 1 3 0 3 0 2 2 0 2 0 0
0111 Closed biopsy of cerebral meninges 38 37 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 11 1 8 0 7 0
3327 Closed endoscopic biopsy of lung, right lung 38 24 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 3 8 7 11 2
8944 Other cardiovascular stress test 38 25 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8 3 6 6 7 3
8201 Exploration of tendon sheath of upper extremities; Soft tissue, hand 38 10 28 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 17 1 8 1 2
8541 Unilateral simple mastectomy 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15 0 9 0 6 0 3
0511 Biopsy of sympathetic nerves or ganglia; cervical sympathetic nerve or ganglia 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 25 0
8921 Urinary manometry 35 10 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 12 1 6 3 4 2 1
0822 Excision of other minor lesion of eyelid 35 31 4 0 0 0 0 0 0 3 0 15 0 9 1 4 3 0 0 0 0
8821 Plain radiography of scapula (AP and lateral) 35 12 23 0 0 0 1 1 0 5 1 0 1 2 8 2 10 2 2 0 0
9963 Cardiac massage 35 16 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 4 4 5 4 4 8
1273 Ciliary body destruction; cyclophotocoagulation 34 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 3 3 7 5 3
0713 Biopsy of pituitary gland, transfrontal approach 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 7 0 12 0 10 0
8895 MRI of prostate 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 5 0
2592 Lingual frenectomy adhesions 32 18 14 16 12 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4292 Dilation of esophagus 32 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14 6 2 0 3 0
3927 Arteriovenostomy bypass of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 31 19 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 10 5 3 3 0 4
240 Incision of gum or alveolar bone 31 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3 8 4 7 3
8857 Arteriography of coronary artery 31 11 20 0 0 1 0 2 3 5 13 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0
5593 Replacement of nephrostomy tube 30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 0 0 3 1
9536 Ophthalmologic counselling and instruction 30 16 14 0 0 1 2 9 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8918 Other sleep disorder function tests; Brain, frontal lobe 29 16 13 0 0 0 0 5 1 10 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1091 Subconjunctival injection total 28 24 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6 1 11 0 4 2
0698 Transposition of lingual thyroid 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 9 0 9 0
0151 Excision of lesion or tissue of cerebral meninges 27 27 0 0 0 0 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 Amputation of great toe 27 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 5 6 2 2 2
4341 Endoscopic excision of lesion or tissue of stomach 26 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 2 4 4 5 0 5
0112 Open biopsy of cerebral meninges 25 25 0 0 0 0 0 7 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764 Barium enema (using single contrast barium sulphate); cecum 25 13 12 0 0 3 5 5 2 3 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
4229 Rigid esophagoscopy 24 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 2 0 3 0
0602 Reopening of wound of thyroid field 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 10 0 2 0
2342 Core buildup,including any pins 23 8 15 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 4 6 2 3
5498 Peritoneal dialysis 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 5 1 5 1 2
3001 Marsupialization of laryngeal cyst 23 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 4 0 2 2 3 3 1
8848 Arteriography of lower extremity artery,unspecified 22 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 4 5 0 0 2
5419 Other laparotomy 22 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 8 2 3 0 1 1
5459 Other lysis of peritoneal adhesions 22 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 7 1 2 1 1 0 0
2373 Apicoectomy/periradicular surgery, 1 tooth,-anterior 22 13 9 0 0 1 0 8 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5733 Close[transurethral] biopsy of bladder 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 10 0
2431 Excision of lesion or tissue of gum 21 4 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 7 2 4 0 3
9390 Continuous positive airway pressure[CPAP] 21 11 10 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 3 2 2
3800 Incision of artery 20 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 2 3 1 6
9219 Salivary gland scan (Tc99m Pertechnetate) 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 1 5 3 3
9409 Psychologic mental status determination, not otherwise specified 19 10 9 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 2 0 0 1 2 1 0 5
8372 Recession of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 18 9 9 0 0 0 0 3 3 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8377 Muscle transfer of back and buttock; upper back soft tissue 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 2 7
0396 Percutaneous denervation of facet 18 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 6 0 3 0 0 0
697 Insertion of intrauterine contraceptive device 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13 0 2 0 0 0 0
2742 Wide excison of lesion of lip; upper lip 17 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 10
4291 Endoscopic ligation of esophageal varices 17 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 4 1 0 0
9906 Transfusion of coagulation factors 16 10 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 3 2 2 3 1
9914 Injection of gamma globulin 16 12 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 8 0 0 3 0 1 0 0
864 Wide excision of scalp 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 3 5
9203 Renal scan (analysis, using Tc99m DTPA) 16 10 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 2 0
3891 Nonoperative insertion of cerebral artery catheter; anterior cerebral artery 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 4 3
9089 Bacteriologic studies for determination of pathologic agents 15 6 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 4 1 3 0 1 1 0
9372 Language defects training(dysphasia,dysarthria,etc.) 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13
0609 Incision of thyroid field 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9 0
270 Incision and drainage of submandibular space 15 9 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 3 2 1 0 2 1
4943 Cauterization of hemorrhoids 15 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 2 0 0 2
0836 Repair of blepharoptosis; conjunctivotarsoMuller' musclelevator resecton (eg. FassanellaSevart type) 14 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 3 2 1
9919 Injection of anticoagulant 14 6 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 2 1 2 1 0
9933 Vaccination against tuberculosis 14 6 8 0 3 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326 Closed[percutaneous][needle] biopsy of lung, right lung 14 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 1 3 1
0296 Insertion of sphenoidal electrodes 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 3 0 4 0
0124 Exploratory Burr hole; frontal skull 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 5 2 0 0 2 0
4522 Endoscopy of large intestine through artificial stoma; cecum 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 1 1
8519 Other procedures and operations on the breast 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 4 0 1
4573 Right hemicolectomy resection 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 1 1 1 1 1
2171 Closed reduction of facial fracture; nasal bone 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 2 1 0 0 0 0 1
5503 Percutaneous nephrostomy without fragmentation 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 2 2 3
9935 Vaccination against tularemia 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 2 1 1 0 1 0
2411 Biopsy of gum 12 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 4 1 2
2723 Biopsy of lip; upper lip 12 4 8 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0
5011 Closed (percutaneous)[needle] biopsy of liver; right lobe of liver 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 1 0 1
6549 Salpingooophorectomy, unilateral, open 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 1 0 0 0 0
9204 GI system scan (for GI bleeding, using Tc-99m RBC) 12 8 4 0 0 4 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9625 Therapeutic distention of bladder 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 9 0
7123 Marsupialization of Bartholin's cyst or abscess 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 5 0 0 0 1
738 Destructive operation on fetus 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0
7902 Closed reduction of fracture of forearm bone; Bone, radius 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 1 1 0 0 0 1
8934 Digital examination of rectum 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 2 1 1
4441 Suture of gastric ulcer site 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 0 0 2
3174 Revision of tracheostomy 11 10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 0
4440 Suture of peptic ulcer, not otherwise specified 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 3 1
8606 Insertion of totally implantable infusion pump into neck skin 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 2 0
251 Excision of lesion or tissue of tongue 11 8 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0
3193 Closed (endoscopic) replacement of laryngeal stent 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 3 0
1139 Other excision of pterygium 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 4
8777 Voiding cystogram 10 7 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0
4021 Excision of cervical lymph node; deep cervical lymph nodes 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2912 Nasopharyngeal biopsy 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1
2439 Gingival flap procedure,including root planing-per quadrant 10 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 1 1
1821 Excision of preauricular sinus 10 3 7 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0131 Incision of cerebral meninges 10 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 2 1
5304 Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0
7033 Other excision of lesion of vagina 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 1
4442 Suture of duodenal ulcer site 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 2 0
664 Total salpingectomy, unilateral, open 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0
9928 Injection or infusion of biological response modifier[BRM] as an antineoplastic 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 1
042 Destruction of cranial nerves; olfactory nerve 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0
0791 Exploration of thymus gland 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 3 0
684 Total abdominal hysterectomy [TAH] 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0 1
0833 Repair of blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle or aponeurosis, internal or e 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2
8751 Percutaneous cholangiography(PTC) intraabdominal 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 1
8773 Intravenous pyelography (I.V.P.) (using low osmolar contrast) 9 6 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0
7964 Debridement of open fracture site at phalange(s) of hand - 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 0 0
8401 Amputation of finger(s) 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0
9659 Wound irrigation on upper extremity skin; Skin, shoulder 8 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1
6373 Vasectomy 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0
5425 Diagnostic peritoneal lavage 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0
9614 Vaginal packing vaginal 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 1 0 0
4562 Resection of exteriorized segment of small intestine; jejunum 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1
022 Insertion of ventricular shunt; Left ventricle 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 1
0842 Repair of ectropion or entropion by suture technique 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2
598 Ureteral catheterization 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 0
625 Orchiopexy 8 8 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9958 Administration of other antitoxins 8 4 4 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3859 Venous stripping of lower extremity vein; Vein, hip and inguinal area 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1
9344 Skeletal traction of limb 7 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1
4311 Percutaneous endoscopic gastrostomy[PEG] 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1
5198 Revise/reinsert percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0
9373 Esophageal speech training 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
0693 Suture of thyroid glands 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0
3993 Insertion of artery to venous cannula of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0
8522 Resection of quadrant of breast 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0
9346 Skin traction of limb 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 3
6561 Salpingooophorectomy, bilateral, open 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1
9313 Resistive/strengthening,using isometric exercise 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2
2009 Aspiration of middle ear 6 2 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8735 Ductogram 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
7966 Debridement of open fracture site at tibia; Proximal tibia 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0
0811 Biopsy of eyelid 6 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
222 Intranasal antrotomy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1
7693 Closed reduction of temporomandibular dislocation 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0
6812 Diagnostic hysteroscopy exploration 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2
9378 Other rehabilitation for the blind 6 1 5 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4593 Other smalltolarge intestinal anastomosis; jejunum 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0
4673 Suture of laceration of small intestine; jejunum 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
9732 Removal of nasal packing 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0
2432 Suture of laceration of gum 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
1661 Revision of anopthalmic socket and insertion of ocular implant; without any graft 5 2 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2061 Fenestration of inner ear (initial) 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
3723 Combined right and left heart cardiac catheterization 5 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
850 Mastotomy 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
751 Diagnostic amniocentesis monitoring 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
754 Manual removal of placenta 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0
9934 Vaccination against plague 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
2250 Sinusotomy, not othewise specified; frontal sinus 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
623 Unilateral orchiectomy 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0
8627 Debridement of nail, nail bed or nailfold thumb or fingers; Skin, finger 5 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8365 Suture of muscle or fascia of great toe 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
4594 Largetolarge intestinal anastomosis; cecum 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
304 Radical laryngectomy laryngectomy 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1
0212 Closure of fistula of cerebrospinal fluid 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8319 Other division of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 5 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5411 Exploratory laparotomy therapeutic 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
4029 Excision of cervical lymph node; superficial cervial lymph nodes 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3393 Puncture of lung, right lung 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1
344 Destruction of lesion or tissue of chest wall 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
5699 Other procedures and operations on ureter 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
9230 Stereotactic radiosurgery of acoustic neuroma of the inner ear 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1159 Repair of corneal laceration or wound with application of tissue glue 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4576 Other partial excision of large intestine; sigmoid colon 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
4023 Excision of axillary lymph node 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
5551 Partial nephrectomy kidney 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
8743 Plain radiography of ribs (AP and both oblique) 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4946 Excision of hemorrhoids 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
8253 Reattachment of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
7972 Closed reduction of dislocation of elbow joint 4 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4461 Suture of laceration of stomach 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
0611 Closed (percutaneous) (needle) biopsy of thyroid gland 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
415 Total splenectomy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0231 Ventricular shunt to structure in head and neck; Left ventricle 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
5823 Biopsy of urethra 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0
8364 Suture of tendon of great toe 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4675 Suture of laceration of large intestine; cecum 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8769 Duodenography (Water soluble duodenography) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
9737 Removal of tracheostomy tube 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
9988 Therapeutic photopheresis 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9638 Removal of impacted feces 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9971 Therapeutic plasmapheresis 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
0479 Repair of cranial nerves; olfactory nerve 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0751 Exploration of pineal fields 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
4019 Other diagnostic procedure on lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
8663 Fullthickness facial skin graft 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
8387 Reconstruction of muscle of back and buttock; upper back soft tissue 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
8397 Injection of therapeutic substances into tendon of back and buttock; upper back soft tissue 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
4825 Open biopsy of rectum 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
570 Transurethral clearance of bladder 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
8543 Unilateral extended simple mastectomy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
6829 Myomectomy, open 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
9852 Extracorporal shockwave lithotripsy of the gallbladder 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
2412 Biopsy of alveoli 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3957 Repair of cerebral artery with synthetic patch graft; anterior cerebral artery 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
4319 Gastrotomy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
8609 Other incision of upper extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, shoulder 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8314 Fasciotomy of back and buttock muscle; upper back soft tissue 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
8339 Excision of lesion of great toe 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6522 Wedge resection of ovary, open 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4719 Incidental appendectomy (simple) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5561 Renal autotransplantation kidney 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
4862 Anterior resection of rectum with synchronous colostomy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
7975 Closed reduction of dislocation of hip joint 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8951 Rhythm electrocardiogram 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
9903 Other transfusion of whole blood 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9945 Vaccination against measles 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1279 Other procedures for relief of elevated intraocular pressure 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
043 Repair of laryngeal nerve 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4603 Exteriorization of large intestine; cecum 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0213 Ligation of meningeal vessels 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0844 Repair of ectropion or entropion with lid reconstruction 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6491 Dorsal or lateral slit of prepuce 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5463 Removal of abdominal wall sutures 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
8852 Right ventriculography roentgenography 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
6816 Biopsy of uterus, laparoscopic 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
7962 Debridement of open fracture site at forearm bone; Bone, radius 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9358 Application of pressure trousers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
9634 Other irrigation of (naso)gastric tube 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
9657 Irrigation of vascular catheter 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
0481 Injection of anesthetic agent into upper extremity nerve; Nerve, shoulder and axilla 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
1602 Orbitotomy with insertion of orbital implant (implant outside muscle cone) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
3931 Suture of cerebral artery; anterior cerebral artery 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2743 Other excision of lesion or tissue of lip; upper lip 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4041 Radical neck dissection, unilateral; superficial cervial lymph nodes 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
0843 Repair of ectropion or entropion with wedge resection 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0881 Linear repair of laceration of eyelid 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3778 Insertion of temporary transvenous pacemaker system 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8675 Revision of pedicle or flap graft of facial skin 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
5523 Close[percutaneous][needle] biopsy of kidney 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
4994 Reduction of anal prolapse 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
9801 Removal of foreign body from mouth without incision; labial mucosa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
2419 Other diagnostic procedures on gums and alveoli 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
1021 Biopsy of conjunctiva 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Regional cervical lymph node excision; superficial cervial lymph nodes 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
2911 Nasopharyngeal exam using mirror 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
0211 Simple suture of dura mater of brain 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0852 Temporary blepharorrhaphy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
5822 Urethroscopy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5122 Open cholecystectomy cholecystectomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
8373 Reattachment of tendon of upper extremities; Soft tissue, shoulder 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4993 Other incision of anus 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
8849 Arteriography of head & neck artery; internal carotid artery 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
6651 Other bilateral partial salpingectomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9371 Dyslexia training 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
9393 Nonmechincal methods of resuscitation 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
9636 Irrigation of gastrostomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1288 Other scleral reinforcement 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3949 Revision of arterial procedures of cerebral artery; anterior cerebral artery 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4591 Duodenoduodenostomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4610 Colostomy, not otherwise specified; cecum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2751 Suture of laceration of lip; upper lip 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2122 Biopsy of nose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0152 Hemispherectomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2252 Sphenoidotomy 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3141 Tracheoscopy through artificial stoma 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1264 Trabeculectomy ab externo 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
6021 Transurethral guided laser induced prostatectomy[TULIP] 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8673 Attachment of pedicle or flap graft of chest skin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5421 Laparoscopy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
4671 Suture of laceration of duodenum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5502 Nephrostomy, imaging guided 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4902 Other incision of perianal tissue 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5781 Suture of laceration of bladder 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7024 Biopsy of vagina 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7121 Aspiration of Bartholin's cyst or abscess 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7171 Suture of laceration of vulva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8193 Suture of capsule of ligament of sternoclavicular joint 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8959 Other nonoperative cardiac measurements 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8843 Arteriography of pulmonary artery 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7841 Reconstruction of sternum 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
7967 Debridement of open fracture site at calcaneous 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9911 Injection of Rh immune globulin 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9956 Administration of tetanus antitoxin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9820 Removal of foreign body from chest skin and subcutaneous tissue 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9724 Replacement of vaginal diaphragm 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0309 Exploration of spinal canal; cervical canal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
132 Extracapsular cataract extraction (ECCE) by linear extraction technique 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0391 Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia; cervical canal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3942 Revision of arteriovenous shunt of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1231 Lysis of goniosynechiae 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
400 Incision of lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2749 Wide excision of lesion of mouth; labial mucosa 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2201 Puncture of nasal sinus for aspiration or lavage; frontal sinus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0820 Removal of lesion of eyelid, not otherwise specified 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4051 Radical excision of axillary lymph nodes 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3721 Right heart cardiac catheterization 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4413 Fiberoptic gastroscopy and 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8607 Insertion of totally implantable vascular access device into neck skin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8296 Injection of therapeutic agent into carpal tunnel 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5349 Other umbilical herniorrhaphy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4836 Endoscopic polypectomy of rectum 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4912 Anal fistulectomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8145 Repair of the cruciate ligaments of knee 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8229 Excision of lesion of thumb 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
7675 Closed reduction of mandibular alveolar fracture 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7697 Removal of internal fixation device from facial bone; zygoma bone 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9221 Superficial radiation of abdominal wall (keloid) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7865 Removal of bone growth stimulator from femur; Proximal femur 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6901 Termination of pregnancy by sharp curettage 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9332 Whirlpool therapy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9901 Exchange transfusion 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9753 Nonoperative removal of tube from large intestine or appendix; cecum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9423 Neuroleptic therapy 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9507 Dark adaptation study 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9981 Hypothermia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3836 Resection of abdominal aorta with anastomosis 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1041 Repair of symblepharon with free conjunctival graft 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
252 Partial glossectomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2611 Closed (needle) biopsy of parotid gland or duct 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1241 Destruction of cyst or lesion of iris by photocoagulation - 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3172 Closure of external fistula of trachea 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3201 Endoscopic excision of lesion or tissue of bronchus, right main bronchus 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2200 Aspiration - and lavage of nasal sinus, not otherwise specified; frontal sinus 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0139 Other incision of brain; Brain, frontal lobe 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0825 Destruction of lesion of eyelid by laser 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
370 Pericardiocentesis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8781 X-ray of gravid uterus 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8666 Homograft to facial skin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6539 Oophorectomy, unilateral, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8388 Fixation, tenodesis of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8754 T tube cholangiogram using high osmolality contrast 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8525 Excision of nipple 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5793 Control of hemorrhage of bladder 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8594 Removal of implant of breast 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8947 Artificial pacemaker electrode impedance check 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8968 Monitoring of cardiac output by other technique 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9303 Prosthetic and Orthotic assessment and evaluation 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9352 Application of neck support 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9909 Transfusion of other substance 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9645 Irrigation of nephrostomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4439 Other gastroenterostomy bypass 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2491 Extension of deepening of buccolabial or lingual sulcus; labial mucosa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
111 Incision of cornea 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2752 Suture of laceration of mouth; labial mucosa 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2271 Closure of nasal sinus fistula; frontal sinus 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4224 Closed[endoscopic] biopsy of esophagus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1272 Ciliary body destruction; cryotherapy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3725 Biopsy of heart 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6529 Other excision of lesion of ovary 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5475 Repair of omentum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
480 Proctotomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5582 Closure of nephrostomy and pyelostomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7768 Excision of lesion of calcaneous 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7849 Repair of malunion or nonunion fracture of vertebra with internal fixation; cervical vertebrae 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9309 Anthropometric measurement 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7968 Debridement of open fracture site at phalanges of foot 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9916 Injection of antidote 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9606 Insertion of SengstakenBlakemore tube 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9384 Music therapy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9398 Other control of atmospheric pressure and composition 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
9649 Termination of pregnancy by oxytocin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0321 Percutaneous chordotomy spinal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3803 Incision of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0923 Excision of lacrimal gland; total, except for tumor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0474 Upper extremity nerve bypass; Nerve, shoulder and axilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2502 Open biopsy of tongue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4572 Other partial excision of large intestine; cecum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
062 Unilateral thyroid lobectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2649 Dilatation of parotid salivary duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1234 Lysis of corneovitreal adhesions 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1911 Stapedectomy with incus replacement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2731 Local excision of lesion or tissue of bony palate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0741 Incision of adrenal gland 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3192 Lysis of adhesions of larynx 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
282 Tonsillectomy without adenoidectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
409 Other procedures and operations on cervical lymph nodes; superficial cervial lymph nodes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2991 Dilatation of nasopharynx 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0832 Repair of blepharoptosis; frontalis muscle or superior rectus technique with fascial sling 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0243 Removal of ventricular shunt; Left ventricle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3604 Intracoronary artery thrombolytic infusion 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0851 Canthotomy(separate procedure) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0892 Cryosurgical - epilation of eyelids 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5022 Partial hepatectomy right lobe of liver 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5912 Laparscopic lysis of perivesical adhesions 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
527 Radical pancreaticoduodenectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8285 Fixation, tenodesis of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6241 Removal of both testis at same operative episode 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5303 Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
540 Incision of abdominal wall 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8689 Reconstruction of scalp 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 Excision of lesion or tissue of umbilicus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5472 Other repair of abdominal wall 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4824 Closed[endoscopic] biopsy of rectum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8772 Kidney Tomogram (post contrast e.g.during IVP STUDY) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8582 Splitthickness graft to breast 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4971 Suture of laceration of anus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 Other cervial spinal fusion, posterior technique 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8152 Partial hip replacement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8231 Bursectomy of upper extremities; Soft tissue, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8259 Upper extremities muscle transposition; Soft tissue, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7676 Open reduction of mandibular alveolar fracture 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8853 Left ventriculography roentgenography 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6553 Oophorectomy, bilateral, laparoscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9216 Lymphatic scan (using Tc-99m Colloid) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7763 Excision of lesion of forearm bone; Bone, radius 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6679 Fimbrioplasty, unilateral, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7874 Osteoclasis of carpal bones; Bone, scaphoid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7909 Reduction of fracture sternum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6823 Destruction of lesion of uterus by electric cauterization, - hysteroscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7963 Debridement of open fracture site at carpal bones; Bone, scaphoid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8932 Esophageal manometry artificial 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9333 Hydrotherapy,unspecified device 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9526 Tonography, provocative tests and other glaucoma testing 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9543 Audiological evaluation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9621 Dilation of frontonasal duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9391 Intermittent positive pressure breathing[IPPB] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9626 Manual reduction of rectal prolapse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9754 Removal of cholecystostomy tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9641 Irrigation of cholecystostomy tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9803 Removal of foreign body from small intestine without incision; jejunum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0921 Excision of lacrimal gland; partial, for tumor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3850 Ligation of artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3886 Ligation of renal artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106 Repair of laceration of conjunctiva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2501 Closed (needle) biopsy of tongue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4571 Multiple segmental resection of large intestine 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2591 Lingual frenulotomy procedures 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1809 Incision of pinna 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3953 Repair of arteriovenous fistula or arteriovenous malformation of cerebral artery; anterior cerebral 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2612 Open biopsy of parotid gland or duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1831 Radical excision of external ear 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3990 Nonoperative insertion of cerebral artery stent; anterior cerebral artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2811 Biopsy of tonsils and adenoids 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0115 Biopsy of lesion of base of skull 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2933 Pharyngectomy(partial) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0831 Repair of blepharoptosis by frontalis muscle technique with suture 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4221 Operative esophagoscopy by incision 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0835 Repair of blepharoptosis by tarsal technique 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3171 Suture of laceration of trachea 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1261 Trephination of sclera with iridectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0884 Repair of laceration involving lid margin, fullthickness 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5099 Other procedures and operation on liver; right lobe of liver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8651 Replantation of scalp 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8332 Excision of lesion of back and buttock muscle; upper back soft tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8671 Cutting and preparation of pedical grafts of flaps of face 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8684 Release of scar on scalp 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8383 Tendon pulley reconstruction at back and buttock; upper back soft tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4652 Closure of colostomy; cecum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8389 Other plastic repair operations on fascia of back and buttock; upper back soft tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8416 Amputation through patella 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5632 Closed endoscopic biopsy of ureter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5718 Other suprapubic cystostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8534 Other unilateral subcutaneous mammectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5749 Transuretrhal excision of lesion or tissue of bladder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8038 Biopsy of subtalar joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7111 Biopsy of vulva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7535 Nonstress test [NST] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7761 Excision of lesion of sternum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6669 Partial salpingectomy, unilateral, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7817 Application of external fixation devices at tibia; Proximal tibia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7905 Closed reduction of fracture of femur; Proximal femur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8910 Hemispheric function test; Brain, frontal lobe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9324 Asistive device 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9524 Electronystagmogram [ENG] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9542 Clinical test of hearing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9381 Recreational therapy 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9927 Iontophoresis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9765 Removal of urethral stent 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9647 Irrigation of cystostomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9435 Crisis intervention 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9785 Removal of packing from trunk, not elsewhere classified 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9951 Prophylactic vaccination against the common cold 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9802 Removal of foreign body from esophagus without incision 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9826 Removal of foreign body from upper extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Gingivoplasty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1365 Excision of secondary membranous cataract (after cataract) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3882 Ligation of carotid artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
244 Excision of dental (odontogenic) lesion of mandible 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4575 Left hemicolectomy resection 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3951 Clipping of aneurysm of cerebral artery; anterior cerebral artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1829 Excision of preauricular remnant (appendage) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3964 Intraoperative cardiac pacemaker 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2722 Biopsy of soft palate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4639 Jejunostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2103 Control of epistaxis by cauterization (and packing) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
280 Incision and drainage (oral) (transcervical) of parapharyngeal,Retropharyngeal abscess 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0113 Closed biopsy of brain; Brain, frontal lobe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0834 Repair of blepharoptosis by other levator muscle techniques 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3484 Other repair of diagphargm 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4389 Other partial gastrectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5091 Percutaneous aspiration of liver; right lobe of liver 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5994 Replacement of cystostomy tube 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5151 Exploration of common duct 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6211 Closed biopsy of testis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8626 Ligation of dermal appendage of facial skin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5301 Repair of direct inguinal hernia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8289 Other repair of soft tissue of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5312 Bilateral repair of indirect inguinal hernia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6441 Suture of laceration of penis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5412 Exploratory laparotomy for control of hemorrhage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5424 Closed[percutaneous][needle] biopsy of intraabdominal mass 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
481 Proctostomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8732 Bronchogram(using low osmolality contrast), right main bronchus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4882 Excision of perirectal tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5717 Percutaneous cystostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4904 Other destruction of perianal tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5734 Open biopsy of bladder 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8547 Unilateral extended radical mastectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8774 Retrograde pyelogram 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7978 Closed reduction of dislocation subtalar joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7071 Suture of laceration of vagina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8129 Partial fusion of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8953 Vectorcardiogram (with ECG) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8222 Excision of lesion of upper extremities muscle; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8845 Arteriography of renal artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8243 Delay suture of tendon of thumb 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7601 Sequestrectomy of facial bone; zygoma bone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8863 Venography of pulmonary veins 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6573 Salpingooophoroplasty, unilateral, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7760 Excision of lesion of bone 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7815 Application of external fixation devices at femur; Proximal femur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8909 Consultation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7961 Debridement of open fracture site at humerus; Humerus , proximal end 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9323 Fitting of thoracolumbar orthosis of back (TLO) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7965 Debridement of open fracture site at femur; Proximal femur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6919 Other excision of lesion of uterus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9521 Electroretinogram [ERG] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9913 Immunization for autoimmune disease 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9603 Insertion of esophageal obturator airway 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9932 Vaccination against typhoid and paratyphoid fever 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9749 Removal of other device from thorax 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9419 Medical Rehabilitation assessment and evaluation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9942 Vaccination against smallpox 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9434 Individual therapy for psychosexual dysfunction 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9713 Replacement of cast on limb 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9859 Extracorporal shockwave lithotripsy, unspecified site 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1289 Other procedures and operations on sclera 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3831 Resection of cerebral artery with anastomosis; anterior cerebral artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4443 Endoscopic control of gastric bleeding 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3881 Ligation of cerebral artery; anterior cerebral artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1421 Destruction of chorioretinal lesion, by diathermy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Readjustment of adjustable sutures following previous surgery for correction of strabismus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0581 Repair of sympathetic nerve or ganglion; cervical sympathetic nerve or ganglia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3929 Other bypass of cerebral artery; anterior cerebral artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1141 Mechanical removal of corneal epithelium 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1682 Repair of rupture of eyeball 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3950 Angioplasty of cerebral artery; anterior cerebral artery 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1239 Laser iridoplasty 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4611 Temporary colostomy colon; cecum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
193 Ossiculectomy tympanoplasty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3402 Exploratory thoracotomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3471 Suture of laceration of chest wall 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3606 Insertion of coronary artery stent 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5061 Closure of laceration of liver; right lobe of liver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605 Radical prostatectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5300 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8286 Other plastic repair operations on tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6411 Biopsy of penis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8341 Excision of tendon of back and buttock for graft; upper back soft tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8674 Closure of wound of scalp by flap 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5422 Biopsy of umbilicus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
544 Excision of peritoneal tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8403 Amputation through carpal bones; Bone, scaphoid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4863 Other anterior resection of rectum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4903 Excision of skin tag(s) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5789 Repair of old obstetric laceration of bladder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7977 Closed reduction of dislocation of ankle joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8128 Partial fusion of interphalangeal joints of hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8946 Artificial pacemaker artifact wave form check 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8185 Partial elbow replacement 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8844 Arteriography of thoracic artery, unspecified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8234 Excision of muscle of upper extremities for graft; Soft tissue, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9211 Brain scan (Tc99m DTPA); Brain, frontal lobe 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7692 Insertion of synthetic implant in facial bone; zygoma bone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7741 Biopsy of clavicle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
670 Dilation of cervical canal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
672 Conization of cervix 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
789 Insertion of electrodes into facial bones; zygoma bone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
680 Hysterotomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7942 Closed reduction of separate epiphysis of forearm bone; Bone, radius 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9329 Soft tissue stretching head 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9601 Insertion of nasopharyngeal airway 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9623 Dilation of anal sphincter 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9628 Manual reduction of enterostomy prolapse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9742 Removal of mediastinal drain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9761 Nonoperative removal of nephrostomy tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9643 Digestive tract instillation 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9782 Removal of permanent peritoneal dialysis catheter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9946 Vaccination against mumps 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9439 Other individual psychotherapy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9705 Nonoperative replacement of cholecystostomy tube 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0