รายงานจำนวนหัตถการผู้ป่วยในจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ  ปี2562

รหัส การผ่าตัด/หัตถการ รวม เพศ กลุ่มอายุ
วัน เดือน ปี
0-29 1-11 1-4 5-14 15-24 25-44 45-59 60-69 70+
# ไม่ระบุ
9925 Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance 16075 7057 8158 860 0 0 0 0 0 3 1 3 139 133 898 1457 2935 3714 2160 2064 924 784
9904 Transfusion of packed cells 11579 4304 5192 2083 20 20 17 12 33 37 30 33 184 169 595 973 1231 1561 1078 1039 1116 1348
1371 Insertion of pseudophakos at time of cataract extraction, one stage, rigid intraocular lens 6712 2920 3316 476 0 0 0 0 4 0 18 18 19 11 163 125 651 517 1047 1262 1018 1383
1341 Phacoemulsification and aspiration of cataract 6572 2863 3251 458 0 0 0 0 1 0 3 6 21 10 165 134 674 512 1026 1252 973 1337
7359 Normal delivery without episiotomy 5995 9 4677 1309 0 0 0 0 0 0 0 12 2 1707 7 2949 0 9 0 0 0 0
8703 Computed tomography of base of skull 4785 1616 1981 1188 0 2 5 2 7 2 12 8 93 42 373 242 445 527 295 502 386 654
741 Cesarean section, lower uterine segment 3846 6 3174 666 0 0 0 0 0 0 0 5 0 661 6 2504 0 4 0 0 0 0
9604 Endotracheal intubation procedures 3800 1666 1350 784 49 39 16 8 24 33 21 12 52 23 238 145 379 251 313 264 574 575
1474 Vitrectomy, mechanical, pars plana approach; PPV 2672 1487 1113 72 0 0 1 2 2 2 17 14 44 18 270 201 568 381 405 330 180 165
9672 Continous mechanical ventilation for 96 consecutive hours 2391 982 888 521 31 27 5 4 6 3 5 1 18 14 107 71 224 148 171 174 415 446
8872 Color doppler ultrasound of the heart superficial approach 2293 1100 1017 176 16 18 15 10 28 38 22 21 38 28 151 103 249 190 268 204 313 405
9907 Transfusion of other serum 2135 1005 796 334 9 5 9 10 21 33 19 16 38 19 142 118 293 215 225 169 249 211
8801 Computed tomography of whole abdomen 2131 831 660 640 0 0 0 1 2 1 5 5 40 23 154 149 240 177 193 143 197 161
9983 Other phototherapy 2129 795 687 647 794 686 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1475 Injection of vitreous substitute 1847 1018 787 42 0 0 0 0 0 1 12 13 30 14 202 148 410 288 248 230 116 93
9671 Continous mechanical ventilation of less than 96 consecutive hours 1685 749 627 309 20 8 8 5 19 29 15 11 30 14 119 91 177 139 156 133 205 197
9905 Transfusion of platelets 1529 606 520 403 7 5 10 10 17 22 14 13 38 22 86 86 191 145 116 114 127 103
6632 Other ligation and crushing of fallopian tube 1516 1 1253 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1 1140 0 4 0 0 0 0
149 Other diagnostic procedures on retina, choroid and posterior chamber 1394 674 658 62 0 0 0 2 0 0 7 8 20 6 122 118 251 248 198 201 76 75
4709 Appendectomy (simple) appendiceal 1363 561 546 256 0 0 0 0 7 3 55 42 161 137 221 223 75 93 32 27 10 21
1454 Repair of retinal detachment, by laser photocoagulation 1308 741 539 28 0 0 0 0 0 0 4 4 26 13 153 122 300 217 188 133 70 50
5794 Insertion of indwelling urinary catheter 1202 634 551 17 1 2 6 7 24 33 16 15 25 13 84 73 141 127 148 116 189 165
4513 Fiberoptic endoscopy of small intestine; jejunum 1154 596 376 182 1 0 5 2 11 10 11 11 14 12 105 58 173 90 141 65 135 128
8876 Ultrasonography of whole abdomen 1028 449 412 167 1 1 3 1 1 1 2 2 17 30 82 94 139 101 108 82 96 100
8741 Computed tomography of chest 1027 387 270 370 0 0 0 0 0 1 1 1 14 5 59 46 100 75 100 78 113 64
8622 Debridement of scalp 978 417 258 303 0 0 0 0 4 2 6 6 40 10 93 45 117 68 92 63 65 64
9312 Back school training 961 498 445 18 0 0 1 0 0 0 8 0 33 8 94 39 118 93 119 79 125 226
3995 Hemodialysis 959 416 331 212 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 90 58 99 92 111 86 110 90
9317 Passive range of motion (PROM)exercise 934 442 407 85 0 0 1 0 1 1 6 0 23 6 78 29 106 85 105 75 122 211
3404 Insertion of intercostal catheter for drainage 934 474 322 138 1 0 6 9 27 36 18 19 32 10 91 54 120 83 94 76 85 35
3891 Nonoperative insertion of cerebral artery catheter; anterior cerebral artery 926 463 347 116 40 31 11 9 28 35 19 17 17 7 47 42 108 83 105 70 88 53
8856 Arteriography of coronary artery using two catheters 894 593 297 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 47 16 192 89 193 98 159 92
5110 Endoscopic retrograde cholangiopancreatography[ERCP] 889 400 435 54 0 0 0 0 0 0 1 0 12 19 63 92 103 97 100 83 121 144
3893 Intraabdominal vein catheterization; Vena cava 880 414 365 101 23 12 17 19 32 31 16 8 15 6 46 49 87 72 85 66 93 102
1292 Injection into anterior chamber(separate procedure); air or liquid, medication 870 362 506 2 0 0 0 0 0 0 1 4 10 5 43 30 96 112 118 188 94 167
1479 Severing of vitreous strand, vitreous face adhesions, sheets, membranes or opacities by laser surger 851 408 400 43 0 0 0 0 0 0 0 4 16 5 83 69 162 140 98 125 49 57
7569 Repair of current obstetric laceration of vulva 824 5 734 85 0 0 0 0 0 0 0 2 0 245 5 486 0 1 0 0 0 0
9322 Ambulation,tranfer and gait training,general mobility 802 258 307 237 0 0 0 0 0 0 9 0 29 8 62 27 66 79 46 73 46 120
9389 Fitting face splint with thermoplastic for prevention of keloid formation 724 6 658 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 45 1 174 2 220 1 211
5459 Other lysis of peritoneal adhesions 716 97 565 54 2 1 10 9 12 4 3 6 3 33 14 230 11 185 18 62 24 35
0331 Spinal tap spinal; cervical canal 709 251 259 199 33 27 14 9 4 2 0 3 16 13 79 54 47 63 23 34 35 54
9339 Massage at head 706 425 245 36 0 0 2 2 10 9 8 7 11 5 37 33 103 55 115 51 139 83
4523 Fiberoptic colonoscopy; cecum 704 311 318 75 0 0 0 1 1 0 2 2 2 4 27 18 82 79 73 93 124 121
6561 Salpingooophorectomy, bilateral, open 676 1 586 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 86 0 319 1 127 0 51
311 Temporary tracheostomy trachea 606 335 186 85 3 2 12 5 2 6 1 2 9 0 22 13 94 51 92 34 100 73
5491 Percutaneous abdominal drainage 591 234 285 72 0 0 0 1 0 0 0 0 9 11 35 48 83 101 69 70 38 54
8847 Arteriography of celiac artery 556 388 113 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 11 183 25 146 41 46 33
966 Enteral infusion of concentrated nutritional substances 556 301 251 4 0 0 2 1 4 14 3 1 5 4 32 20 82 37 68 63 105 111
8838 Computed tomography of cervical spine 543 166 102 275 0 0 0 0 0 0 0 2 18 6 58 18 40 27 27 23 23 26
9607 Insertion of other gastric tube 514 272 239 3 0 0 1 2 1 2 0 0 5 4 26 21 87 53 66 58 86 99
1372 Secondary insertion of pseudophakos, rigid intraocular lens 510 336 155 19 0 0 0 0 1 2 21 15 8 3 39 17 106 33 105 37 56 48
8543 Unilateral extended simple mastectomy 474 0 388 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 187 0 83 0 52
3961 Cardiopulmonary bypass(open) 472 241 201 30 3 3 17 15 34 49 22 29 9 5 26 18 47 40 45 25 38 17
9228 Injection or instillation of radioisotope 472 108 361 3 0 0 0 0 0 0 1 1 8 24 33 141 39 111 13 51 14 33
5187 Endoscopic insertion of stent into bile duct 458 216 220 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 37 45 56 55 53 37 66 75
8154 Partial knee replacement 455 57 235 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 46 27 90 21 99
8891 MRI of base of skull (with IV contrast) 455 180 193 82 0 0 1 0 1 0 2 1 8 10 45 39 44 60 35 28 44 55
3491 Thoracentesis 450 170 202 78 0 0 0 0 0 1 0 0 10 6 30 26 56 55 25 56 49 58
8659 Repair of laceration or wound of scalp 446 219 131 96 1 0 0 0 1 1 6 7 33 13 74 29 48 39 31 18 25 24
9383 Functional activity assessment and evaluation 431 19 87 325 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 11 23 1 27 5 32
153 Strabismus surgery, involving tempory detachment from globe, two or more extraocular muscles 413 213 197 3 0 0 0 0 41 37 97 101 25 7 23 33 19 9 6 10 2 0
9960 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified 397 165 135 97 0 1 1 0 1 0 1 0 7 2 32 16 48 29 40 24 35 63
5732 Cystoscopy 387 232 127 28 0 0 5 1 14 6 12 6 2 10 31 31 41 33 48 23 79 17
6902 Sharp curettage, following abortion or delivery 383 1 244 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1 184 0 1 0 0 0 0
4516 Fiberoptic esophagogastroduodenoscopy[EGD] 380 203 165 12 0 0 1 1 8 7 15 25 5 4 22 15 49 27 58 25 45 61
544 Excision of peritoneal tissue 360 19 320 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4 55 8 137 3 71 3 43
9915 Parenteral infusion of concentrated nutritional substances 350 192 155 3 87 62 1 2 0 0 0 0 5 2 8 14 34 31 24 19 33 25
1342 Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route 346 210 132 4 0 0 9 6 5 11 11 5 5 2 33 20 74 26 45 31 28 31
8965 Measurement of systemic arterial blood gas 346 187 154 5 0 1 0 0 2 2 0 0 4 3 22 24 47 32 41 26 71 66
146 Removal of implanted material, posterior segment; extraocular 338 215 122 1 0 0 0 0 1 0 7 5 16 3 52 38 75 37 46 28 18 11
4525 Closed [endoscopic] biopsy of large intestine; cecum 330 162 133 35 0 0 0 1 7 4 5 16 4 5 13 7 34 22 33 25 66 53
9390 Continuous positive airway pressure[CPAP] 316 148 89 79 121 81 3 1 3 3 1 0 1 0 3 1 4 0 0 0 12 3
1264 Trabeculectomy ab externo 315 179 126 10 0 0 0 1 1 1 4 2 5 0 22 16 58 33 54 55 35 18
6549 Salpingooophorectomy, unilateral, open 310 0 263 47 0 0 0 1 0 1 0 4 0 27 0 134 0 73 0 15 0 8
132 Extracapsular cataract extraction (ECCE) by linear extraction technique 306 140 139 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 13 3 23 32 44 34 58 70
5184 Endoscopic dilation of biliary duct 304 139 164 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 25 27 28 37 35 29 49 65
5185 Endoscopic sphincterotomy and papillotomy 298 133 144 21 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 12 35 31 26 33 23 51 56
3895 Venous catheterization of upper extremity vein for renal dialysis; Vein, shoulder and axilla 295 112 97 86 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 16 11 28 22 24 26 42 34
0309 Exploration of spinal canal; cervical canal 291 64 137 90 0 0 0 0 2 0 2 4 2 3 8 15 21 49 15 46 14 20
5425 Diagnostic peritoneal lavage 284 6 275 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 2 48 3 113 1 66 0 36
3327 Closed endoscopic biopsy of lung, right lung 263 119 98 46 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 12 8 31 29 41 33 34 26
1434 Repair of retinal tear, by laser photocoagulation 262 140 122 0 0 0 0 0 0 1 6 7 4 1 21 16 48 29 36 41 25 27
8628 Nonexcisional debridement of wound, infection or burn of facial skin 260 113 91 56 1 1 0 0 1 2 2 1 10 1 23 9 28 20 19 21 29 36
9504 Eye examination under anesthesia 258 147 109 2 0 0 43 27 44 39 59 41 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8841 Arteriography of cerebral artery; anterior cerebral artery 256 99 116 41 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 25 18 37 41 17 22 16 31
5188 Endoscopic removal of stone(s) from biliary tract 252 113 125 14 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 18 24 25 27 27 20 40 52
1424 Destruction of chorioretinal lesion, by laser photocoagulation 250 134 94 22 0 0 30 11 6 5 7 6 2 2 19 20 47 34 17 9 6 7
8878 Obstetric ultrasound (superficial approach) 245 0 39 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 26 0 4 0 0 0 1
8604 Incision on scalp 243 110 74 59 0 0 0 0 1 2 3 4 14 6 35 22 29 20 12 7 16 13
8108 Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique 229 37 100 92 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 6 14 38 6 40 10 14
9509 Eye examination, not otherwise specified 227 119 105 3 0 0 0 1 38 36 78 67 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5011 Closed (percutaneous)[needle] biopsy of liver; right lobe of liver 224 96 120 8 0 0 0 1 0 0 2 4 1 0 3 22 42 45 29 31 19 17
0981 Dacryocystorhinostomy (DCR) by laser 223 34 188 1 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 6 36 8 66 9 42 4 40
9906 Transfusion of coagulation factors 221 103 106 12 4 2 0 0 1 1 0 0 3 1 16 16 26 32 27 29 26 25
8917 Polysomnogram 219 111 94 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 62 35 29 38 11 14 5 3
5503 Percutaneous nephrostomy without fragmentation 218 87 100 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 17 37 46 22 27 19 8
8541 Unilateral simple mastectomy 216 3 178 35 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 61 0 72 0 19 3 15
8893 MRI of cervical spine 215 82 40 93 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 11 8 25 13 17 12 23 3
598 Ureteral catheterization 213 85 104 24 1 0 2 0 2 3 1 0 1 3 19 37 29 27 19 23 11 11
9229 Teleradiotherapy of the nasopharynx tumor 211 108 96 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 19 46 37 25 33 26 7
8962 Central venous pressure monitoring 207 107 91 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 13 6 24 15 14 15 50 54
3324 Closed[endoscopic] biopsy of bronchus, right main bronchus 205 108 84 13 0 0 7 3 9 6 4 4 4 1 9 7 22 31 31 22 22 10
1473 Mechanical vitrectomy by anterior approach 204 115 73 16 0 0 1 1 3 0 13 7 1 1 6 2 24 15 35 17 32 30
9396 Other oxygen enrichment 203 89 105 9 20 21 1 0 2 1 0 0 0 0 9 13 26 20 15 30 16 20
5302 Repair of indirect inguinal hernia 202 169 22 11 0 0 5 2 15 4 6 1 2 0 19 6 42 1 33 4 47 4
403 Regional cervical lymph node excision; superficial cervial lymph nodes 200 26 171 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 24 5 76 11 39 7 23
9723 Replacement of tracheostomy tube 200 122 59 19 0 0 0 0 0 4 3 4 1 0 8 6 40 7 33 14 37 24
6029 Transurethral resection of prostate gland 199 179 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 62 0 108 0
4041 Radical neck dissection, unilateral; superficial cervial lymph nodes 195 106 72 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 16 43 22 32 14 17 18
5198 Revise/reinsert percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD) 194 88 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 4 20 35 38 27 18 19 19
5749 Transuretrhal excision of lesion or tissue of bladder 192 128 41 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 12 4 40 14 72 19
3142 Laryngoscopy 192 127 53 12 0 0 0 1 1 3 1 0 8 2 33 9 33 14 36 12 15 12
1291 Paracentesis of anterior chamber for therapeutic release of aqueous 191 95 95 1 0 0 0 0 1 1 5 3 5 1 17 22 39 31 18 25 10 12
6952 Aspiration curettage, following abortion or delivery 175 0 109 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 84 0 2 0 1 0 0
3894 Venous cutdown of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 175 72 49 54 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 19 6 24 7 12 11 14 24
5421 Laparoscopy 174 73 83 18 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5 32 16 26 27 17 21 7
4901 Drainage of perianal abscess 173 93 28 52 0 0 1 0 1 0 0 0 14 4 39 16 23 7 6 0 9 1
8521 Local excision of lesion of breast 172 3 102 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 1 33 0 41 1 11 0 8
8952 Electrocardiogram 171 86 76 9 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 17 10 18 15 28 17 21 32
5304 Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 170 121 6 43 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 19 2 27 1 32 1 36 2
4131 Biopsy of bone marrow by aspiration 168 56 57 55 0 0 1 0 1 0 0 1 5 3 13 13 11 21 10 16 15 3
6909 Dilation and curettage of uterus 167 0 125 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 44 0 51 0 14 0 12
5523 Close[percutaneous][needle] biopsy of kidney 163 57 99 7 0 0 0 0 0 1 2 7 10 20 20 46 17 16 5 7 3 2
9635 Gastric gavage 160 88 72 0 88 71 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3723 Combined right and left heart cardiac catheterization 160 79 79 2 1 1 5 2 31 32 33 34 4 4 3 2 1 3 1 1 0 0
8051 Excision of intervertebral disc; cervical disc 158 27 76 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 24 11 26 3 17 2 7
4011 Biopsy of lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 157 42 72 43 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 7 18 19 31 9 12 3 10
8875 Ultrasonography of kidneys 156 92 45 19 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 13 9 24 14 16 4 37 16
863 Excision of lesion of scalp 155 60 50 45 0 1 1 2 7 2 8 9 2 0 14 10 15 11 9 9 4 6
8411 Amputation of great toe 155 73 49 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 6 24 14 25 12 19 16
4719 Incidental appendectomy (simple) 153 46 91 16 2 2 9 5 11 8 5 10 2 6 3 14 4 27 5 12 5 6
8879 Ultrasonography of testis 153 51 65 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 20 14 15 14 13 15 12
062 Unilateral thyroid lobectomy 153 19 96 38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 38 6 29 7 19 2 6
1139 Other excision of pterygium 152 64 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 18 23 23 34 18 24
138 Removal of implanted lens 152 109 41 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 14 3 30 9 37 16 26 12
3322 Fiberoptic bronchoscopy , right main bronchus 150 78 62 10 3 3 28 19 11 13 13 14 0 1 6 0 7 2 4 6 6 4
0944 Intubation of nasolacrimal duct, unilateral or bilateral 150 22 128 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 1 7 24 4 43 5 27 3 26
8744 Plain radiography of chest (PA) 149 88 58 3 0 2 11 4 15 10 0 5 1 2 9 4 14 9 26 7 12 15
6529 Other excision of lesion of ovary 149 1 128 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 0 89 1 13 0 1 0 2
9357 Wound dressing on scalp 145 83 52 10 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 17 12 29 17 13 13 14 10
2592 Lingual frenectomy adhesions 141 30 18 93 20 13 3 4 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8669 Closure of wound of scalp by skin graft 140 68 42 30 0 0 1 0 2 1 0 2 1 2 10 9 26 14 16 9 12 5
6651 Other bilateral partial salpingectomy 139 0 131 8 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 77 0 41 0 1 0 0
9910 Transcatheter thrombolysis of head & neck artery using thrombolytic agent; carotid artery 139 51 74 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 16 20 17 18 12 33
8152 Partial hip replacement 138 18 54 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 8 11 46
5122 Open cholecystectomy cholecystectomy 136 58 66 12 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 11 16 21 15 14 19 11 14
4562 Resection of exteriorized segment of small intestine; jejunum 135 69 52 14 11 3 5 4 5 2 4 2 4 1 8 14 12 10 8 7 12 9
064 Complete thyroidectomy thyroidectomy 131 35 75 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 19 13 31 10 15 6 9
9399 Postural drainage for respiratory system without percussion or vibration technique 131 68 62 1 0 0 2 4 5 0 1 4 2 2 11 4 13 15 12 18 22 15
4594 Largetolarge intestinal anastomosis; cecum 131 52 63 16 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 7 10 24 28 19 9 12
9503 Extended ophthalmologic workup 129 67 62 0 1 2 30 16 20 19 15 18 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2
8151 Total hip replacement 129 33 70 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 17 8 26 9 18 5 7
6829 Myomectomy, open 127 0 119 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 91 0 19 0 4 0 1
0234 Ventricular shunt to abdominal cavity and organs; Left ventricle 127 52 59 16 1 7 11 13 2 3 4 1 1 2 7 6 10 9 6 4 10 14
6662 Partial salpingectomy with removal of tubal pregnancy, unilateral, open 125 0 106 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 35 0 70 0 0 0 0 0 0
8191 Arthrocentesis of intervertebral joint for examination 125 49 46 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 13 5 10 5 18 34
7867 Removal of bone growth stimulator from tibia; Proximal tibia 124 49 27 48 0 0 0 0 0 1 4 4 10 2 18 9 9 4 6 5 2 2
0124 Exploratory Burr hole; frontal skull 123 49 29 45 0 0 0 0 0 1 1 2 7 3 13 7 16 10 6 2 6 4
9214 Bone scan 122 37 56 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 12 23 10 11 10 9
4023 Excision of axillary lymph node 122 2 111 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 38 0 42 0 18 1 12
5551 Partial nephrectomy kidney 121 62 47 12 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 12 7 23 16 9 14 15 7
022 Insertion of ventricular shunt; Left ventricle 121 39 73 9 0 2 0 3 2 1 3 3 4 4 6 10 13 16 7 17 4 16
8897 MRI of face (with IV contrast); zygoma bone 121 53 30 38 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 7 8 15 12 15 4 13 3
9633 Gastric lavage 119 72 46 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 7 2 17 8 16 9 31 23
4319 Gastrotomy 119 90 18 11 9 5 1 1 1 1 2 3 0 0 10 1 25 4 29 2 13 1
9923 Injection of steroid or substance into vertebra; cervical vertebrae 119 59 58 2 0 0 0 1 1 0 3 2 2 2 7 12 14 15 22 19 10 7
5498 Peritoneal dialysis 118 54 49 15 1 1 6 2 7 8 0 5 0 1 9 5 10 11 15 9 6 7
9974 Therapeutic plateletpheresis 118 63 54 1 0 0 0 0 0 2 2 0 9 2 5 11 19 18 11 12 17 9
864 Wide excision of scalp 115 42 60 13 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 11 11 7 20 7 9 15 16
3726 Electrophysiologic study(EPS) limited 115 41 74 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 11 23 12 27 7 11 6 6
8145 Repair of the cruciate ligaments of knee 114 54 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 32 4 3 1 0 2 0 0
6732 Electroconization of cervix 114 0 86 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 0 33 0 11 0 2
282 Tonsillectomy without adenoidectomy 113 56 41 16 0 0 0 0 4 0 15 2 2 9 12 18 14 8 6 3 3 1
0159 Debridement of brain, frontal lobe 113 40 60 13 0 0 3 1 2 5 5 2 4 4 9 12 12 24 2 8 3 4
3727 Cardiac mapping 111 39 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 23 12 27 7 9 6 6
9851 Extracorporal shockwave lithotripsy of the kidney 111 22 33 56 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10 12 14 4 6 2 2
9227 Brachytherapy of the nasopharynx tumor 110 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 53 0 15 0 10
664 Total salpingectomy, unilateral, open 110 0 94 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 61 0 23 0 2 0 1
2309 Extraction of permanent teeth 110 66 36 8 1 1 0 0 1 0 4 2 6 2 9 5 16 11 15 5 14 10
3734 Catheter ablation of lesion or tissue of heart 110 40 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 23 12 27 7 8 6 5
1044 Other free graft to conjunctiva 110 48 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 4 18 23 14 22 8 12
0131 Incision of cerebral meninges 109 30 76 3 0 0 7 4 3 3 3 0 1 1 2 4 5 15 2 22 7 27
1121 Scraping of cornea, diagnostic, for smear and/or culture 108 65 42 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6 6 19 9 25 10 9 7 5 10
9755 Nonoperative removal of prosthetic device from bile duct 106 52 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 17 9 13 7 12 17
3885 Embolization of intrathoracic artery; subclavian artery 106 44 54 8 9 7 9 12 18 27 4 7 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
4052 Radical excision of periaortic lymph nodes 106 4 100 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 18 1 46 1 25 2 7
9914 Injection of gamma globulin 106 37 54 15 22 34 0 1 0 1 0 1 2 2 10 2 1 9 2 2 0 2
3613 Coronary artery bypass graft three arteries 105 71 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 23 11 23 8
4863 Other anterior resection of rectum 104 48 44 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 11 19 21 13 11 10
3722 Left heart cardiac catheterization 104 80 24 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 7 1 20 3 29 8 19 10
9356 Application of pressure dressing on scalp 104 64 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 7 19 22 19 7 10 3
9346 Skin traction of limb 103 33 47 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 4 3 2 4 6 19 35
4591 Duodenoduodenostomy 102 50 40 12 4 5 0 2 1 0 0 0 2 0 7 9 12 9 14 8 10 7
8102 Other cervial spinal fusion, anterior technique 101 22 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10 9 26 3 14 3 3
1221 Diagnostic aspiration of anterior chamber of eye 101 62 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22 11 24 10 10 13 4 5
8611 Biopsy of scalp 100 29 35 36 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 9 10 9 8 7 4 3 7
4413 Fiberoptic gastroscopy and 100 43 15 42 0 0 0 0 3 1 7 5 0 1 3 1 14 2 9 2 7 3
0852 Temporary blepharorrhaphy 99 58 40 1 0 0 0 0 3 0 1 2 3 4 20 14 18 10 10 2 3 8
9319 Oral-motor stimulation and training 98 2 88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 0 29 1 32
5451 Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions 98 22 74 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 35 5 19 6 7 9 9
1151 Suture of corneal laceration 96 59 35 2 0 0 0 1 2 0 1 1 6 0 25 10 10 7 13 6 2 10
4573 Right hemicolectomy resection 95 36 48 11 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 8 5 12 12 8 9 5 18
5022 Partial hepatectomy right lobe of liver 95 47 43 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 5 24 20 11 12 7 3
8751 Percutaneous cholangiography(PTC) intraabdominal 94 51 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 23 14 9 7 11 7
1441 Repair of retinal detachment; scleral buckling procedure (SBP) 94 51 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 13 8 19 13 11 17 5 1
3143 Closed (endoscopic) biopsy of larynx 94 69 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 25 4 20 2 13 2
8105 Dorsal and dorsolumbar fusion, posterior technique 94 24 35 35 0 0 0 0 0 0 1 6 3 9 6 4 5 8 5 7 4 1
8021 Diagnostic arthroscopy of sternoclavicular joint 94 22 30 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 2 14 3 9 7 5
9962 Other conversion of cardiac rhythm 94 48 39 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 8 5 11 4 9 5 16 24
0139 Other incision of brain; Brain, frontal lobe 94 34 44 16 0 0 1 2 0 1 0 0 1 4 6 13 8 8 10 13 8 3
4414 Closed[endoscopic] biopsy of stomach 92 43 46 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 9 11 12 9 19 23
8522 Resection of quadrant of breast 92 0 74 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 27 0 28 0 12 0 4
8871 Transcranial doppler ultrasonography 91 38 36 17 28 26 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 2 4 2 3
9928 Injection or infusion of biological response modifier[BRM] as an antineoplastic 90 20 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 10 19 9 29 0 15
562 Ureterotomy lithotripsy 89 41 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 13 14 13 10 9 8 3
7865 Removal of bone growth stimulator from femur; Proximal femur 89 36 28 25 0 0 0 0 0 1 12 8 8 4 13 3 1 4 1 3 1 5
9918 Injection or infusion of electrolytes 88 41 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 16 26 17 7 8
8709 Plain radiography of nasopharynx 88 45 3 40 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 1 17 0 15 0 6 2
9354 Nonoperative immobilization of sternoclavicular joint 88 55 18 15 0 0 0 0 1 1 3 3 12 4 21 2 14 3 1 0 3 5
8774 Retrograde pyelogram 86 36 42 8 0 0 1 0 4 1 4 3 0 1 6 14 8 12 9 6 4 5
7859 Fixation of sternum 86 37 29 20 0 1 3 0 10 3 10 11 3 2 4 1 5 3 2 7 0 1
9512 Fluorescein angiography or angioscopy of eye 84 51 33 0 0 0 15 8 19 14 12 9 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0
4603 Exteriorization of large intestine; cecum 82 30 25 27 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 10 7 11 9 3 6
6241 Removal of both testis at same operative episode 82 72 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 25 0 37 0
4029 Excision of cervical lymph node; superficial cervial lymph nodes 81 34 34 13 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 8 7 7 13 10 9 6 2
4946 Excision of hemorrhoids 81 51 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9 18 12 10 3 0 0
1164 Penetrating keratoplasty with homograft (PKP) in phakic eye 81 42 36 3 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 7 4 9 11 15 9 5 10
1691 Retrobulbar injection of therapeutic agent 81 55 24 2 0 0 0 0 3 1 6 4 4 0 10 4 15 6 10 4 7 5
4576 Other partial excision of large intestine; sigmoid colon 80 30 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 12 11 16 7 12
4311 Percutaneous endoscopic gastrostomy[PEG] 80 52 25 3 0 0 1 0 2 3 1 1 1 0 3 5 20 3 11 5 13 8
4912 Anal fistulectomy 79 58 13 8 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 30 8 18 3 3 0 1 0
5493 Creation of cutaneoperitoneal fistula 79 32 29 18 1 1 1 0 3 0 0 1 1 1 4 3 6 6 12 7 4 10
9929 Localized delivery of chemotherapeutic agents via a controlled release vehicle into diseased crevicular tissue,per tooth,by report 78 28 47 3 0 0 2 2 0 1 3 1 2 3 3 14 14 15 4 7 0 4
4233 Endoscopic excision of lesion or tissue of esophagus 78 42 22 14 0 0 0 0 1 3 5 11 0 0 8 0 20 2 6 3 2 3
3950 Angioplasty of cerebral artery; anterior cerebral artery 78 42 20 16 0 0 1 0 2 1 7 1 2 2 3 1 5 4 9 0 13 11
3323 Other bronchoscopy, right main bronchus 78 52 20 6 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10 4 9 6 18 7 12 3
1232 Lysis of other anterior synechiae 78 30 48 0 0 0 0 0 2 0 3 2 3 1 10 9 5 17 3 10 4 9
3927 Arteriovenostomy bypass of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 76 38 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 5 8 8 7 6 12 5
8779 Plain radiography of KUB 76 34 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 9 2 13 10 6 13 13
7737 Other division of tibia; Proximal tibia 75 20 15 40 0 0 0 0 3 0 12 9 3 1 2 1 0 3 0 1 0 0
9963 Cardiac massage 75 38 32 5 0 2 0 0 0 0 1 1 3 4 5 1 9 6 8 6 12 12
3772 Initial insertion of transvenous lead into atrium and ventricle 75 22 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 7 4 12 16 29
252 Partial glossectomy 75 47 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 16 5 20 7 6 3
8848 Arteriography of lower extremity artery,unspecified 74 27 21 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 5 5 10 6 7 8
5423 Biopsy of peritoneum 73 13 56 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 18 3 18 7 9 3 6
9921 Injection of antibiotic 72 34 38 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 7 5 12 11 7 12 5 7
133 Extracapsular extraction of lens by simple aspiration technique 71 44 24 3 0 0 0 1 3 1 16 14 5 1 9 2 5 2 2 2 4 1
2263 Sinusotomy, not othewise specified; ethmoid sinus 71 37 27 7 0 0 0 0 2 1 1 1 5 4 8 4 9 9 8 8 4 0
8363 Rotator cuff repair 71 11 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 4 11 5 3
0832 Repair of blepharoptosis; frontalis muscle or superior rectus technique with fascial sling 70 39 30 1 0 0 1 1 25 12 11 10 1 0 0 4 1 2 0 1 0 0
0151 Excision of lesion or tissue of cerebral meninges 69 6 60 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 12 4 36 0 8 0 3
7631 Coronoidectomy 68 40 25 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3 14 9 15 8 5 4
1132 Excision of pterygium with conjunctival graft 68 53 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 14 7 22 3 10 4
1214 Other iridectomy lesion 67 33 34 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 8 5 8 12 7 9 5 8
8339 Excision of lesion of great toe 67 11 19 37 0 0 0 1 0 5 2 2 3 1 1 2 2 5 3 3 0 0
6812 Diagnostic hysteroscopy exploration 66 0 65 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38 0 18 0 6 0 2
9353 Nonoperative immobilization of wrist joint 65 39 17 9 1 1 0 0 2 1 1 0 8 2 19 8 4 1 3 2 1 2
7857 Internal fixation of tibia , with wire , kwire or screws; Proximal tibia 64 21 14 29 0 0 0 0 2 0 8 3 3 1 3 5 3 2 1 2 1 1
3553 Repair of ventricular septal defect with prosthesis 64 25 34 5 0 3 9 10 11 14 3 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
8842 Aortography of thoracic aorta 64 35 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 3 6 5 8 18 5
560 Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis 63 20 32 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 10 10 4 9 3 4
6563 Salpingooophorectomy, bilateral, laparoscopic 63 0 58 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 0 27 0 15 0 3
3761 Intraaortic balloon pump insertion; ascending aorta 63 44 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 1 15 7 14 7
631 Excision of varicocele and hydrocele of spermatic cord 63 58 0 5 0 0 1 0 30 0 5 0 3 0 7 0 7 0 2 0 3 0
7271 Vacuum extraction with episiotomy 62 0 47 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 32 0 0 0 0 0 0
2131 Nasal polypectomy epitaxis, 62 31 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 9 5 7 4 8 9 3 2
8843 Arteriography of pulmonary artery 62 16 23 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 7 5 2 4 3 9
5411 Exploratory laparotomy therapeutic 62 30 25 7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5 8 12 8 4 3 6 4
4673 Suture of laceration of small intestine; jejunum 60 23 28 9 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 9 7 6 10 4 3 1 4
3859 Venous stripping of lower extremity vein; Vein, hip and inguinal area 59 20 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 7 10 6 11 2 4
7964 Debridement of open fracture site at phalange(s) of hand - 59 26 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 12 1 4 3 0 0 0 0
0833 Repair of blepharoptosis by resection or advancement of levator muscle or aponeurosis, internal or e 59 33 24 2 0 0 0 0 4 4 20 7 1 5 0 0 2 2 2 2 4 4
1511 Recession of one extraocular muscle 59 16 23 20 0 0 0 0 4 3 8 6 0 6 1 1 2 6 1 0 0 1
8754 T tube cholangiogram using high osmolality contrast 59 25 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 8 4 7 7 7 11 12
283 Tonsillectomy with adenoidectomy 59 34 17 8 0 0 0 0 12 5 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Intranasal antrotomy 58 27 22 9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 7 4 8 4 7 9 2 1
9648 Irrigation of indwelling urinary catheter 58 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 7 6 9 21 6
3514 Open heart valvulotomy of tricuspid valve without replacement 57 26 28 3 0 0 7 6 5 9 3 5 2 0 4 1 2 3 3 3 0 1
7676 Open reduction of mandibular alveolar fracture 57 33 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 11 6 8 2 4 1 2 2
9223 Teleradiotherapy (using Cobolt60/Linear accelerator), unspecified site 56 39 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 16 3 12 2 8 7
1159 Repair of corneal laceration or wound with application of tissue glue 56 27 23 6 0 0 0 0 1 0 2 2 4 2 10 5 6 7 4 1 0 6
4223 Fiberoptic esophagoscopy 56 39 13 4 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 4 2 13 4 14 2 6 1
3783 Initial insertion of a dualchamber device 56 19 37 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 0 5 3 6 13 21
7966 Debridement of open fracture site at tibia; Proximal tibia 56 30 9 17 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 14 2 4 4 2 1 1 1
8873 Ultrasonography of breast 55 14 27 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12 1 9 5 1 4 4
5211 Closed[aspiration][needle][percutaneous] biopsy of pancreas 55 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 5 9 6 9 9
8016 Arthrotomy of knee joint 55 18 16 21 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 8 1 4 3 1 4 0 7
7855 Internal fixation of femur , with wire , kwire or screws; Proximal femur 55 26 11 18 0 0 0 0 0 0 15 7 6 1 3 0 1 1 1 0 0 2
3524 Other replacement of mitral valve 55 25 26 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 4 11 12 10 3 1 3
527 Radical pancreaticoduodenectomy 55 25 27 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 6 10 11 10 8 4
3522 Other replacement of heart valve; aortic valve 55 30 22 3 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 8 2 8 10 8 2 5 4
1091 Subconjunctival injection total 55 37 18 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 3 10 4 10 3 11 5
8684 Release of scar on scalp 54 19 15 20 0 0 1 2 5 2 4 5 4 1 2 4 1 0 1 0 1 1
2749 Wide excision of lesion of mouth; labial mucosa 54 33 19 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 3 14 7 8 1 7 6
5293 Endoscopic cannulation of pancreatic duct 54 29 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 10 13 4 2 4 9 3
1449 Repair of retinal detachment; scleral buckling procedure (SBP) with vitrectomy (PPV) 54 24 24 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 3 4 8 7 6 9 4 0
4610 Colostomy, not otherwise specified; cecum 53 25 19 9 6 5 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 5 2 3 6 2
503 Lobectomy of liver; right lobe of liver 53 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 9 11 8 4 5
270 Incision and drainage of submandibular space 53 25 18 10 0 0 0 0 0 2 1 1 3 3 9 3 3 4 5 4 4 1
4593 Other smalltolarge intestinal anastomosis; jejunum 52 26 20 6 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 6 4 8 6 4 3 4 5
8894 MRI of shoulder 52 7 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 0 2 0
7735 Other division of femur; Proximal femur 52 26 24 2 0 0 0 0 1 1 21 20 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
3009 Excision of lesion or tissue of larynx 51 34 17 0 0 0 0 0 1 5 7 3 1 0 10 4 7 4 5 0 3 1
4575 Left hemicolectomy resection 51 18 21 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 6 6 2 5 6 6
8819 Plain radiography of abdomen(supine and upright) 50 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 10 11 9 5 6 4
4051 Radical excision of axillary lymph nodes 50 2 38 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 16 0 8 1 2
4823 Rigid proctosigmoidoscopy transverse 50 24 23 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 4 4 5 12 11 5
605 Radical prostatectomy 50 45 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 22 0 18 0
3192 Lysis of adhesions of larynx 50 36 14 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 1 9 7 13 1 4 0 0 1
7869 Nonoperative removal of external fixation devices from vertebra; cervical vertebrae 49 20 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 3 5 1 5 3 0 0
046 Transposition of cranial nerves; olfactory nerve 48 5 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0
2121 Rhinoscopy 48 22 25 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 8 11 9 3 5 2 2
5419 Other laparotomy 48 16 26 6 4 3 1 1 0 0 0 4 3 2 1 5 5 5 1 5 1 1
2742 Wide excison of lesion of lip; upper lip 47 21 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 6 5 5 17
2631 Superficial parotidectomy, partial parotidectomy 47 16 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 7 3 4 0 5
0242 Replacement of ventricular shunt; Left ventricle 47 19 18 10 0 0 0 2 0 4 3 1 1 1 3 2 4 4 5 1 3 3
1279 Other procedures for relief of elevated intraocular pressure 47 30 17 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 0 5 5 12 1 3 4 7 3
8675 Revision of pedicle or flap graft of facial skin 47 24 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 3 7 3 6 7
304 Radical laryngectomy laryngectomy 47 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 16 1 20 1 5 1
1641 Enucleation of eye; with synchronous implant into Tenon's capsule with attachment of muscles 46 23 23 0 0 0 0 0 3 4 1 2 1 2 8 8 5 6 3 0 2 1
9614 Vaginal packing vaginal 46 0 38 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 0 15 0 5 0 4
415 Total splenectomy 46 20 21 5 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 5 7 5 9 4 2 1 0
5303 Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 46 40 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 0 16 0 10 0
0834 Repair of blepharoptosis by other levator muscle techniques 45 22 23 0 0 0 0 0 4 3 7 6 1 2 0 1 3 2 4 5 3 4
8674 Closure of wound of scalp by flap 45 24 12 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 3 7 1 7 3 2 3
1233 Lysis of posterior synechiae 45 24 21 0 0 0 1 0 1 1 3 2 2 0 3 7 10 6 3 2 1 3
4042 Modified radical neck dissection, bilateral; superficial cervial lymph nodes 45 34 9 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 13 4 12 1 3 4
4639 Jejunostomy 44 23 11 10 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 2 10 2 3 3 2 1
570 Transurethral clearance of bladder 44 28 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 11 2 7 2
625 Orchiopexy 44 43 0 1 0 0 0 0 22 0 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
806 Excision of meniscus of knee 44 21 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 13 2 2 3 0 1 0 0
3612 Coronary artery bypass graft two arteries 44 31 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 16 5 10 4
8839 Lymphangiogram 44 28 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 5 5 2 2 3 8 3
2101 Control of epistaxis by anterior nasal packing 44 29 12 3 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 8 1 11 5 3 2 2 1
1452 Repair of retinal detachment, by cryotherapy 44 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 13 3 4 8 2 4
623 Unilateral orchiectomy 44 36 0 8 0 0 1 0 4 0 6 0 5 0 6 0 6 0 5 0 3 0
1609 Orbitotomy; transconjunctival approach for exploration 43 24 19 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 2 3 3 7 3 5 5 3 3
8827 Plain radiography of femur (AP, lateral); Proximal femur 43 3 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 1
8415 Amputation through tibia; Proximal tibia 43 21 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 7 7 7 2 1 2
0722 Unilateral adrenalectomy 43 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 5 15 2 6 3 0
3512 Open heart valvulotomy of mitral valve without replacement 43 17 22 4 0 0 2 3 2 5 4 4 1 1 2 1 4 5 1 3 1 0
5424 Closed[percutaneous][needle] biopsy of intraabdominal mass 43 9 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 5 10 1 6 1 4
4652 Closure of colostomy; cecum 42 16 15 11 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 1 0 2 7 5 3 2 0
0125 Excision of lesion of skull; frontal skull 42 11 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 9 4 5 3 3 2 4
3951 Clipping of aneurysm of cerebral artery; anterior cerebral artery 42 11 25 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 8 4 8 3 3 0 5
5845 Repair of hypospadias or epispadias 42 42 0 0 0 0 0 0 36 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Repair of corneal laceration or wound with conjunctival flap 42 27 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 14 2 6 5 4 2 2 4
3194 Injection of locallyacting therapeutic substance into trachea 42 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 11 6 9 1 1 2 0 0
3929 Other bypass of cerebral artery; anterior cerebral artery 42 21 13 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 7 3 6 1 4 9
586 Dilation of urethra 42 31 6 5 0 0 0 0 3 1 7 0 1 0 2 0 3 3 5 2 10 0
3595 Revision of corrective procedure on heart 42 28 13 1 0 0 1 1 1 1 3 2 7 0 2 2 5 1 5 1 4 5
5114 Closed(percutaneous)(endoscopic) biopsy of bile duct - 41 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 6 5 8 9
3424 Pleural biopsy 41 14 17 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 6 9 1 4 1 1
0943 Probing of nasolacrimal duct, unilateral or bilateral 40 16 23 1 0 0 1 3 10 17 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6859 Vaginal hysterectomy 40 0 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 18 0 9
8742 Lung Tomogram , right lung 40 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 11 8 3 2 1
3965 Extracorporeal membrane oxygenation[ECMO] 40 16 22 2 0 0 0 1 2 6 3 7 1 0 1 2 6 1 1 2 2 3
4443 Endoscopic control of gastric bleeding 40 21 11 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 2 3 1 6 4 4 4
8918 Other sleep disorder function tests; Brain, frontal lobe 40 21 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 12 10 8 5 0 2 0 1
1212 Laser iridotomy(LPI) procedures 40 18 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 7 4 10 2 0
7769 Excision of lesion of vertebra; cervical vertebrae 40 11 10 19 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 2 3 6 2 1 1 1
3571 Other and unspecified repair of atrial septal defect 39 17 22 0 1 1 5 7 5 9 3 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
4701 Laparoscopic appendectomy (simple) 39 6 6 27 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
7863 Removal of bone growth stimulator from forearm bone; Bone, radius 39 19 8 12 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 5 3 5 2 0 0 1 1
1231 Lysis of goniosynechiae 39 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 5 13 6 3
4441 Suture of gastric ulcer site 38 24 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 11 1 5 0 0 6
2262 Excision of lesion of maxillary sinus using endoscope 38 26 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 11 5 5 2 3 0
6011 Closed[percutaneous][needle] biopsy of prostate 38 28 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 0 11 0
1266 Laser suture lysis 38 19 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 6 5 7 7 3 3
9701 Replacement of esophagostomy tube 37 28 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 12 5 9 1 4 2
2762 Correction of cleft palate 37 17 19 1 0 0 8 3 1 11 8 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3326 Closed[percutaneous][needle] biopsy of lung, right lung 37 13 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 4 5 3 3 2
6541 Salpingooophorectomy, unilateral, laparoscopic 37 0 34 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 19 0 9 0 1 0 0
8950 Ambulatory cardiac monitoring 37 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 5 4 7 6 4
4862 Anterior resection of rectum with synchronous colostomy 37 17 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 3 8 4
5771 Radical cystectomy 37 32 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 1 12 0 12 1
2757 Attachment of pedicle or flap graft to lip; upper lip 37 25 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 4 11 2 5 2
1411 Diagnostic aspiration of vitreous 36 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 1 9 2 6 1 3 6
8385 Shortening of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 36 23 11 2 0 1 0 0 3 0 15 7 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4439 Other gastroenterostomy bypass 36 27 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 15 1 3 3 6 1
4945 Ligation of hemorrhoids 36 17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 3 5 5 5
9705 Nonoperative replacement of cholecystostomy tube 35 20 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 9 2 1 3 4 3
8417 Amputation through femur; Proximal femur 35 14 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 5 2 5 6
8671 Cutting and preparation of pedical grafts of flaps of face 35 25 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 5 8 0 5 1
640 Circumcision 35 29 0 6 1 0 8 0 5 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
0479 Repair of cranial nerves; olfactory nerve 35 14 2 19 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 8 1 2 0 0 1 0 0
8364 Suture of tendon of great toe 35 21 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 6 0 3 3 2 0 1 0
8313 Tenotomy of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 35 18 11 6 1 0 7 3 1 1 4 4 0 0 0 1 0 1 1 1 4 0
8388 Fixation, tenodesis of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 35 13 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 4 0 2 0 1 1
3959 Endoarterial repair of cerebral artery; anterior cerebral artery 34 16 11 7 0 0 3 0 3 3 2 0 2 1 2 1 4 1 0 3 0 2
754 Manual removal of placenta 34 0 30 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 21 0 1 0 0 0 0
8103 Other cervial spinal fusion, posterior technique 34 15 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 4 4 3 1
4050 Radical lymph node excision of upper extremity; Lymphatic structures, shoulder 34 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 10 7 4 1 3
1472 Other removal of vitreous 34 22 12 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 4 2 8 3 4 4 2 2
0239 Ventricular drainage Left ventricle, percutaneous 34 16 17 1 1 1 7 5 2 6 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3787 Replacement of any type pacemaker device with dualchamber device 34 11 23 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 9 8 10
4679 Other repair of intestine; jejunum 34 15 13 6 2 0 3 1 3 0 2 0 0 1 0 3 1 4 1 2 3 2
9901 Exchange transfusion 34 7 16 11 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8029 Diagnostic arthroscopy of intervertebral joint 33 5 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 1 1
4292 Dilation of esophagus 33 21 11 1 2 0 5 1 6 3 2 0 0 0 3 2 1 4 2 1 0 0
0231 Ventricular shunt to structure in head and neck; Left ventricle 33 17 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 5 0 3 5 3
5091 Percutaneous aspiration of liver; right lobe of liver 33 21 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 2 4 1 5 2
3845 Resection of aorta with replacement; ascending aorta 33 22 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2 7 3 4 1
8777 Voiding cystogram 33 23 8 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 3 10 0 9 0
8663 Fullthickness facial skin graft 33 11 13 9 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 3 0 3 3 2 4 2
0243 Removal of ventricular shunt; Left ventricle 32 16 15 1 0 0 6 4 2 4 2 2 0 0 3 0 2 3 0 1 1 1
7739 Other division of vertebra; cervical vertebrae 32 14 14 4 0 0 0 0 1 2 9 8 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0
6589 Lysis of adhesions of fallopian tube, open 32 0 28 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 11 0 3 0 1
5461 Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall 32 11 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 5 4 4 4 0
034 Excision of lesion of spinal meninges 32 4 20 8 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 2 2 0 5 2 5 0 1
3409 Drainage of lung lesion, right lung 32 12 4 16 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 4 2 1 0 2 0
6525 Excision of lesion of ovary, unspecified 31 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0
9737 Removal of tracheostomy tube 31 19 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 5 3 2 4 2 3
0639 Subtotal thyroidectomy lobectomy 31 6 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 9 2 4 1 1
9605 Intubation of respiratory tract 31 14 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 4 3 2 13
9394 Respiratory medication administered by nebulizer 31 15 13 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 2 1 6 7
4911 Anal fistulotomy 31 21 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 0 10 0 0 0 0 0
8771 Computed tomography of kidneys 31 18 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 5 0 2 7 3
7817 Application of external fixation devices at tibia; Proximal tibia 31 8 4 19 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1
5593 Replacement of nephrostomy tube 31 9 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 5 2 2
0212 Closure of fistula of cerebrospinal fluid 31 11 18 2 0 1 4 0 2 0 0 0 1 1 1 7 2 6 1 0 0 3
4021 Excision of cervical lymph node; deep cervical lymph nodes 30 14 14 2 0 0 0 0 7 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 4 2 3
8321 Biopsy of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 30 7 14 9 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 2 0 0 5 1 1 2 4
5471 Repair of gastroschisis 30 20 10 0 19 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Tympanoplasty(type I) tympanostomy 29 9 16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 6 10 1 1 0 0
8609 Other incision of upper extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, shoulder 29 11 12 6 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 2 1 4 2 3 2 1 2
0206 Other repair of skull; frontal skull 29 14 12 3 0 0 1 0 2 1 0 0 4 1 3 2 2 7 2 1 0 0
4824 Closed[endoscopic] biopsy of rectum 29 18 10 1 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 3 2 3 2 3 5 1
0681 Complete parathyroidectomy procedures 29 13 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 5 6 1 0 0 1
642 Local excision of lesion of penis 29 25 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0 11 1 0 0 1 0
2001 Myringotomy with insertion of tube 28 16 10 2 0 0 7 1 7 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3551 Repair of atrial septal defect with prothesis, open technique 28 8 17 3 0 0 1 2 4 4 1 7 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
0838 Correction of lid retraction 28 17 11 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3 2 3 1 3 9 1
8183 Partial replacement of sternoclavicular joint 28 10 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 5 1 5 3 3
8914 Electroencepalogram(EEG) 28 4 23 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 1 4 0 4 0 5 1 4
253 Complete glossectomy 28 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12 3 2 1 4 2
2219 Endoscopy of nasal sinuses (without biopsy); frontal sinus 28 18 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 8 5 4 1 3 0
315 Local excision or destruction of lesion or tissue of trachea 28 22 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 0 8 2 4 2 1 1 0 0
0836 Repair of blepharoptosis; conjunctivotarsoMuller' musclelevator resecton (eg. FassanellaSevart type) 28 7 21 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 3 1 8 2 8
2241 Frontal sinusotomy 28 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 1 10 2 6 1 0
2756 Other skin graft to - lip; upper lip 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 4 4 3 0 5
4440 Suture of peptic ulcer, not otherwise specified 27 20 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 1 1 5 4
8086 Debridement of knee joint 27 5 9 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 0 2 1 2
0831 Repair of blepharoptosis by frontalis muscle technique with suture 27 16 11 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 1 3 4 3 6
3931 Suture of cerebral artery; anterior cerebral artery 27 20 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 7 2 3 0 4 0 3 1
4611 Temporary colostomy colon; cecum 27 12 13 2 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 4 4 3 2 3
1160 Corneal transplant, not otherwise specified 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 4 5 2 5 0 3
7968 Debridement of open fracture site at phalanges of foot 26 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0
8314 Fasciotomy of back and buttock muscle; upper back soft tissue 26 14 8 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 5 1 3 2 2 4
7765 Excision of lesion of femur; Proximal femur 26 6 2 18 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
9924 Injection of other hormone 26 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 7 5 3 1 4 0
9344 Skeletal traction of limb 26 16 4 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8 1 2 0 1 2 2 1
3492 Injection into thoracic cavity 26 4 20 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 7 2 6 2 0
3614 Coronary artery bypass graft four or more arteries 26 10 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 3 3 0
8704 Computed tomography of nasopharynx 25 10 7 8 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 4 0 1 3 0 0 3 0
1513 Resection of one extraocular muscle 25 7 8 10 0 0 0 0 0 0 3 4 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0
8401 Amputation of finger(s) 25 12 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 2 3 0 3 0 0 0
6823 Destruction of lesion of uterus by electric cauterization, - hysteroscopic 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0 1
7123 Marsupialization of Bartholin's cyst or abscess 25 0 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
684 Total abdominal hysterectomy [TAH] 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12 0 5 0 1
2591 Lingual frenulotomy procedures 25 4 7 14 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3552 Repair of atrial septal defect with prothesis, closed technique 24 7 13 4 0 0 0 0 4 4 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
3129 Other permanent tracheostomy 24 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 2 4
6522 Wedge resection of ovary, open 24 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21 0 0 0 0 0 0
3581 Total repair of tetralogy of Fallot 24 11 13 0 1 0 1 1 4 8 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2912 Nasopharyngeal biopsy 24 12 8 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 6 1 4 2 0 2
2759 Other plastic repair of lip; upper lip 24 10 9 5 0 0 3 4 0 0 4 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
7962 Debridement of open fracture site at forearm bone; Bone, radius 24 8 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 2 0 0 0 1
3712 Pericardial window 24 14 8 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 1 3 1 2 0 2 2
7050 Repair of cystocele and rectocele (with repair of urethrocele) 24 0 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 6
7749 Biopsy of vertebra; cervical vertebrae 24 5 8 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 2 1 1 0 2
540 Incision of abdominal wall 23 11 9 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 4 3 1 1 1 1 2 1
4675 Suture of laceration of large intestine; cecum 23 10 10 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 6 1 3 0 0 2 1
3526 Other replacement of unspecified heart valve; pulmonary valve 23 14 9 0 0 0 1 0 4 6 5 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1239 Laser iridoplasty 23 12 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 2 2 1 3 4
3229 Other local destruction of lesion or tissue of lung, right lung 23 8 5 10 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1 1 1 1 1
8319 Other division of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 23 9 9 5 0 0 0 0 2 2 6 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2188 Other septoplasty 23 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 2 5 3 2 1 1 0
346 Scarification of pleura 23 12 1 10 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 1 0
0862 Reconstruction of eyelid with mucous membrane flap or graft - 23 8 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 7 1 3 1 1 0 2
1370 Reposition of intraocular lens requiring an incision(separate procedure) 23 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 2 6 1
5719 Cystotomy 23 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 3 1 11 0
8372 Recession of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 23 12 9 2 0 0 0 0 2 0 10 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1471 Removal of vitreous, anterior approach 23 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 2 2 5 0 4
5501 Nephrotomy 23 15 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 5 4 0 1 0
6816 Biopsy of uterus, laparoscopic 23 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 2 0 0
2632 Total parotidectomy partial 23 12 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 4 1 2 1
251 Excision of lesion or tissue of tongue 22 14 6 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 4 1 5 2
4054 Radical groin dissection 22 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6 4 1 3 2
5463 Removal of abdominal wall sutures 22 7 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 6 0 2 0 1
2042 Radical mastoidectomy 22 13 8 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 2 2 3 5 0 0 1 0
7805 Bone grafting of femur; Proximal femur 22 11 4 7 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 1 1 1 2 1 0 1
8762 Upper GI study 22 12 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 4 3 5 1 0
2630 Parotidectomy, not otherwise specified 22 10 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 4 3 1 1 1
7534 Electronic fetal monitoring 22 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9732 Removal of nasal packing 22 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 6 2 3 0 1 1
280 Incision and drainage (oral) (transcervical) of parapharyngeal,Retropharyngeal abscess 22 13 3 6 0 0 1 0 1 1 1 0 4 1 6 0 0 1 0 0 0 0
1273 Ciliary body destruction; cyclophotocoagulation 22 11 10 1 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 3 3 3 2 1 0
0861 Reconstruction of eyelid with skin flap or graft 22 13 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 5 0 4 3 2 2 0 2
1661 Revision of anopthalmic socket and insertion of ocular implant; without any graft 22 12 10 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 5 3 2 3 1 1 0 1
3528 Other replacement of unspecified heart valve; tricuspid valve 22 8 12 2 0 0 0 0 2 5 2 0 0 1 0 1 4 4 0 1 0 0
8625 Dermabrasion of facial skin 22 9 12 1 0 0 0 0 1 2 7 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1281 Repair of - laceration of sclera 21 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 4 5 0 2 1 0 1
7862 Removal of bone growth stimulator from humerus; Humerus , proximal end 21 9 4 8 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0
5495 Incision of peritoneum 21 12 6 3 0 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 1 3 0 1 3 2 0
2171 Closed reduction of facial fracture; nasal bone 21 14 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 5 4 0 0 0 0 0 0
5412 Exploratory laparotomy for control of hemorrhage 21 8 4 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 1
1259 Laser trabeculoplasty procedures 21 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5 4 1 2
5733 Close[transurethral] biopsy of bladder 21 14 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 4 8 0
8753 Intraoperative cholangiogram using high osmolality contrast 21 6 11 4 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1
1365 Excision of secondary membranous cataract (after cataract) 21 10 11 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4 3 2 1 1 3 1
0973 Repair of canaliculus 21 13 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8 4 2 1 1 0 0 0
2211 Close (endoscopic)(needle) biopsy of nasal sinus; frontal sinus 20 15 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 3 4 1 1 1
7252 Breech extraction, partial, without episiotomy 20 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12 0 0 0 0 0 0
5012 Open biopsy of liver; right lobe of liver 20 8 11 1 0 0 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1
585 Release or urethral stricture 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 4 0 6 0
4389 Other partial gastrectomy 20 7 11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 4 3 1
2102 Control of epistaxis by posterior (and anterior) nasal packing 20 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 4 3 3 0 1 1
1601 Orbitotomy with bone flap (lateral approach) for exploration 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 4 1 1 0 1
1319 Intracapsular extraction of lens(ICCE) 20 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 3 3 2
3534 Infundiulectomy 20 12 8 0 0 0 2 1 4 4 3 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
3721 Right heart cardiac catheterization 20 12 8 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 3 4 2 1 2 0 0 0
5361 Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis 20 1 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 5
6449 Other repair on penis 20 18 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 7 0 4 0 1 0 1 0
8256 Tendon transfer of upper extremities; Soft tissue, hand 20 5 0 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
1282 Repair of scleral fistula 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 2 2 2 2 3 2
3844 Resection of abdominal aorta with replacement 20 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 4 1 4 1
4442 Suture of duodenal ulcer site 20 14 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 2 3 1 3 1
7852 Internal fixation of humerus , with wire , kwire or screws; Humerus , proximal end 20 5 3 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1
3391 Bronchial dilation bronchus, right main bronchus 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 3 0 0 1 0 0 2
2252 Sphenoidotomy 19 11 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 4 3 2 2 1
7679 Open reduction of facial fracture; zygoma bone 19 10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 3 1 0 1 0 0 0
6679 Fimbrioplasty, unilateral, open 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0
2754 Repair of cleft lip; upper lip 19 13 6 0 0 0 8 4 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7779 Excision of vertebra for graft; cervical vertebrae 19 1 1 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0822 Excision of other minor lesion of eyelid 19 9 10 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 5 3 1 2 2 2
6149 Other repair of scrotum and tunica vaginalis 19 17 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 8 0 3 0 2 0 0 0
3932 Suture of intraabdominal vein; Vena cava 19 6 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1
3174 Revision of tracheostomy 19 12 6 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 4 1 3 2 3 0
0881 Linear repair of laceration of eyelid 19 11 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 2 1 0 2 0
4514 Closed[endoscopic] biopsy of duodenum 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 2 6 2
247 Surgical splint-upper 19 15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 6 1 2 1 1 0 0 0
0844 Repair of ectropion or entropion with lid reconstruction 19 7 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 2 5
643 Amputation of penis 19 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 7 0 5 0
7967 Debridement of open fracture site at calcaneous 19 12 1 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 4 1 3 0 0 0
8606 Insertion of totally implantable infusion pump into neck skin 19 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 3 5 1 3 0
1639 Evisceration of ocular contents; without implant 19 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0 4 2 0 1
3596 Percutaneous valvuloplasty valvotomy,; aortic valve 19 8 10 1 1 0 1 2 3 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7809 Bone graft of vertebra; cervical vertebrae 19 4 8 7 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0
5631 Ureteroscopy 19 2 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 1 0
0842 Repair of ectropion or entropion by suture technique 19 8 10 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 5 3
1162 Lamellar keratoplasty with homograft(LKP) 19 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 4 3 3 1
8286 Other plastic repair operations on tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 18 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 0 0
3821 Biopsy of cerebral artery; anterior cerebral artery 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 5 4
7807 Bone grafting of tibia; Proximal tibia 18 3 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1
8601 Aspiration of scalp 18 6 12 0 0 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 3 6 1 0 0 0
1141 Mechanical removal of corneal epithelium 18 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 4 1 1 1 2 1
7767 Excision of lesion of tibia; Proximal tibia 18 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0
5849 Repair of old obstetric laceration of urethra 18 16 2 0 0 0 1 0 4 0 2 2 2 0 2 0 3 0 1 0 1 0
9802 Removal of foreign body from esophagus without incision 18 7 10 1 0 0 0 0 3 4 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1
186 Reconstruction of external auditory canal 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 0 5 0 4 0 0
7975 Closed reduction of dislocation of hip joint 18 9 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 2 0 1 1 0 0 1 1
3808 Incision of lower extremity artery; Artery, hip and inguinal area 18 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 3 0 0 5
4836 Endoscopic polypectomy of rectum 18 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 2 3
2319 Surgical removal of deciduous teeth 18 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 3 1 2 1
3993 Insertion of artery to venous cannula of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 18 5 2 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1
9971 Therapeutic plasmapheresis 18 4 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 1 3 0 0 0 2
5569 Other kidney transplantation 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 4 1 0 0 0 0
8919 Video and radiotelemetered elcetroenchaphalographic monitoring; Brain, frontal lobe 18 5 13 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4 1 4 0 0 0 2 1 1
5252 Distal pancreatectomy 18 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 0 3 1 1
0820 Removal of lesion of eyelid, not otherwise specified 18 13 4 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0
5298 Endoscopic dilation of pancreatic duct 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 1 1 1 3 1
9375 Auditory training 18 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 2 3 4
8849 Arteriography of head & neck artery; internal carotid artery 18 5 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 2
7639 Partial ostectomy of facial bone; zygoma bone 18 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 1 1 4 0
3990 Nonoperative insertion of cerebral artery stent; anterior cerebral artery 18 10 6 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 3
6959 Aspiration curettage of uterus 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 5 0 0 0 0
7839 Bone lengthening procedures at clavicle 17 11 3 3 0 0 0 0 0 0 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2239 Other external maxillary antrotomy 17 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 6 3 1 0 0
8964 Pulmonary artery wedge pressure monitoring 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 2 3 0
5349 Other umbilical herniorrhaphy 17 8 7 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 5 1
7906 Closed reduction of fracture of tibia; Proximal tibia 17 2 2 13 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8193 Suture of capsule of ligament of sternoclavicular joint 17 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 1 3 0 1
6901 Termination of pregnancy by sharp curettage 17 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
8192 Injection of therapeutic agents into intervertebral joint 17 7 10 0 0 0 0 0 1 0 5 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
4024 Excision of inguinal lymph node 17 7 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 3 3 2 0 1
8673 Attachment of pedicle or flap graft of chest skin 17 8 1 8 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
0407 Excision of lesion of cranial nerve; olfactory nerve 17 6 7 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 0
3451 Decortication of lung 17 10 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 5 1 1 1 0 0
3572 Other and unspecified repair of ventricular septal defect 17 7 10 0 0 0 1 1 4 7 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3771 Initial insertion of transvenous lead into ventricle 17 5 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 5 1 5
2264 Sphenoidectomy 16 5 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0 3 1 1
4281 Insertion of permanent tube into esophagus 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 1 5 2
580 Urethrotomy 16 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 4 0 1 0
3942 Revision of arteriovenous shunt of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 16 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 1 2 2 0
2755 Fullthickness skin graft to lip; upper lip 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1 4 0 2 1
5789 Repair of old obstetric laceration of bladder 16 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 3 2 0 0 0
8365 Suture of muscle or fascia of great toe 16 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 8 0 1 0 0 0 0 0
4040 Radical neck dissection, not otherwise specified; superficial cervial lymph nodes 16 12 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7 0 2 1
7279 Vacuum extraction without episiotomy 16 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
3198 Closed (endoscopic) insertion of laryngeal stent 16 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 2 2 2 0 2 0
2096 Other implantation of cochlear prosthetic device 16 12 4 0 0 0 1 0 11 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4224 Closed[endoscopic] biopsy of esophagus 16 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 6 0 3 0
0352 Repair of spinal myelomeningocele 16 4 12 0 2 5 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7963 Debridement of open fracture site at carpal bones; Bone, scaphoid 16 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0
1200 Removal of intraocular foreign body from anterior segment of eye , not otherwise specified 16 13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 7 2 1 0 1 0
8383 Tendon pulley reconstruction at back and buttock; upper back soft tissue 16 1 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6669 Partial salpingectomy, unilateral, open 16 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
9788 Removal of external immobilization device 16 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 1 0 0 0
0123 Reopening of craniotomy site; frontal skull 16 4 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 0 2 0 0
067 Excision of thyroglossal duct or tract 16 11 4 1 0 0 0 0 3 1 3 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0
4939 Other local excision of lesion or tissue of anus 16 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 3 0 1 1 0
5196 Percutaneous extraction of common duct stones 16 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 4
0009 Ultrasound therapy 15 9 6 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 1 1 2
9608 Insertion of (naso)intestinal tube; jejunum 15 8 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 3
5781 Suture of laceration of bladder 15 5 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 2 1 0
0891 Electrosurgical - epilation of eyelids 15 6 9 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1
7902 Closed reduction of fracture of forearm bone; Bone, radius 15 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0
3776 Replacement of transvenous arial and/or ventricular lead 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 5 3
045 Cranial nerves graft; olfactory nerve 15 2 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
1122 Biopsy of cornea 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 1 0 3
0851 Canthotomy(separate procedure) 15 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 3 0 1 2
4341 Endoscopic excision of lesion or tissue of stomach 15 5 9 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 2 1 1 0 5
5341 Repair of umbilical hernia with prosthesis 15 9 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1
8511 Closed biopsy of breast 15 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 3 0 2
6581 Lysis of adhesions of fallopian tube, laparoscopic 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0
8015 Arthrotomy of hip joint 15 8 2 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1
6539 Oophorectomy, unilateral, open 15 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 0 1 0 0
2187 Other rhinoplasty 15 6 7 2 0 0 5 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0401 Excision of acoustic neuroma, translabyrinthine or - transcochlear approach 15 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 3 0 2 0 2
3782 Initial insertion of a singlechamber device, rate responsive 15 5 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 2 3
5843 Closure of fistula of urethra 15 15 0 0 0 0 0 0 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 Aspiration of thyroid field 15 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 4
3173 Closure of other fistula of trachea 15 5 10 0 4 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
7674 Open reduction of maxillary alveolar fracture 15 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 1 0 0 0 0 0
9335 Hyperthermia 15 4 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 3 3
0859 Adjustment of lid position, unspecified 15 4 11 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1
344 Destruction of lesion or tissue of chest wall 15 4 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0
9653 Irrigation of nasal passages 15 12 3 0 0 0 4 0 6 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
8545 Unilateral radical mastectomy 14 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 3 0 3
5351 Incisional hernia repair with prosthesis 14 4 7 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2
0811 Biopsy of eyelid 14 6 8 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 2
5142 Common duct exploration for relief of obstruction 14 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 4 1 0
7733 Other division of forearm bone; Bone, radius 14 4 4 6 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
427 Cricopharyngeal myotomy 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 3 2 0 0
5301 Repair of direct inguinal hernia 14 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 2 2
543 Excision of lesion or tissue of umbilicus 14 5 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 1
0695 Parathyroid tissue reimplantation 14 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 4 0 0 0 0
5462 Delayed closure of granulating abdomen wound 14 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 3
4572 Other partial excision of large intestine; cecum 14 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0
370 Pericardiocentesis 14 8 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4 3 1
7171 Suture of laceration of vulva 14 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 1 0 2 0 0
8375 Tendon transfer of back and buttock; upper back soft tissue 14 7 5 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0
9308 Nerve conduction study 1-3 nerves 14 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 3
0449 Lysis of adhesions of cranial nerves; olfactory nerve 14 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0
8845 Arteriography of renal artery 14 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 1 1 2
500 Hepatotomy 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 1 0 1 1
3393 Puncture of lung, right lung 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 3 0 1
9326 Manual rupture of joint adhesions 14 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5718 Other suprapubic cystostomy 14 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 1 1 0
5492 Removal of foreign body from peritoneal cavity 14 6 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 1 1 1
8627 Debridement of nail, nail bed or nailfold thumb or fingers; Skin, finger 14 7 0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0
8099 Disarticulation of intervertebral joint 14 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 4 0 0
5112 Percutaneous biopsy of gallbaldder 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1
3403 Reopening of recent thoracotomy site 14 7 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 4 0 0
2049 Modified radical mastoidectomy 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 1 2 1 0 0 0 0
3922 Aortosubclaviancarotid bypass carotid 14 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 4 2
7965 Debridement of open fracture site at femur; Proximal femur 13 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0
3402 Exploratory thoracotomy 13 9 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 1
343 Excision of lesion or tissue of mediastinum 13 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1 2 0 0
1149 Excision of corneal lesion with lamellar or partial keratectomy 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 3
7021 Vaginoscopy 13 0 13 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0
8939 Physical examination on scalp 13 6 6 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1
7033 Other excision of lesion of vagina 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0
1623 Biopsy of eyeball 13 9 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 2 0 2 1 0 0
4543 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large intestine; cecum 13 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5
7762 Excision of lesion of humerus; Humerus , proximal end 13 1 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6712 Other biopsy of cervix 13 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 0 2
8534 Other unilateral subcutaneous mammectomy 13 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 1 1 0 0 0
0609 Incision of thyroid field 13 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 0 2 1 1
8027 Diagnostic arthroscopy of ankle joint 13 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 2 2 0 0 0 0
3513 Open heart valvulotomy of pulmonary valve without replacement 13 8 5 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0
5294 Endoscopic removal of stone from pancreatic duct 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 2 0 0 3 0
111 Incision of cornea 13 7 6 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
850 Mastotomy 13 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 1 0 0 0 0
0441 Decompression of trigeminal nerve root 13 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 1 2
7853 Internal fixation of forearm bone , with wire , kwire or screws; Bone, radius 13 5 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
4399 Open excision of lesion of stomach 13 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 3 1 0 1
303 Complete laryngectomy laryngectomy 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 0 3 0
3511 Open heart valvulotomy of aortic valve without replacement 13 4 6 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
688 Pelvic exenterataion, anterior 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 0 3
8147 Repair of meniscus of knee - 12 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0
8554 Bilateral breast implant 12 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
2559 Other repair and plastic operations on tongue 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 2 1 0 2 0
2811 Biopsy of tonsils and adenoids 12 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 1 0
3421 Transpleural thoracoscopy 12 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 1 2 1
3794 Implantation of automatic cardioverter/defibrillator, total system [AICD] 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 3 0
3535 Operations on trabeculae carneae cordis 12 7 5 0 0 0 1 0 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0809 Other incision of eyelid 12 6 6 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0
1285 Repair of scleral staphyloma with graft 12 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 2 1
2431 Excision of lesion or tissue of gum 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 2 1 1
0765 Total excision of pituitary gland, transphenoidal approach 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 1 1 1 1
7745 Biopsy of femur; Proximal femur 12 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1
8182 Repair of recurrent dislocation of shoulder 12 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1401 Removal of foreign body, intraocular; from posterior - segment, with use of magnet 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3 1 0 0 0 1 0
0631 Excision of lesion of thyroid 12 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 0 1
2261 Excision of lesion of maxillary sinus with CaldwellLuc approach 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 2 0
9654 Periodontal debridement ,-upper arch 12 6 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 2 0 1
0762 Partial excision of pituitary gland, transphenoidal approach 12 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 1 0 0 0
4680 Intraabdominal manipulation of intestine, not otherwise specified; jejunum 12 7 5 0 0 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3193 Closed (endoscopic) replacement of laryngeal stent 12 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 1 0
8683 Facial skin reduction plastic operation 12 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 1 1 0 0 0
5359 Repair of other hernia of anterior abdominal wall 12 6 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1
1631 Other proce ocular 12 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 0
5717 Percutaneous cystostomy 12 8 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 1 0 0 0
7789 Partial resection (ostectomy) of vertebra; cervical vertebrae 12 4 7 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 1
8591 Aspiration of breast 12 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 3 0 0 0 0
3953 Repair of arteriovenous fistula or arteriovenous malformation of cerebral artery; anterior cerebral 12 7 5 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0
9203 Renal scan (analysis, using Tc99m DTPA) 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 1 0 1
8185 Partial elbow replacement 11 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
3606 Insertion of coronary artery stent 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 3 0
4979 Repair of old obstetric laceration of anus 11 4 6 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
1202 Removal of intraocular foreign body from anterior segment of eye without use of magnet 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0 1 0
7079 Repair of old obstetric laceration of vagina 11 0 8 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
7815 Application of external fixation devices at femur; Proximal femur 11 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1
0611 Closed (percutaneous) (needle) biopsy of thyroid gland 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0 0
8553 Unilateral breast implant 11 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 3 0 0 0 0
3582 Total repair of total anomalous pulmonary venous connection 11 7 4 0 0 0 3 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7866 Removal of bone growth stimulator from patella 11 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2
105 Lysis of adhesions of conjunctiva and eyelid 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 1 0 1
9359 Nonoperative immobilization of clavicle 11 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0
4515 Open biopsy of duodenum 11 6 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0
3850 Ligation of artery 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 0 2 1
8761 Barium swallowing study 11 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2
8607 Insertion of totally implantable vascular access device into neck skin 11 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7813 Application of external fixation devices at forearm bone; Bone, radius 11 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
3592 Creation of conduit between right ventricle and pulmonary artery 11 6 5 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5029 Destruction of lesion of liver; right lobe of liver 11 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 1 0
8023 Diagnostic arthroscopy of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 11 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4621 Temporary ileostomy 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 1 0
7351 Manual rotation of fetal head 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0
1031 Excision of tissue of conjunctiva 11 6 5 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0
0474 Upper extremity nerve bypass; Nerve, shoulder and axilla 11 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
576 Partial cystectomy 11 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 1
8892 MRI of chest 11 7 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
1152 Repair of postoperative wound dehiscence of cornea 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 3 0 1
8737 Mammogram (bilateral) 11 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1
8855 Arteriography of coronary artery using a single catheter 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 2 1
8932 Esophageal manometry artificial 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 5 1 2 0 0
7071 Suture of laceration of vagina 11 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 1
610 Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis 11 9 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0
3199 Insertion tracheal or tracheobronchial stent 10 3 7 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
0911 Biopsy of lacrimal gland 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 2 0
3886 Ligation of renal artery 10 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2
8349 Other excision of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0
0114 Open biopsy of brain; Brain, frontal lobe 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 1 1
9623 Dilation of anal sphincter 10 4 4 2 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3521 Replacement of heart valve; aortic valve 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0
0823 Excision of major lesion of eyelid, partial thickness 10 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 3
2732 Wide excision of lesion or tissue of bony palate 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1
3484 Other repair of diagphargm 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 2 0
5504 Percutaneous nephrostomy with fragmentation 10 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0
713 Excision of labia minora 10 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 1
292 Excision of branchial cleft cyst or vestige 10 5 4 1 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
341 Incision of mediastinum 10 3 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1
9634 Other irrigation of (naso)gastric tube 10 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1
5305 Repair of inguinal hernia with graft or prosthesis, not otherwise specified 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 1 2 0
8384 Soft tissue release of foot 10 9 1 0 0 0 3 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2629 Other excision of salivary gland lesion; Parotid salivary gland 10 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 1 0
0205 Insertion of skull plate; frontal skull 10 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0
5136 Choledochoenterostomy 10 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0
7024 Biopsy of vagina 10 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 0 1
7729 Wedge osteotomy of vertebra; cervical vertebrae 10 2 4 4 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9821 Removal of superficial - foreign body from eye without incision 10 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0
7051 Repair of urethrocele 10 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1
4613 Permanent colostomy colon; cecum 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 0
0843 Repair of ectropion or entropion with wedge resection 10 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 0
0780 Thymectomy, not otherwise specified 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 0 2 0 0
721 Forceps extraction, low, with episiotomy 10 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0
2169 Laser turbinectomy diathermy 10 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0
8149 Arthroplasty of ankle joint 10 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
0835 Repair of blepharoptosis by tarsal technique 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 2
8332 Excision of lesion of back and buttock muscle; upper back soft tissue 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1
5791 Sphincterotomy of bladder 10 8 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0
0359 Other repair of spinal meninges 10 4 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1
6551 Oophorectomy, bilateral, open 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0
9636 Irrigation of gastrostomy 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 4 1 0
0884 Repair of laceration involving lid margin, fullthickness 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 1 0 0 0 0 0
8128 Partial fusion of interphalangeal joints of hand 9 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3786 Replacement of any type pacemaker device with singlechamber device, rate responsive 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5
1821 Excision of preauricular sinus 9 5 3 1 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8931 Limited oral evaluation-problem focused 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 2 0
5124 Laparoscopic partial cholecystectomy 9 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1
106 Repair of laceration of conjunctiva 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 0
7179 Repair of old obstetric laceration of vulva 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0
4973 Closure of anal fistula 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0
762 Debridement of lesion of facial bone; zygoma bone 9 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0
8146 Repair of the collateral ligaments of knee 9 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0
5141 Common duct exploration for removal of calculus 9 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4711 Laparoscopic incidental appendectomy 9 1 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5787 Reconstruction of urinary bladder 9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0
9852 Extracorporal shockwave lithotripsy of the gallbladder 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 2 1 0
5300 Unilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 9 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 0
2501 Closed (needle) biopsy of tongue 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0
3481 Excision of lesion or tissue of diaphragm, right 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1
0782 Total excision of thymus 9 2 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0
0476 Repair of old traumatic injury of cranial nerves; olfactory nerve 9 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7835 Bone lengthening procedures at femur; Proximal femur 9 2 1 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3611 Coronary artery bypass graft one artery 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 1
0689 Other parathyroidectomy procedures 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 1 1 0 0
8716 Plain radiography of zygomatic arch 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 4 0
8201 Exploration of tendon sheath of upper extremities; Soft tissue, hand 9 2 3 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1049 Conjunctivoplasty with amniotic membrane - graft 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 0
9789 Nonoperative removal of external fixation devices from clavicle 9 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0
2799 Other procedures and operations on lip; upper lip 9 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0
8542 Bilateral simple mastectomy 9 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0
645 Construction of penis for sex transformation 9 2 1 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0821 Excision of chalazion; single or multiple, one eye 9 6 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8343 Excision of muscle of back and buttock for graft; upper back soft tissue 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0
5502 Nephrostomy, imaging guided 9 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 3 1
8412 Amputation through calcaneous 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 1
8144 Repair for patella instability 9 2 7 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3949 Revision of arterial procedures of cerebral artery; anterior cerebral artery 9 6 2 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
1269 Aqueous shunt to extraocular reservoir 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 1
843 Revision of amputation stump of upper limb 9 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
8196 Cranial prosthesis 9 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
9782 Removal of permanent peritoneal dialysis catheter 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 1 0
1829 Excision of preauricular remnant (appendage) 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7868 Removal of bone growth stimulator from calcaneous 9 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 0 1
1659 Exenteration of orbit with removal of orbital content only 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 1
2939 Excision of benign nonvascular nasopharyngeal tumor 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 0 0 0 0
3724 Biopsy of pericardium 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 1 0
2098 Implantation of cochlear prosthetic device, multiple channel 8 3 5 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3527 Replacement of heart valve; tricuspid valve with tissue graft 8 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
4849 Other pullthrough resection of rectum 8 6 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3972 Transcatheter embolization of head&neck artery 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 1
5111 Endoscopic retrograde cholangiography[ERC] 8 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1
5511 Pyelotomy 8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 0
5839 Other local excision of lesion or tissue of urethra 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0
8253 Reattachment of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0
3594 Creation of conduit between atrium and pulmonary artery; right atrium 8 5 3 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8624 Chemosurgery of facial skin 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 3
4841 Soave submucosal resection of rectum 8 6 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 Open biopsy of breast 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 1
5587 Correction of ureteropelvic junction 8 5 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1649 Enucleation of eye; without implant 8 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0
8584 Pedicle graft to breast 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1
8107 Lumbar and lumbosacral fusion, lateral transverse process technique 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0
3175 Reconstruction of trachea and construction of artificial larynx 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 0
1663 Revision of anopthalmic socket with graft(any type) 8 6 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
1402 Removal of - foreign body, intraocular; from posterior segment, without use of magnet 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1
0849 Other repair of ectropion or entropion 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
1919 Other stapedectomy incus 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 2 0 0
5121 Other partial cholecystectomy 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0
0602 Reopening of wound of thyroid field 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 0 0
5472 Other repair of abdominal wall 8 6 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
9649 Termination of pregnancy by oxytocin 8 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
9639 Transanal enema 8 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0
3533 Annuloplasty, aortic valve 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0
7905 Closed reduction of fracture of femur; Proximal femur 8 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3425 Closed[percutaneous][needle] biopsy of mediastinum 8 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0
0332 Biopsy of spinal meninges 8 3 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1
1692 Excision of lesion of orbit 8 7 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
3778 Insertion of temporary transvenous pacemaker system 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3
7985 Open reduction of dislocation of hip joint 8 2 5 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3541 Enlargement of existing atrial septal defect 8 1 7 0 0 1 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1289 Other procedures and operations on sclera 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1
8155 Revision of knee joint replacement 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2
8042 Division of elbow joint capsule, ligaments or cartilage 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9738 Removal of sutures on scalp 8 4 4 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
043 Repair of laryngeal nerve 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
8402 Amputation of thumb 8 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
704 Vaginectomy intraluminal 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1
7909 Reduction of fracture sternum 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8387 Reconstruction of muscle of back and buttock; upper back soft tissue 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0
7971 Closed reduction of dislocation sternoclavicular joint 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7768 Excision of lesion of calcaneous 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
4825 Open biopsy of rectum 7 0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
8895 MRI of prostate 7 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0
1602 Orbitotomy with insertion of orbital implant (implant outside muscle cone) 7 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0
9311 Neuro-developmental training 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
8915 Culdotomy 7 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
8126 Partial fusion of wrist joint 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
3803 Incision of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 1
9824 Removal of foreign body from penis without incision 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
5721 Vesicostomy 7 2 5 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 Replantation of finger(s) 7 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9651 Irrigation of lacrimal passage 7 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1
7109 Enlargement of introitus 7 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3562 Repair of ventricular septal defect with tissue graft 7 3 3 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4251 Intrathoracic esophagoesophagostomy esophagostomy 7 3 4 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4601 Exteriorization of small intestine; jejunum 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0
8106 Lumbar and lumbosacral fusion, anterior technique 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
4835 Local excision of rectal lesion or tissue 7 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1
2132 Excision of nasoalveolar cys 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2
8594 Removal of implant of breast 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1
7819 Application of external fixation devices at vertebra; cervical vertebrae 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
5214 Closed biopsy of pancreatic duct 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 1
8844 Arteriography of thoracic artery, unspecified 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0
7803 Bone grafting of forearm bone; Bone, radius 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1672 Removal of orbital implant (implant outside muscle cone) 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0
8241 Suture of tendon sheath of upper extremities; Soft tissue, hand 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0
8100 Combined anterior and posterior spinal fusion 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0
7665 Segmental osteoplasty of maxilla 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0
2911 Nasopharyngeal exam using mirror 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0
3867 Other excision of intraabdominal vein; Vena cava 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
8073 Synovectomy of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 7 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
5793 Control of hemorrhage of bladder 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0
689 Other hysterectomy 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
7961 Debridement of open fracture site at humerus; Humerus , proximal end 7 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8085 Debridement of hip joint 7 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1
9638 Removal of impacted feces 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0
3725 Biopsy of heart 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0
8382 Muscle graft of back and buttock; upper back soft tissue 7 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
8954 Electrographic monitoring monitoring 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2
5759 Open excision of other lesion or tissue of bladder 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1
835 Bursectomy of back and buttock; upper back soft tissue 7 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5143 Insertion of choledochohepatic tube for decompression 7 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8764 Barium enema (using single contrast barium sulphate); cecum 7 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0
8672 Advancement of pedicle graft of facial skin 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1
1299 Other procedures and operation on anterior chamber 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0
8271 Tendon pulley reconstruction at upper extremities; Soft tissue, hand 7 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4391 Total gastrectomy with intestinal interposition 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0
3423 Biopsy of chest wall 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0
1129 Other diagnostics procedures on cornea 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
5589 Revise/reinsert nephrostomy tube 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 1
3029 Other partial laryngectomy 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0
3833 Resection of upper extremity artery with anastomosis; Artery, shoulder and axilla 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
2933 Pharyngectomy(partial) 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1
387 Imaging guided insertion of intraabdominal vein filter; Vena cava 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5422 Biopsy of umbilicus 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2
8269 Staged reconstruction of tendon of thumb 6 4 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5475 Repair of omentum 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
3958 Repair of cerebral artery with unspecified patch graft; anterior cerebral artery 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8184 Total elbow replacement 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 Bilateral extended simple mastectomy 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
215 Submucous resection of septum of nose 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0
4632 Percutaneous[endoscopic] jejunostomy 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2
7827 Bone shortening procedures at tibia; Proximal tibia 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7747 Biopsy of tibia; Proximal tibia 6 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7856 Internal fixation of patella 6 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
7861 Removal of bone growth stimulator from clavicle 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0
232 Endodontic therapy on permanent teeth,root-filled visit,anterior 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
3401 Incision of chest wall 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0
0113 Closed biopsy of brain; Brain, frontal lobe 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0
7732 Other division of humerus; Humerus , proximal end 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4643 Other revision of stoma of large intestine; cecum 6 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
8826 Plain radiography of sacroiliac joints (3 views) 6 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
8302 Myotomy of back and buttock muscle; upper back soft tissue 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2041 Simple mastoidetomy petrous 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
1293 Removal of epithelial downgrowth from anterior chamber 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0
8153 Revision of hip joint replacement 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
5524 Open biopsy of kidney 6 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
8081 Debridement of sternoclavicular joint 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2
7014 Division of vaginal septum 6 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8623 Removal of nail, nailbed or nailfold of thumb or fingers; Skin, finger 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
9813 Removal of foreign body from pharynx without incision 6 5 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
7982 Open reduction of dislocation of elbow joint 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
4685 Dilation of duodenum 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
8689 Reconstruction of scalp 6 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9213 Parathyroid scan ( using Tc-99m MIBI ) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0
254 Radical glossectomy 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0
2751 Suture of laceration of lip; upper lip 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
433 Pyloromyotomy 6 5 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6851 Laparoscopically assisted vaginal hysterectomy [LAVH] 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
9546 Auditory Brain Stem Response 6 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1261 Trephination of sclera with iridectomy 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
3956 Repair of cerebral artery with tissue patch graft; anterior cerebral artery 6 2 4 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
496 Excision of anus 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0
5734 Open biopsy of bladder 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
7854 Internal fixation of carpal bones; Bone, scaphoid 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9205 Cardiac scan (MUCA) 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
9511 Fundus photography 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
3888 Ligation of lower extremity artery; Artery, hip and inguinal area 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0
8361 Suture of tendon sheath of back and buttock; upper back soft tissue 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4429 Pyloroplasty 6 3 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
7561 Repair of current obstetric laceration of bladder 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
3523 Replacement of mitral valve with tissue graft 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1
436 Partial gastrectomy with anastomosis to duodenum 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0
8898 Bone densitometry using xray technique at wrist region 6 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
5169 Excision of other bile duct 6 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1
1809 Incision of pinna 6 4 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7741 Biopsy of clavicle 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
5213 Endoscopic retrograde pancreatogrophy [ERP] 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0
1163 Penetrating keratoplasty with autograft in phakic eye 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2
3201 Endoscopic excision of lesion or tissue of bronchus, right main bronchus 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0
7692 Insertion of synthetic implant in facial bone; zygoma bone 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6512 Biopsy of ovary, open 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
5994 Replacement of cystostomy tube 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
2743 Other excision of lesion or tissue of lip; upper lip 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
8129 Partial fusion of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5312 Bilateral repair of indirect inguinal hernia 6 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2183 Total nasal reconstruction 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
4143 Partial splenectomy 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
0870 Reconstruction of eyelid, not otherwise specified 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0
708 Colpocleisis 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
8682 Facial rhytidectomy facial 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
0392 Injection of destructive agent into spinal canal; cervical canal 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
1021 Biopsy of conjunctiva 5 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
0202 Decompression craniotomy hole; frontal skull 5 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8520 Excision or destruction of breast tissue, not otherwise specified 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
8525 Excision of nipple 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1364 Discission of secondary membranous cataract (after cataract) 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0
4869 Other resection of rectum 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9961 Atrial cardioversion relocation 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
6591 Aspiration drainage of ovarian cyst, open 5 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
0353 Closed reduction of fracture vertebra; cervical vertebrae 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0
1652 Exenteration of orbit with removal of orbital bone 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
5163 Excision of common duct 5 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6094 Control of hemorrhage of prostate 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
3471 Suture of laceration of chest wall 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
7591 Drainage of obstetric hematoma of vulva 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
3179 Other repair operations on trachea 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3952 Repair of aneurysm of cerebral artery; anterior cerebral artery 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
4526 Open biopsy of large intestine; cecum 5 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
5094 Other injection of therepeutic substances into liver; right lobe of liver 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0
9202 Liver scan (using Tc99m sulfur colloid); right lobe of liver 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
680 Hysterotomy 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0
3144 Closed(endoscopic) biopsy of trachea 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
193 Ossiculectomy tympanoplasty 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0
7697 Removal of internal fixation device from facial bone; zygoma bone 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0
6523 Marsupialization of ovarian cyst, laparoscopic 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
3785 Permanent pacemaker - single chamber 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
3427 Biopsy of diaphragm, right 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0
7837 Bone lengthening procedures at tibia; Proximal tibia 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7787 Partial resection(ostectomy) of tibia; Proximal tibia 5 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4879 Repair of old obstetric laceration of rectum 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0
5315 Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8773 Intravenous pyelography (I.V.P.) (using low osmolar contrast) 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0
6069 Other prostatectomy 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
7738 Other division of calcaneous 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2092 Revision of mastoidectomy 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
2953 Closure of other fistula of pharynx 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
9606 Insertion of SengstakenBlakemore tube 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
8087 Debridement of ankle joint 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
3603 Open chest coronary artery angioplasty 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0
4461 Suture of laceration of stomach 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
5221 Endoscopic destruction of lesion or tissue of pancreatic duct 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
0941 Probing of lacrimal punctum, unilateral or bilateral 5 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8059 Other destruction of intervertebral disc; cervical disc 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
3426 Open biopsy of mediastinum 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0
4493 Insertion of gastric bubble[balloon] 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1
7052 Repair of rectocele 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1
7785 Partial resection(ostectomy) of femur; Proximal femur 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8076 Synovectomy of knee joint 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9327 Muscle stretching head 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
3899 Puncture of intraabdominal vein; Vena cava 5 3 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5069 Other repair of liver; right lobe of liver 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
8867 Venogram of upper extremity (using low osmolality contrast); Vein, shoulder and axilla 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
3773 Initial insertion of transvenous lead into atrium 5 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
8373 Reattachment of tendon of upper extremities; Soft tissue, shoulder 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
437 Partial gastrectomy with anastomosis to jejunum 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0442 Decompression of cranial nerves; olfactory nerve 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
3598 Other procedures and operations on septa of heart 5 3 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3925 Aortailiac bypass intraabdominal; renal artery 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
613 Destruction of lesion or tissue of scrotum 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
7742 Biopsy of humerus; Humerus, Head 5 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3479 Other repair of chest wall 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
0781 Partial excision of thymus 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
409 Other procedures and operations on cervical lymph nodes; superficial cervial lymph nodes 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1
8532 Bilateral reduction mammoplasty 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
8581 Suture of laceration of breast 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
4595 Anastomosis to anus; jejunum 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2185 Augmentation rhinoplasty 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
604 Retropubic prostatectomy 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
5061 Closure of laceration of liver; right lobe of liver 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7791 Costectomy 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
2724 Biopsy of mouth; labial mucosa 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
2260 Sinusectomy, not otherwise specified; frontal sinus 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
7802 Bone grafting of humerus; Humerus , proximal end 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3800 Incision of artery 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1
4640 Revision of intestinal stoma, not otherwise specified; jejunum 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
3149 Other diagnostic procedures on trachea 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
4993 Other incision of anus 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
5784 Repair of other fistula of bladder 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
3733 Excision of lesion or tissue of heart 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
290 Pharyngotomy 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7707 Sequestrectomy of tibia; Proximal tibia 5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
856 Mastopexy 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
4671 Suture of laceration of duodenum 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1
3943 Operative removal of arteriovenous shunt from upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0
2009 Aspiration of middle ear 5 2 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9334 Shortwave diathermy 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2
8111 Fusion of ankle joint (arthrodesis) 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
9659 Wound irrigation on upper extremity skin; Skin, shoulder 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
7691 Bone graft to facial bone; zygoma bone 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6509 Oophorotomy, unilateral, open 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
1419 Other diagnostic proceduers on vitreous 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
9343 Intermittent traction,cervical 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7705 Sequestrectomy of femur; Proximal femur 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1041 Repair of symblepharon with free conjunctival graft 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
2182 Closure of nasal fistula 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2763 Revision of cleft palate repair 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5539 Local excision of renal lesion or tissue 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2122 Biopsy of nose 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
686 Radical abdominal hysterectomy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
4951 Left lateral anal sphincterotomy 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
1871 Construction of auricle of ear 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4592 Anastomosis of small intestine to rectal stump; jejunum 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
9751 Removal of gastrostomy tube 4 1 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3563 Repair of endocardial cushion defect with tissue graft 4 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3818 Endarterectomy of lower extremity artery; Artery, hip and inguinal area 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
8345 Other myectomy of back and buttock; upper back soft tissue 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3863 Other excision of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8194 Suture of capsule of ligament of ankle joint 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
3022 Vocal cordectomy stripping 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
8926 Per vagina examination [PV] 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
9352 Application of neck support 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3169 Other repair of larynx 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8938 Pulmonary function test, right lung 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
154 Other procedures and operations on two or more extraocular muscles, one or both eyes 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7077 Colpopexy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
0889 Repair of eyelid, unspecified 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9201 Thyroid scan (Tc99m Pertechnetate) 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
3883 Ligation of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4623 Other permanent ileostomy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
9341 Skull traction skull; frontal skull 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0153 Lobectomy of brain; Brain, frontal lobe 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
3815 Endarterectomy of intrathoracic artery; subclavian artery 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
9395 Hyperbaric oxygenation 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
3228 Endoscopic excision of lesion or tissue of lung, right lung 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
1622 Diagnostic aspiration of orbit 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
4541 Excision of lesion or tissue of large intestine; cecum 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
286 Adenoidectomy without tonsillectomy 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1681 Repair of wound of orbit 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
8246 Suture of muscle or fascia of thumb 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8101 Atlasaxis spinal fusion 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
196 Revision of tympanoplasty 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
8666 Homograft to facial skin 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
8857 Arteriography of coronary artery 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
8772 Kidney Tomogram (post contrast e.g.during IVP STUDY) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
7974 Closed reduction of dislocation metacarpophalangeal joint 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3459 Other excision of pleura 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8937 Vital capacity determinations, right lung 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0886 Lower eyelid rhytidectomy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
674 Amputation of cervix 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
7675 Closed reduction of mandibular alveolar fracture 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0763 Partial excision of pituitary gland, other approach 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
400 Incision of lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 4 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9301 Neuropsychological evaluation 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3561 Repair of atrial septal defect with tissue graft 4 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3882 Ligation of carotid artery 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
5329 Other unilateral femoral herniorrhaphy 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3791 Open chest massage of heart without previous surgery 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9992 Acupuncture with electrical stimulation 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1
5661 Formation of cutaneous ureteroileostomy 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
7981 Open reduction of dislocation sternoclavicular joint 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
8123 Partial fusion of sternoclavicular joint 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6513 Biopsy of ovary, laparoscopic 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
3573 Other and unspecified repair of endocardial cushion septal defect 4 1 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5682 Suture of laceration of ureter 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
4242 Total esophagectomy 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0
5521 Nephroscopy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
1366 Mechanical fragmentation of secondary membrane (after cataract) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
7254 Breech extraction, total, without episiotomy 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1831 Radical excision of external ear 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
3806 Incision of abdominal aorta 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8934 Digital examination of rectum 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8967 Monitoring of cardiac output by oxygen consumption technique 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
5641 Partial ureterectomy 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2612 Open biopsy of parotid gland or duct 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
110 Magnetic removal of embedded foreign body from cornea 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7023 Biopsy of culdesac, open 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
8122 Fusion of knee joint (arthrodesis) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
4531 Other local excision of lesion of duodenum 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
485 Abdominoperineal resection of rectum 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
5554 Bilateral nephrectomy 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
7728 Wedge osteotomy of calcaneous 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5186 Endoscopic insertion of nasobiliary drainge tube 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
472 Incision of appendix 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
4561 Multiple segmental resection of small intestine; jejunum 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
4871 Suture of laceration of rectum 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
9541 Audiometry 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
9324 Asistive device 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3584 Total correction of transposition of great vessels, not elsewhere classified 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4415 Open biopsy of stomach 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7972 Closed reduction of dislocation of elbow joint 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
7841 Reconstruction of sternum 4 4 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7764 Excision of lesion of carpal bones; Bone, scaphoid 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4241 Partial esophagectomy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2769 Palatoplasty reconstruction of palate 4 3 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8371 Advancement of tendon of back and buttock; upper back soft tissue 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130 Local excision of lesion of nose, not otherwise specified 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
5164 Endoscopic destruction of lesion of biliary ducts 4 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8941 Exercise stress test 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
7592 Drainage of other hematoma of vulva 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
4530 Endoscopic excision of lesion of duodenum 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
7903 Closed reduction of fracture carpal bones; Bone, scaphoid 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
720 Forceps extraction, low, without episiotomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7801 Bone graft of sternum 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1669 Ocular prosthesis 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0824 Excision of major lesion of eyelid, fullthickness 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
7727 Wedge osteotomy of tibia; Proximal tibia 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3145 Open biopsy of larynx 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
3928 Extracranialintracranial(ECIC) vascular bypass; anterior cerebral artery 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9646 Irrigation of ureterostomy and ureteral catheter 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5751 Excision of fistula of urachus 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0699 Other operation on parathyroid glands 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8854 Combined right and left heart angiography 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
1629 Other diagnostic procedures on eyeball 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2103 Control of epistaxis by cauterization (and packing) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
3865 Other excision of intrathoracic artery; subclavian artery 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8195 Suture of capsule of ligament of hip joint 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8006 Removal of prosthesis from knee joint 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1287 Scleral reinforcement with graft 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
526 Total pancreatectomy 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1297 Repair of iris, (as for iridodialysis) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
8722 Plain radiography of cervical spine (AP, lateral) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9803 Removal of foreign body from small intestine without incision; jejunum 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2189 Other repair and plastic operation on nose 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
1459 Repair of retinal detachment by scleral buckling or vitrectomy on patient having previous retinal de 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2722 Biopsy of soft palate 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
5722 Revision or closure of vesicostomy 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0232 Ventricular shunt to circulatory system; Left ventricle 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
155 Transposition procedure, any extraocular muscle 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
504 Total hepatectomy liver 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
9652 Removal of cerumen from ear 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8681 Repair for facial weakness 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7111 Biopsy of vulva 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
7781 Xiphoidectomy 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5799 Other procedures and operations on bladder 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
0769 Total excision of pituitary gland, unspecified approach 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
6501 Oophorotomy, unilateral, laparoscopic 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
2502 Open biopsy of tongue 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1664 Revision of anopthalmic socket and insertion of ocular implant; with use of any material for reinfor 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8377 Muscle transfer of back and buttock; upper back soft tissue 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5675 Transureteroureterostomy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5222 Other destruction of lesion or tissue of pancreatic duct 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
8524 Excision of ectopic breast tissue 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5381 Plication of the diaphragm, right 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6012 Open biopsy of prostate 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6951 Termination of pregnancy by aspiration curettage 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2231 Radical maxillary antrotomy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
3941 Control of hemorrage following arterial surgery of cerebral artery; anterior cerebral artery 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
6242 Removal of remaining testis 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7988 Open reduction of dislocation subtalar joint 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3762 Insertion of temporary non-implantable extracorporeal circulatory assist device 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
8039 Biopsy of intervertebral joint 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
3994 Replacement of artery to venous cannula of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7719 Incision of vertebra; cervical vertebrae 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9547 Hearing examination, not otherwise specified 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4947 Evacuation of thrombosed hemorrhoids 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7849 Repair of malunion or nonunion fracture of vertebra with internal fixation; cervical vertebrae 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2251 Ethmoidotomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
5473 Other repair of peritoneum 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
632 Excision of cyst of epididymis 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5494 Creation of peritoneovascular shunt 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4264 Other antesternal esophagoenterostomy 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6761 Suture of laceration of cervix 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3343 Closure of laceration of lung, right lung 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7799 Total resection (ostectomy) of vertebra; cervical vertebrae 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8046 Division of knee joint capsule, ligaments or cartilage 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Removal of embedded foreign body from conjunctival by incision 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4381 Partial gastrectomy with jejunal transposition 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
7725 Wedge osteotomy of femur; Proximal femur 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7825 Bone shortening procedures at femur; Proximal femur 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2731 Local excision of lesion or tissue of bony palate 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
8284 Repair of mallet finger 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7860 Operative removal of external fixation devices 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
4289 Other repair of esophagus 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5823 Biopsy of urethra 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2172 Open reduction of facial fracture; nasal bone 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3802 Incision of carotid artery 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9822 Removal of foreign body from scalp 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
7761 Excision of lesion of sternum 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7643 Bone and soft tissue reconstruction of mandible 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
7666 Total osteoplasty of maxilla 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
211 Incision of nose 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
4876 Other proctopexy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
5159 Other incision bile duct 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1693 Excision of lesion of eye, unspecified structure 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
184 Suture of laceration of external auditory canal 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8257 Upper extremities tendon transposition; Soft tissue, hand 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7562 Repair of current obstetric laceration of rectum 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2250 Sinusotomy, not othewise specified; frontal sinus 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
1311 Intracapsular cataract extraction (ICCE) by temporal inferior route 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
9449 Other counselling 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
8229 Excision of lesion of thumb 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5182 Pancreatic sphincterotomy of 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
1811 Otoscopy 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
9812 Removal of intraluminal foreign body from nasal cavity 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2200 Aspiration - and lavage of nasal sinus, not otherwise specified; frontal sinus 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4221 Operative esophagoscopy by incision 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
4681 Intraabdominal manipulation of small intestine; jejunum 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9912 Immunization for allergy 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
0921 Excision of lacrimal gland; partial, for tumor 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
3964 Intraoperative cardiac pacemaker 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4533 Local excision of lesion or tissue of small intestine; jejunum 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5103 Other cholecystostomy 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2100 Control of epitaxis, not otherwise specified 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8550 Augmentation mammoplasty, not otherwise specified 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6929 Other vaginal repair of uterus 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3801 Incision of cerebral artery; anterior cerebral artery 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
4641 Revision of stoma of small intestine; jejunum 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
8822 Plain radiography of forearm (AP and lateral); Bone, radius 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
3610 Aortocoronary bypass for heart revascularization, not otherwise specified 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7986 Open reduction of dislocation of knee joint 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8291 Lysis of adhesions of upper extremities; Soft tissue, hand 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7642 Total mandibulectomy 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
7864 Removal of bone growth stimulator from carpal bones; Bone, scaphoid 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0949 Removal of stent in nasolacrimal duct 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2109 Control of epistaxis by endoscopic ligation of the sphenopalatine artery 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3542 Creation of septal defect in heart 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7709 Sequestrectomy of vertebra; cervical vertebrae 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7924 Open reduction of fracture phalange(s) of hand 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
8197 Revision of sternoclavicular joint replacement 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7812 Application of external fixation devices at humerus; Humerus , proximal end 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3591 Interatrial transposition of venous return; right atrium 3 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7736 Other division of patella 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6599 Other procedures and operations on ovary 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
8834 Lymphagiography of upper extremity; Lymphatic structures, shoulder 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
2242 Excision of lesion of frontal sinus 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0214 Choroid plexectomy left ventricle 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8012 Arthrotomy of elbow joint 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6739 Laser conization of cervix 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
244 Excision of dental (odontogenic) lesion of mandible 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
3554 Repair of endocardial cushion defect with prosthesis 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7723 Wedge osteotomy of forearm bone; Bone, radius 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6553 Oophorectomy, bilateral, laparoscopic 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9811 Removal of intraluminal foreign body from ear 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3474 Repair of pectus deformtiy 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8279 Tendon graft of upper extremities; Soft tissue, hand 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0885 Other repair of laceration of eyelid, fullthickness 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
229 Other operation on nasal sinuses; frontal sinus 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2099 Other operation on middle ear 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1242 Excision of lesion of iris 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
3887 Other surgical occlusion of intraabdominal vein; Vena cava 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9820 Removal of foreign body from chest skin and subcutaneous tissue 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3609 Removal of coronary artery obstruction 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
4469 Other repair of stomach 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0711 Closed biopsy of adrenal gland 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6444 Reconstruction of penis 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1254 Trabeculotomy ab externo 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3805 Incision of intrathoracic artery; subclavian artery 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
7551 Repair of current obstetric laceration of cervix 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3172 Closure of external fistula of trachea 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4503 Incision of large intestine; cecum 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
8011 Arthrotomy of sternoclavicular joint 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0761 Partial excision of pituitary gland, transfrontal approach 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
715 Radical vulvectomy vulvectomy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
3997 Transcatheter infusion of head & neck artery; carotid artery 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
5317 Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
7722 Wedge osteotomy of humerus; Humerus , proximal end 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1879 Other plastic repair of external ear 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7740 Biopsy of bone 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
5212 Open biopsy of pancreas 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0612 Open biopsy of thyroid gland 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
5059 Other transplant of liver; right lobe of liver 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
7121 Aspiration of Bartholin's cyst or abscess 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0772 Incision of pituitary gland 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1241 Destruction of cyst or lesion of iris by photocoagulation - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9505 Manual visual field study 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3799 Other procedures and operations on heart 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9815 Removal of intraluminal foreign body from trachea 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4464 Gastropexy 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
620 Incision of testis 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4694 Revision of anastomosis of large intestine; cecum 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
523 Marsupialization of pancreatic cyst 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6692 Destruction or occlusion of fallopian tube, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
240 Incision of gum or alveolar bone 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4551 Isolation of segment of small intestine; jejunum 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2892 Excision of lesion of tonsils and adenoid 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9516 P32 and other tracer studies of eye 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1689 Other repair of injury of eyeball 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9775 Removal of vaginal packing 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6021 Transurethral guided laser induced prostatectomy[TULIP] 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3804 Incision of aorta; ascending aorta 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0481 Injection of anesthetic agent into upper extremity nerve; Nerve, shoulder and axilla 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3171 Suture of laceration of trachea 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0869 Other reconstruction of eyelid with flap or graft 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4502 Incision of small intestine; jejunum 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3510 Open heart valvuloplasty without replacement, unspecified valve 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
672 Conization of cervix 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1229 Other diagnostics procedures on sclera 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2432 Suture of laceration of gum 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
714 Clitoridotomy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3770 Initial insertion of lead, not otherwise specified 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8041 Division of sternoclavicular joint capsule, ligaments or cartilage 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4349 Other destruction of lesion or tissue of stomach 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
7720 Wedge osteotomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
260 Incision of salivary gland or duct; Parotid salivary gland 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3921 Cavalpulmonary artery anastomosis 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9371 Dyslexia training 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9859 Extracorporal shockwave lithotripsy, unspecified site 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3853 Venous stripping of upper extremity vein; Vein, shoulder and axilla 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0391 Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia; cervical canal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3348 Other repair and plastic operation on bronchus, right main bronchus 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
101 Incision of conjunctiva, drainage of cyst 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4902 Other incision of perianal tissue 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
6571 Suture of laceration of ovary, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8088 Debridement of subtalar joint 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7983 Open reduction of dislocation radioulnar joint; Distal radioulnar joint 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4693 Revision of anastomosis of small intestine; jejunum 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
9645 Irrigation of nephrostomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
1201 Removal of intraocular foreign body from anterior segment of eye with use of magnet 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3731 Pericardiectomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0942 Probing of lacrimal canaliculi, unilateral or bilateral 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3966 Closed cardiopulmonary bypass[percutaneous] 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6442 Release of chordee 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Control of hemorrhage after tonsillectomy and adenoidectomy 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4291 Endoscopic ligation of esophageal varices 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9769 Removal of other device from urinary system 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7969 Debridement of open fracture site at vertebra; cervical vertebrae 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8416 Amputation through patella 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
199 Other repair of middle ear 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3503 Closed heart valvotomy, pulmonary valve 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3832 Resection of carotid artery with anastomosis 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
5779 Other total cystectomy 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4252 Intrathoracic esophagogastrostomy esophagostomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9920 Injection of infusion of platelet inhibitor 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8717 Plain radiography of skull (PA and lateral); frontal skull 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1698 Removal of penetrating foreign body from orbit 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
9331 Aquatic/water and pool exercise 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4674 Closure of fistula of small intestine; jejunum 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5209 Pancreatotomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0882 Repair of laceration involving lid margin, partial thickness 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3957 Repair of cerebral artery with synthetic patch graft; anterior cerebral artery 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
3525 Replacement of pulmonary valve with tissue graft 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5795 Replacement of indwelling urinary catheter 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0390 Insertion of catheter into spinal canal for infusion of therapeutic or palliative substances; cervic 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3774 Insertion of epicardial lead into epicardium 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Resection of nose 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8233 Other tenonectomy of upper extremities; Soft tissue, hand 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3793 Injection of therapeutic substance into pericardium 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4971 Suture of laceration of anus 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7031 Hymenectomy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5741 Transurethral lysis of intraluminal adhesions 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7611 Biopsy of facial bone; zygoma bone 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8124 Fusion of elbow joint (arthrodesis) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0241 Irrigation of ventricular shunt; Left ventricle 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8344 Other fasciectomy of back and buttock; upper back soft tissue 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
5104 Cholecystotomy 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6441 Suture of laceration of penis 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1343 Mechanical phacofragmentation and - aspiration of cataract by anterior route 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
6821 Division of intrauterine synechiae 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1244 Excision of lesion of ciliary body 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5139 Anastomosis of hepatic duct to gastrointestinal tract 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3399 Other procedures and operations on lung, right lung 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
7804 Bone graft of carpal bones; Bone, scaphoid 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3889 Ligation of lower extremity vein; Vein, hip and inguinal area 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
6941 Suture of laceration of uterus, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9351 Application of plaster jacket 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1501 Biopsy of extraocular muscle 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1284 Excision of lesion of sclera 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8961 Systemic arterial pressure monitoring 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
6673 Salpingosalpingostomy, unilateral, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6711 Biopsy of endocervix 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
8533 Unilateral subcutaneous mammectomy with synchronous implant 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9919 Injection of anticoagulant 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
242 Gingivoplasty 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5314 Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7926 Open reduction of fracture of tibia; Proximal tibia 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8391 Lysis of adhesions of back and buttock; upper back soft tissue 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0837 Reduction of overcorrection of ptosis 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7013 Lysis of intraluminal adhesion of vagina 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3807 Incision of intraabdominal vein; Vena cava 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5199 Operative insertion of cholecystostomy tube 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7766 Excision of lesion of patella 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9655 Tracheostomy toilette of 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
6373 Vasectomy 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7101 Lysis of adhesions of vulva 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3342 Closure of bronchial fistula, right main bronchus 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0999 Other fistulization of lacrimal tract 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2952 Closure of branchial cleft fistula 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7724 Wedge osteotomy of carpal bones; Bone, scaphoid 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0152 Hemispherectomy 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2729 Other diagnostic procedures on oral cavity; labial mucosa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1272 Ciliary body destruction; cryotherapy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3814 Endarterectomy of aorta; ascending aorta 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1199 Other procedures and operations on cornea 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0301 Removal of foreign body from spinal canal; cervical canal 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1621 Ophthalmoscopy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3861 Other excision of cerebral artery; anterior cerebral artery 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4287 Tissue grafting at esophagus 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600 Incision of prostate 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6579 Oophoropexy, unilateral, open 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
750 Termination of pregnancy by intraamniotic injection 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 Bone graft to skull; frontal skull 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1283 Revision of operative wound of anterior segment, not elsewhere classified 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
3829 Other diagnostic procedures on intraabdominal vein; Vena cava 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8959 Other nonoperative cardiac measurements 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
480 Proctotomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
670 Dilation of cervical canal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1213 Excision of prolapsed iris 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3992 Injection of sclerosing agent into intraabdominal vein; Vena cava 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9218 Tumor Imaging (using Tc-99 MIBI ) 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8389 Other plastic repair operations on fascia of back and buttock; upper back soft tissue 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1451 Repair of retinal detachment, by diathermy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
697 Insertion of intrauterine contraceptive device 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
7973 Closed reduction of dislocation radioulnar joint; Distal radioulnar joint 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8621 Marsupialization of facial skin and subcutaneous tissue 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8419 Hindquarter amputation pelvis; iliac bone 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Incision of middle ear 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4521 Transabdominal endoscopy of large intestine; cecum 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8866 Venography of lower extremity vein 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7161 Vulvectomy, unilateral labia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
036 Lysis of adhesions of spinal nerve roots 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8043 Division of radioulnar joint capsule, ligaments or cartilage; Distal radioulnar joint 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3999 Nonoperative removal of cerebral artery catheter; anterior cerebral artery 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5134 Anastomosis of gallbladder to stomach 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3881 Ligation of cerebral artery; anterior cerebral artery 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5321 Unilateral repair of femoral hernia with graft or prosthesis 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3789 Removal of pacemaker device 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3923 Intrathoracic vascular shunt or bypass; subclavian artery 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4959 Other anal sphincterotomy 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6639 Destruction or occlusion of fallopian tubes, open 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9903 Other transfusion of whole blood 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
157 Repair of injury of extraocular muscle 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3955 Reimplantation of aberrant renal vessel 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9393 Nonmechincal methods of resuscitation 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5101 Percutaneous aspiration of gallbladder 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9204 GI system scan (for GI bleeding, using Tc-99m RBC) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
581 Meatotomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7904 Closed reduction of fracture phalange(s) of hand 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1029 Other diagnostic procedures on conjunctiva 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1671 Removal of ocular implant (implant inside muscle cone) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0102 Ventriculopuncture through previously implanted catheter; Left ventricle 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9611 Packing of external auditory canal 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7499 Other cesarean section 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7829 Bone shortening procedures at clavicle 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
622 Excision or destruction of testicular lesion 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1952 Type II tympanoplasty 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9647 Irrigation of cystostomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6663 Partial salpingectomy, bilateral, open 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7664 Other orthognathic surgery on mandible 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9917 Injection of insulin 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9713 Replacement of cast on limb 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0819 Other diagnostic procedures on eyelid 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8255 Lengthening of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8104 Dorsal and dorsolumbar fusion, anterior technique 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
8418 Disarticulation of hip 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5464 Suture of peritoneum 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8309 Other incision of soft tissue of back and buttock; upper back soft tissue 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3834 Resection of aorta with anastomosis; ascending aorta 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 Other bilateral subcutaneous mammectomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8861 Venography of jugular veins 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9427 Other electroshock therapy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3328 Open biopsy of lung, right lung 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5132 Anastomosis of gall bladder to intestine (cholecystoenteric bypass) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3880 Other surgical occlusion of artery 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9981 Hypothermia 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 Induction of labor by artificial rupture of membranes 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7816 Repair of malunion or nonunion fracture of patellawith internal fixation 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8083 Debridement of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8776 Urethrogram (high osmolality iodinated contrast 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
313 Laryngofissure 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2723 Biopsy of lip; upper lip 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3472 Closure of thoracostomy 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9372 Language defects training(dysphasia,dysarthria,etc.) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
0233 Ventricular shunt to thoracic cavity; Left ventricle 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 Readjustment of adjustable sutures following previous surgery for correction of strabismus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4519 Other diagnostic procedures on small intestine; jejunum 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
5099 Other procedures and operation on liver; right lobe of liver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6411 Biopsy of penis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7782 Partial resection(ostectomy) - of humerus; Humerus , proximal end 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9932 Vaccination against typhoid and paratyphoid fever 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3777 Removal of lead(s) without replacement 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8049 Division of intervertebral joint capsule, ligaments or cartilage 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8379 Other back and buttock muscle transposition; upper back soft tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2161 Turbinectomy by diathermy or cryosurgery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2991 Dilatation of nasopharynx 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4903 Excision of skin tag(s) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6919 Other excision of lesion of uterus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8236 Other myectomy of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8603 Incision of pilonidal cyst or sinus of facial skin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5679 Other anastomosis or bypass of ureter 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6573 Salpingooophoroplasty, unilateral, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7491 Termination of pregnancy by hysterotomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7828 Bone shortening procedures at calcaneous 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8089 Debridement of intervertebral joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 Disarticulation or amputation at tibiofibular joint; Proximal tibiofibular joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7748 Biopsy of calcaneous 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7984 Open reduction of dislocation metacarpophalangeal joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4229 Rigid esophagoscopy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0651 Complete substenal thyroidectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1179 Phototherapeutic keratectomy(PTK) corneal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7662 Open osteoplasty of mandibular ramus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9398 Other control of atmospheric pressure and composition 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9916 Injection of antidote 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0321 Percutaneous chordotomy spinal 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Incision of lung, right lung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3732 Excision of aneurysm of heart 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9215 Lung scan (perfusion and/or ventilation), right lung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6443 Construction of penis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3539 Procedures and operations on other structure adjacent to valves of heart 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5311 Bilateral repair of direct inguinal hernia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8886 Blood vessel thermography 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0404 Incision of cranial nerve; olfactory nerve 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8071 Synovectomy of sternoclavicular joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8763 Small bowel series 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3583 Total repair of truncus arteriosus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4923 Biopsy of anus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4142 Excision of lesion or tissue of spleen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5193 Closure of other biliary fistula 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9826 Removal of foreign body from upper extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, hand 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 Simple suture of dura mater of brain 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7062 Vaginal reconstruction 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7763 Excision of lesion of forearm bone; Bone, radius 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8303 Bursotomy of back and buttock; upper back soft tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4240 Esophagectomy, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
633 Excision of lesion or tissue of epididymis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8017 Arthrotomy of ankle joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3842 Resection of carotid artery with replacement 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4253 Intrathoracic esophageal anastomosis with interposition of small bowel 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5296 Anastomosis of pancreas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7668 Augmentation genioplasty internal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0759 Other procedures and operations on pineal gland 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8535 Bilateral subcutaneous mammectomy with synchronous implant 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8860 Venoscopy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9426 Subconvulsive electroshock therapy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7788 Partial resection (ostectomy) of calcaneous 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0972 Other repair of punctum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4881 Incision of perirectal tissue 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5316 Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthesis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7946 Closed reduction of separate epiphysis of tibia; Proximal tibia 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 Fasciotomy of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8585 Muscle flap graft to breast 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9602 Insertion of oropharyngeal airway 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9975 Other therapeutic apheresis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
042 Destruction of cranial nerves; olfactory nerve 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8082 Debridement of elbow joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1699 Injection of therapeutic agent into Tenon's capsule 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9333 Hydrotherapy,unspecified device 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0841 Repair of ectropion or entropion by thermocauterizion 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7977 Closed reduction of dislocation of ankle joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1265 Other fistulization of sclera with iridectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3809 Incision of lower extremity vein; Vein, hip and inguinal area 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4199 Other procedures and operation on spleen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6622 Ligation and division of fallopian tubes, laparoscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7850 Application of external fixation devices 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8423 Reattachment of hand 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710 Incision of heart, not otherwise specified 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0883 Other repair of laceration of eyelid, partial thickness 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9658 Irrigation of wound catheter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7800 Bone graft 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8047 Division of ankle joint capsule, ligaments or cartilage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4019 Other diagnostic procedure on lymphatic structure; superficial cervial lymph nodes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2954 Lysis of nasopharygeal adhesion 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5979 Other repair of urinary stress incontinence 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7726 Wedge osteotomy of patella 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8235 Other fasciectomy of upper extremities; Soft tissue, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8408 Disarticulation or amputation at sternoclavicular joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9342 Static traction, cervical 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9814 Removal of intraluminal foreign body from larynx 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2202 Aspiration - and lavage of nasal sinus through natural ostium; frontal sinus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3604 Intracoronary artery thrombolytic infusion 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4463 Closure of other gastric fistula 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6191 Percutaneous aspiration of tunica vaginalis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8285 Fixation, tenodesis of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8951 Rhythm electrocardiogram 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6661 Excision of lesion of fallopian tube, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1173 Keratoprosthesis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7646 Bone and soft tissue reconstruction of facial bone; zygoma bone 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8853 Left ventriculography roentgenography 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8028 Diagnostic arthroscopy of subtalar joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1351 Extracapsular extraction of lens by temporal inferior route 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5310 Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5831 Endoscopic excision of lesion or tissue of urethra 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7907 Closed reduction of fracture calcaneous 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1252 Goniotomy without goniopuncture 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9513 Ultrasound study of eye 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2551 Suture of laceration of tongue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7251 Breech extraction, partial, with forceps to aftercoming - head, without episiotomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0403 Division of cranial nerves; olfactory nerve 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1033 Removal of conjuctival follicles 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1682 Repair of rupture of eyeball 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2181 Suture of laceration of nose 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4922 Biopsy of perianal tissue 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8251 Advancement of tendon of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4133 Open biopsy of spleen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9622 Dilation of rectum 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5191 Repair of laceration of gallbladder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5695 Ligation of ureter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0864 Reconstruction of eyelid, full thickness by transfer of tarsoconjunctival flap from opposing eyelid; 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4499 Other procedures and operations on stomach 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7061 Vaginal construction 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4239 Other destruction of lesion or tissue of esophagus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5259 Other partial pancreatectomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3841 Resection of cerebral artery with replacement; anterior cerebral artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5295 Other repair of pancreas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7667 Reduction genioplasty surgery 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0754 Total excision of pineal gland 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8858 Negative-contrast cardiac roentgenography 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9425 Other psychiatric drug therapy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
096 Excision of lacrimal sac and passage 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3869 Other excision of lower extremity vein; Vein, hip and inguinal area 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7929 Open reduction of fracture clavicle 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 Tenotomy of tendon of upper extremities, subcutaneous; Soft tissue, hand 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5162 Excision of ampulla of Vater 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2594 Other glossotomy procedures 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0412 Open biopsy of cranial nerve; olfactory nerve 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7814 Application of external fixation devices at carpal bones; Bone, scaphoid 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8400 Upper limb amputation, not otherwise specified 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3593 Creation of conduit between left ventricle and aorta 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Imaging guided transcutaneous insertion of bypass shunt into intraabdominal vein; Vena cava 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721 Biopsy of bony palate 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8261 Pollicization operation carrying over nerves and blood supply 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4195 Repair and plastic operation on spleen 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6621 Ligation and crushing of fallopian tubes, laparoscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3195 Tracheoesophageal fistulization tracheostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9657 Irrigation of vascular catheter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6382 Reconstruction of surgically divided vas deferens 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7901 Closed reduction of fracture of humerus; Humerus , proximal end 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1235 Coreoplasty 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6491 Dorsal or lateral slit of prepuce 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9749 Removal of other device from thorax 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5919 Other incision of perivesical tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8596 Removal of breast tissue expander 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5183 Pancreatic sphincteroplasty of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5671 Ureteroenterostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8407 Amputation through humerus; Humerus , proximal end 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8781 X-ray of gravid uterus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2201 Puncture of nasal sinus for aspiration or lavage; frontal sinus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3926 Other intraabdominal vascular shunt or bypass; renal artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5429 Open biopsy of intraabdominal mass 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9641 Irrigation of cholecystostomy tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1169 Limbal stem cell transplantation, from the other eye 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9384 Music therapy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8523 Subtotal mastectomy quadrant 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8852 Right ventriculography roentgenography 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0302 Reopening of laminectomy site; cervical canal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7124 Excision of Bartholin's cyst or abscess 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3862 Other excision of carotid artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7696 Injection of therapeutic substance into temporomandibular joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8551 Unilateral injection into breast for augmentation 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9956 Administration of tetanus antitoxin 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5583 Closure of other fistula of kidney 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7239 Forceps extraction, high, without episiotomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0402 Division of trigeminal nerve 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1032 Destruction of lesion, conjunctiva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9765 Removal of urethral stent 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0112 Open biopsy of cerebral meninges 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1429 Other destruction of chorioretinal lesion 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4411 Transabdominal gastroscopy and 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5380 Repair of diaphragm, rightatic hernia with thoracic approach, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7731 Incision of sternum[sternotomy] 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8922 Cystometrogram 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4642 Repair of pericolostomy hernia; cecum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9616 Dilation of vagina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5689 Other repair of ureter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
751 Diagnostic amniocentesis monitoring 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8823 Plain radiography of wrist (AP and lateral) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3163 Revision of laryngostomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7987 Open reduction of dislocation of ankle joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3501 Closed heart valvotomy, unspecified valve; aortic valve 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8301 Exploration of tendon sheath of back and buttock; upper back soft tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3831 Resection of cerebral artery with anastomosis; anterior cerebral artery 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5253 Radical subtotal pancreatectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3836 Resection of abdominal aorta with anastomosis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5786 Repair of bladder exstrophy 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0729 Partial adrenalectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9411 Impairment and disability assessment and evaluation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8036 Biopsy of knee joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0959 Other incision of lacrimal passages 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4571 Multiple segmental resection of large intestine 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9221 Superficial radiation of abdominal wall (keloid) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9729 Replacement of external auditory canal packing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3550 Repair of unspecified septal defect of heart with prosthesis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3868 Other excision of lower extremity artery; Artery, hip and inguinal area 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7715 Incision of femur; Proximal femur 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8582 Splitthickness graft to breast 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5599 Other procedures and operations on kidney 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2593 Lysis of adhesions of tongue 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
726 Forceps application to aftercoming head 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0411 Closed biopsy of cranial nerve; olfactory nerve 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 Injection of larynx 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4193 Excision of accessory spleen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6602 Salpingostomy, unilateral, open 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7845 Repair of malunion or nonunion fracture of femur with internal fixation; Proximal femur 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 Replantation of thumb 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3639 Other heart revascularization 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7076 Hymenorrhaphy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2039 Exploration of middle ear, examination 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Butox injection to extraocular muscle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8968 Monitoring of cardiac output by other technique 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
208 Operations on Eustachian tube 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7777 Excision of tibia for graft; Proximal tibia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3849 Resection of lower extremity vein with replacement; Vein, hip and inguinal area 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4263 Antesternal esophageal anastomosis with interposition of small bowel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5299 Other procedures and operations on pancreatic duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7900 Close reduction of fracture 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7162 Vulvectomy, bilateral vulvectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0379 Other shunt of spinal theca; cervical canal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7792 Total resection(ostectomy) of humerus; Humerus , proximal end 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8045 Division of hip joint capsule, ligaments or cartilage 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1662 Revision of anopthalmic socket and insertion of ocular implant; with any graft 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4590 Insestinal anastomosis, not otherwise specified; jejunum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9742 Removal of mediastinal drain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4892 Anorectal myectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5899 Removal of artificial urinary sphincter[AUS] 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8911 Tonometry 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 Disarticulation or amputation at radioulnar joint; Distal radioulnar joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4444 Transcatheter embolization of branches of superior mesenteric arteries ,unspecified agent 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1911 Stapedectomy with incus replacement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8282 Repair of cleft hand 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8945 Artificial pacemaker rate check 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7609 Incision of facial bone; zygoma bone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8851 Venography of intrathoracic veins; superior vena cava 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3209 Other local excision of lesion or tissue of bronchus, right main bronchus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
285 Excision of lingual tonsil 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4861 Transsacral rectosigmoidectomy resection 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5822 Urethroscopy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6819 Other diagnostic procedures on uterus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7695 Manipulation of temporomandibular joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1243 Destruction of lesion of ciliary body by photocoagulation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9952 Prophylactic vaccination against influenza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7221 Forceps extraction, mid, with episiotomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8052 Intervertebral disc chemonucleolysis; cervical disc 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9314 Passive strecthing,manual 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9764 Removal of indwelling urinary catheter 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0109 Other cranial puncture; epidural space 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3001 Marsupialization of laryngeal cyst 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4401 Truncal vagotomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2619 Other diagnostic procedures on parotid gland or ducts 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7833 Bone lengthening procedures at forearm bone; Bone, radius 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4491 Ligation of gastric varices 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4995 Control of (postoperative)hemorrhage of anus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1953 Type III tympanoplasty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7757 Repair of claw toe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3500 Closed heart valvotomy, unspecified valve 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8665 Heterograft to facial skin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4232 Local excision of other lesion or tissue of esophagus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5785 Cystourethroplasty and plastic repair of bladder neck 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9408 Psychosocial assessment and evaluation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2412 Biopsy of alveoli 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7784 Partial resection(ostectomy) of carpal bones; Bone, scaphoid 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8033 Biopsy of radioulnar joint; Distal radioulnar joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8712 Plain radiography of mandible(panoramic) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4875 Abdominal proctopexy of 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5313 Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9543 Audiological evaluation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5151 Exploration of common duct 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5597 Implantation of mechanical kidney 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6531 Oophorectomy, unilateral, laparoscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2649 Dilatation of parotid salivary duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4672 Closure of fistula of duodenum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9629 Reduction of colonic intussusception using barium sulphate under fluoroscope; cecum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7843 Repair of malunion or nonunion fracture of forearm bone with internal fixation; Bone, radius 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9828 Removal of foreign body from lower extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, foot 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
362 Heart revascularization by arterial implant 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0873 Reconstruction of eyelid involving lid margin, fullthickness 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1522 Shortening procedures on one extraocular muscle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6299 Other procedures and operations on testis 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7073 Repair of rectovaginal fistula 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3835 Resection of intrathoracic artery with anastomosis; subclavian artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6371 Ligation of vas deferens 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7091 Other procedures and operations on vagina 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 Other excision of middle ear 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7775 Excision of femur for graft; Proximal femur 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2772 Excision of uvula 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1300 Removal of foreign body from lens, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4255 Intrathoracic esophageal anastomosis with interposition of colon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4831 Radical electrocoagulation of rectal lesion or tissue 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8157 Partial ankle replacement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9439 Other individual psychotherapy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3334 Thoracoplasty 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9741 Removal of thoracotomy tube or pleural cavity drain 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2951 Suture of laceration of pharynx 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1400 Removal of foreign body from posterior segment of eye, not otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4891 Incision of rectal stricture 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5893 Implantation of artificial urinary sphincter[AUS] 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8222 Excision of lesion of upper extremities muscle; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8593 Revision of implant of breast 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
731 Induction of labor by stripping of membranes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 Amputation through carpal bones; Bone, scaphoid 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2199 Nasal prosthesis 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3141 Tracheoscopy through artificial stoma 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6111 Biopsy of scrotum and tunica vaginalis 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Other operation on external ear 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7980 Open reduction of dislocation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3813 Endarterectomy of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4211 Cervical esophagostomy dilation 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8944 Other cardiovascular stress test 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7601 Sequestrectomy of facial bone; zygoma bone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0299 Insertion of other skull devices; frontal skull 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0912 Biopsy of lacrimal sac 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 Removal of penetrating foreign body from eyeball, not - otherwise specified 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7122 Incision and drainage of Bartholin's cyst or abscess 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7783 Partial resection(ostectomy) - of forearm bone; Bone, radius 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3860 Other excision of artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4283 Closure of esophagostomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 Bilateral radical mastectomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9938 Administration of tetanus toxoid 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0398 Removal of spinal thecal shunt; cervical canal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3392 Ligation of bronchus, right main bronchus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9313 Resistive/strengthening,using isometric exercise 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9761 Nonoperative removal of nephrostomy tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2999 Other procedures and operations on nasopharynx 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0825 Destruction of lesion of eyelid by laser 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1423 Destruction of chorioretinal lesion, by xenon photocoagulation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4904 Other destruction of perianal tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6921 Interposition operation 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8239 Marginal resection of soft tissue of upper extremities; Soft tissue, hand 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4062 Fistulization of thoracic duct 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5681 Lysis of intraluminal adhesions of ureter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6575 Reimplantation of ovary, laparoscopic 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0472 Accessoryfacial anastomosis accessory 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1131 Simple pterygium excision 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8821 Plain radiography of scapula (AP and lateral) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2212 Open biopsy of nasal sinus; frontal sinus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0203 Formation of cranial bone flap; frontal skull 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8289 Other repair of soft tissue of upper extremities; Soft tissue, hand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3822 Angioscopy of upper extremity artery; Artery, shoulder and axilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4231 Local excision of esophageal diverticulum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4699 Other procedures and operations on duodenum 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
524 Drainage of pancreatic cyst by catheter 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7858 Internal fixation of calcaneous 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1192 Removal of artificial implant from cornea 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6699 Other procedures and operations on fallopian tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8531 Unilateral reduction mammoplasty 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2411 Biopsy of gum 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8032 Biopsy of elbow joint 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9216 Lymphatic scan (using Tc-99m Colloid) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5512 Pyelostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2106 Control of epistaxis by ligation of the external carotid artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3866 Other excision of renal artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5841 Suture of laceration of urethra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
683 Subtotal hysterectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7923 Open reduction of fracture carpal bones; Bone, scaphoid 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7253 Breech extraction, total, with forceps to aftercoming head, without episiotomy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0405 Gasserian ganglionectomy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8072 Synovectomy of elbow joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1042 Reconstruction of conjunctiva culdesac with conjunctival graft or extensive rearrangement 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0121 Drainage of cranial sinus; frontal skull 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8619 Other diagnostic procedures on skin and subcutaneous tissue 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9627 Manual reduction of inguinal hernia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6595 Release of torsion of ovary 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0581 Repair of sympathetic nerve or ganglion; cervical sympathetic nerve or ganglia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8831 Plain radiography of bone survey 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9827 Removal of foreign body from upper extremity skin and subcutaneous tissue; Skin, shoulder 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1521 Lengthening procedures on one extraocular muscle 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5021 Marsupialisation of lesion of liver; right lobe of liver 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6269 Other repair of testis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
634 Epididymectomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8019 Arthrotomy of intervertebral joint 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4254 Other intrathoracic esophagoenterostomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4826 Biopsy of perirectal tissue 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5297 Endoscopic insertion of nasopancreatic drainage tube 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7669 Repair of facial bone; zygoma bone 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2439 Gingival flap procedure,including root planing-per quadrant 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8732 Bronchogram(using low osmolality contrast), right main bronchus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
435 Partial gastrectomy with anastomosis to esophagus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4882 Excision of perirectal tissue 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7955 Open reduction of separate epiphysis of femur; Proximal femur 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8219 Other division of soft tissue of upper extremities; Soft tissue, hand 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9603 Insertion of esophageal obturator airway 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2611 Closed (needle) biopsy of parotid gland or duct 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1802 Incision of external auditory canal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9805 Removal of foreign body from rectum without incision 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2191 Lysis of adhesions of nose 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4952 Posterior anal sphincterotomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7022 Culdoscopy 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7978 Closed reduction of dislocation subtalar joint 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3811 Endarterectomy of cerebral artery; anterior cerebral artery 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4209 Other incision of esophagus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8427 Replantation of leg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2253 Plain radiography of paranasal sinus; frontal sinus 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3711 Cardiotomy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0