การรักษาผ่าน VDO และ การส่งยาทางไปรษณีย์

จำนวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูล

15 หน่วยงาน

การรักษาผ่าน VDO call

ให้บริการ 15 (แห่ง) / ผู้รับบริการ 6760 (ราย)

การส่งยาทางไปรษณีย์

ให้บริการ 15 (แห่ง) / ผู้รับบริการ 8142 (ราย)

จำนวนผู้รับบริการ

หน่วยงานที่ส่งข้อมูล

ที่ หน่วยงานบริการ การส่งข้อมูล การรักษาผ่าน VDO CALL การส่งยาทางไปรษณีย์
1 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รอดำเนินการ 0 0
2 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รอดำเนินการ 0 0
3 โรงพยาบาลเลิดสิน รอดำเนินการ 0 0
4 โรงพยาบาลราชวิถี รอดำเนินการ 0 0
5 สถาบันโรคทรวงอก รอดำเนินการ 0 0
6 สถาบันประสาทวิทยา ส่งแล้ว 2,957 2,957
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี ส่งแล้ว 0 0
8 สถาบันโรคผิวหนัง ส่งแล้ว 1,292 1,716
9 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งแล้ว 18 1,051
10 โรงพยาบาลสงฆ์ รอดำเนินการ 0 0
11 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ส่งแล้ว 105 204
12 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ส่งแล้ว 783 783
13 โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง ส่งแล้ว 158 350
14 สถาบันทันตกรรม รอดำเนินการ 0 0
15 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ส่งแล้ว 284 262
16 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี รอดำเนินการ 0 0
17 โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา รอดำเนินการ 0 0
18 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร ส่งแล้ว 4 4
19 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ส่งแล้ว 118 11
20 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รอดำเนินการ 0 0
21 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งแล้ว 906 639
22 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รอดำเนินการ 0 0
23 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รอดำเนินการ 0 0
24 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รอดำเนินการ 0 0
25 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฏร์ธานี ส่งแล้ว 1 23
26 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ส่งแล้ว 4 112
27 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รอดำเนินการ 0 0
28 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ส่งแล้ว 126 26
29 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ รอดำเนินการ 0 0
30 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ส่งแล้ว 4 4